Navigacija

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1546/2012, stran 3512 DATUM OBJAVE: 14.5.2012

RS 35-1546/2012

 
 

1546. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C), Zakona o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP 106/10 popr.), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 1. izredni seji dne 15. 2. 2012 sprejel, minister za prostor s sklepom št. 35016-17/2008/46 z dne 12. 4. 2012 potrdil
 

O D L O K
o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig (v nadaljevanju SPRO Ig) se določijo dolgoročne usmeritve razvoja v prostoru in osnove za Prostorski red občine.
 
Strategija prostorskega razvoja Občine Ig se šteje za Strateški občinski prostorski načrt Občine Ig.
 
Prostor občine bo še posebej podrobno načrtovan na območju občinskega središča Iga, za katerega se izdela Urbanistična zasnova in na območju Kureščka s širšim okoljem, za katerega se izdela krajinska zasnova. Preostali prostor bo načrtovan s prostorskim redom občine. Enotna obravnava posameznih zaključenih prostorov bo zagotovljena z načrtovanjem funkcionalnih enot, za posamezna naselja prostorske enote in drugimi (kmetijske in gozdne površine). Zahtevnejša območja kompleksne gradnje se bodo urejala na osnovi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za najbolj pomembne med njimi bo zahtevan javni natečaj.
 
Strategija se sprejema hkrati z Urbanistično zasnovo naselja Ig in s Krajinsko zasnovo Kureščka, ki sta sestavna dela SPRO Ig in jo podrobneje razčlenjujeta. Strategija se sprejema hkrati s Prostorskim redom Občine Ig oziroma Občinskim prostorskim načrtom, ki je osnova za izdajanje gradbenih dovoljenj, za posredovanje lokacijskih informacij in za druga upravno-pravna dejanja v zvezi z urejanjem prostora.
 
V SPRO Ig so predvidena območja, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. Do njihovega sprejetja se po potrebi izvedejo ukrepi zavarovanja prostora.
 
SPRO Ig je usklajena s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora, z upoštevanjem pobud občanov in institucij civilne družbe, z mnenji in pobudami danimi na prostorskih konferencah in na javni razgrnitvi z obravnavo in s strokovnimi podlagami.
 
Za nedovoljene posege v prostor, ki so vključeni v poselitvena območja, ali so zanje s tem aktom določene gradbene parcele, se lahko pod pogoji zakona začne postopek legalizacije ob upoštevanju določil prostorskega reda glede gradbenih parcel. Ne glede na druga dejstva pričetek postopka ni možen, če je nedovoljen poseg v prostor v nasprotju z varstvenimi določili, če degradira okolje in krajino, če ogroža vodne in druge naravne vire.
 
Za naselje Ig se izdela urbanistična zasnova kot podrobnejša razčlenitev strategije prostorskega razvoja.
 
Za območje Kureščka s širšo okolico se zaradi velikih naravnih vrednot, turistično rekreacijskih potencialov prostora, pa tudi zaradi navzkrižnih interesov s širjenjem urbanizacije in ogrožanja naravnih virov, prostor ureja s krajinsko zasnovo.
 

2. člen

(sestavni deli odloka)

 
SPRO Ig sestavljajo tekstualni del odloka, ki ga sestavljajo:
 
-
uvodne določbe,
 
-
Strategija prostorskega razvoja Občine Ig,
 
-
Urbanistična zasnova naselja Ig,
 
-
Krajinska zasnova Kurešček,
 
-
končne določbe;
 
ter kartografski del, ki ga sestavljajo:
 
-
karte Strategije prostorskega razvoja Občine Ig v merilu 1:50.000:
 
-
Zasnova poselitve, krajine in osnovne infrastrukture
 
-
Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru
 
-
Zasnova namenske rabe prostora
 
-
Prikaz poplavnih in erozijskih območij
 
-
karte Urbanistične zasnove naselja Ig v merilu 1:10.000
 
-
Koncept urbanistične zasnove
 
-
Zasnova prometa
 
-
Zasnova zelenega sistema
 
-
Zasnova členitve prostora
 
-
Zasnova namenske rabe prostora
 
-
karte Krajinske zasnove Kurešček
 
-
razdelitev listov
 
-
Zasnova razmestitve dejavnosti in prometa – pregledna karta 1:25.000
 
-
Zasnova razmestitve dejavnosti in prometa – 4 karte 1:10.000
 
-
Zasnova namenske rabe prostora – pregledna karta 1:25.000
 
-
Zasnova namenske rabe prostora – 4 karte 1:10.000.
 

II. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE IG

 

3. člen

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window