Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1669/2019, stran 4317 DATUM OBJAVE: 7.6.2019

VELJAVNOST: od 8.6.2019 / UPORABA: od 8.6.2019

RS 36-1669/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 36/19

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1669. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 22. 5. 2019 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019

 

1. člen

 
Sprejme se prvi rebalans proračuna Občine Laško za leto 2019.
 

2. člen

 
Rebalans 1/2019 proračuna Občine Laško za leto 2019 izkazuje:
 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1/2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.750.827,00
70 
DAVČNI PRIHODKI
10.658.247,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
8.519.327,00
 
703 Davki na premoženje
1.408.920,00
 
704 Drugi davki na blago in storitve
730.000,00
 
706 Drugi davki 
0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.681.800,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
712.700,00
 
711 Takse in pristojbine
8.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
31.100,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.586.500,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
343.500,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.014.993,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
417.593,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
597.400,00
73 
PREJETE DONACIJE
300,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
300,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.385.407,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.902.708,00
 
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
1.482.699,00
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 
10.080,00
 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
10.080,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
20.965.533,79
40 
TEKOČI ODHODKI
4.660.421,00
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
806.440,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
132.830,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.444.513,00
 
403 Plačila domačih obresti
64.200,00
 
409 Rezerve
212.438,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.359.286,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.722.900,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
541.700,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
3.094.686,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.593.455,63
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.593.455,63
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
352.371,16
 
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
119.371,16
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
233.000,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.214.706,79
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403-404)
–2.154.706,79
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
2.320.340,00
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.864.163,00
50 
ZADOLŽEVANJE
2.864.163,00
 
500 Domače zadolževanje
2.864.163,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.783.121,94
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.783.121,94
 
550 Odplačila domačega dolga
1.783.121,94
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–1.133.665,73
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.081.041,06
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
2.214.706,79
XII. 
SREDSTVA NA RAČUNIH
 
 
– stanje 31. 12. 2018
2.289.055,14
 
– stanje 31. 12. 2019 
1.155.389,41
 

3. člen

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window