Navigacija

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3800/2017, stran 12248 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3800/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3800. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018

 
 
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
 

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018

 
Št. 410-125/2017
 
Koper, dne 22. decembra 2017
 
Župan  Mestne občine Koper  Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana  Podžupan  Alberto Scheriani l.r.
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 21. decembra 2017 sprejel
 

O D L O K  
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 

 

1. člen

 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2018.
 

2. člen

 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2018 znašajo:
 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
71.424.563
   
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
49.866.586
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
40.370.065
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
25.734.266
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
13.164.754
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.471.045
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
9.496.521
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.085.918
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
60.000
712
 
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
310.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
102.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.938.603
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
11.749.500
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.891.500
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
4.858.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730)
5.400
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
5.400
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
9.603.077
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.060.905
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
5.542.172
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
200.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
200.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
81.056.896
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
10.870.033
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.159.383
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
622.229
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
5.260.966
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
482.455
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
345.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
28.800.204
410
 
SUBVENCIJE
1.542.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.715.118
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
3.320.636
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
12.222.450
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
38.502.109
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
38.502.109
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.884.550
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
643.700
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.240.850
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–9.632.333
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
2.005.000
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000.000
752
 
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
2.005.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
520.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
520.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.238.830
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.238.830
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–9.346.163
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 
–1.718.830
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
9.632.333
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
12.909.741
 

3. člen

 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi državnih pomoči.
 
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window