Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Mestne Občine Celje v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3612/2014, stran 10112 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 20.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3612/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3612. Sklep o začasnem financiranju Mestne Občine Celje v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) župan Mestne občine Celje sprejme
 

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne Občine Celje v obdobju januar–marec 2015

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
 

2. člen

 
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine Celje za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 10/14 in 51/14).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

 
(1)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |    v evrih|
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                        |  januar–marec|
|                        |      2015|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)     |   8.401.415|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   7.600.333|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   6.337.707|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK          |   5.859.776|
|   |IN DOBIČEK               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |    215.890|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |    266.184|
|   |IN STORITVE               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |     –4.143|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.262.626|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    976.259|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     2.536|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |     82.471|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |     64.927|
|   |IN STORITEV               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |    136.433|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     29.980|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |       0|
|   |SREDSTEV                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |     29.980|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE          |       0|
|   |IZ DOMAČIH VIROV            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    771.102|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |    258.409|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA          |    512.693|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA         |        |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH|       0|
|   |INSTITUCIJ               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   8.787.673|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   3.077.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |    650.873|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |    101.883|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   2.173.995|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    138.049|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 REZERVE               |     12.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRASFERI             |   4.364.924|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |    352.976|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   2.198.510|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |     26.871|
|   |IN USTANOVAM              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   1.786.567|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    988.514|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |    984.211|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    356.935|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    356.935|
|   |FIZIČNIM OSEBAM,            |        |
|   |KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.    |       0|
|   |UPORABNIKOM               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.- |    –386.258|
|   |II.)                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH         |        |
|   |DELEŽEV (75)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (44)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN       |       0|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)          |    568.045|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    568.045|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    568.045|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –954.303|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –568.045|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    386.258|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2013     |   5.839.730|
+------+----------------------------------------+---------------+
 
(2)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window