Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3661/2014, stran 10213 DATUM OBJAVE: 15.12.2014

VELJAVNOST: od 16.12.2014 / UPORABA: od 16.12.2014

RS 90-3661/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 90/14

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.12.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3661. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2014 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |   V EUR|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 13.937.672|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 10.639.480|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 9.587.812|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 8.488.632|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE          |  853.741|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  245.439|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|706 |   |DRUGI DAVKI              |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.051.668|
|   |   |(710+711+712+713+714)         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  834.606|
|   |   |PREM.                 |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   9.500|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|712 |   |DENARNE KAZNI             |   13.100|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   1.500|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  192.962|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  235.421|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  130.421|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  105.000|
|   |   |NEMAT. PREMOŽ.            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |   1.006|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |   1.006|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 3.061.765|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  626.035|
|   |   |JAVNOFIN. INST.            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|741 |   |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED.  | 2.435.730|
|   |   |PRORAČUNA EU             |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 15.973.281|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 4.543.080|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  707.757|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  129.927|
|   |   |VAR.                 |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 3.393.636|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   50.760|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |  261.000|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 5.085.433|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|410 |   |SUBVENCIJE              |  497.996|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       | 2.540.472|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN     |  829.239|
|   |   |USTANOVAM               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 1.217.726|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 6.239.860|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 6.239.860|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  104.908|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|431 |   |INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM    |   94.085|
|   |   |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.       |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|432 |   |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |   10.823|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  | –2.035.609|
|   |   |(I.–II.)               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0|
|   |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     –|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     –|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|752 |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |     0|
|   |   |DELEŽEV                |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|440 |   |DANA POSOJILA             |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|441 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     –|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|442 |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      |
|   |   |PRIVATIZ.               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR.   |     0|
|   |   |KAP. DEL. (IV.-V.)          |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|50  | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          | 2.074.059|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|55  | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)         |  326.189|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  326.189|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.   |  –287.739|
|   |   |(I+IV+VII-II-V-VIII)         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)     | 1.747.870|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)      | 2.035.609|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  287.739|
|   |   |12. PRET. LETA            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2014 do leta 2017 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski načrt.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window