Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2469/2012, stran 6067 DATUM OBJAVE: 31.7.2012

RS 58-2469/2012

 
 

2469. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-3
 
Ljubljana, dne 30. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11 in 109/11) se v 10. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, in sicer:
 
1.
Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 16 članov, od tega:
 
-
enega člana na predlog Združenja občin Slovenije,
 
-
enega člana na predlog Skupnosti občin Slovenije,
 
-
štirinajst članov na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov nacionalnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavnikov športnikov in predstavnikov trenerjev, pri čemer Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga:
 
a)
deset članov na predlog nacionalnih športnih zvez, od tega:
 
-
štiri člane na predlog nacionalnih športnih zvez s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo te člane,
 
-
dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
 
-
dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
 
-
dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez, katerih športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger, na predlog nacionalnih športnih zvez v miselnih športih in na predlog nacionalne športne zveze s področja športa invalidov, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
 
b)
dva člana na predlog občinskih športnih zvez, pri čemer občinske športne zveze same izvolijo ta člana, in sicer po načelu regionalne zastopanosti, en član iz vzhodne in en iz zahodne Slovenije,
 
c)
enega člana na predlog športnikov, pri čemer športniki sami izvolijo tega člana,
 
č)
enega člana na predlog športnih trenerjev in na predlog drugih športnih strokovnjakov, pri čemer športni trenerji in drugi športni strokovnjaki sami izvolijo tega člana.
 
2.
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance, imenuje in razrešuje enega člana.«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»Izbor štirinajstih predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v skladu z določili tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka, ki jih nato v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport, poteka po postopku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.«.
 
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 10.a členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»Člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki:
 
-
niso polnoletne ali niso poslovno sposobne,
 
-
so zaposlene na fundaciji,
 
-
opravljajo nadzor nad fundacijo,
 
-
so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev fundacije,
 
-
so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije,
 
-
so funkcionarji v državnih organih,
 
-
so zaposleni v Loteriji Slovenije d.d.,
 
-
so osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v Loteriji Slovenije d.d.,
 
-
so člani vodstev političnih strank.
 
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za člane Komisije za pritožbe fundacije.«.
 

3. člen

 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Poslovodni organ Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je direktor.
 
Direktor organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
 
Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji določajo pravila Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
 
Poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
 
Predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window