Navigacija

Pravilnik o arheoloških raziskavah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-61/2013, stran 310 DATUM OBJAVE: 11.1.2013

VELJAVNOST: od 19.1.2013 / UPORABA: od 19.1.2013

RS 3-61/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/13, 56/22

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

61. Pravilnik o arheoloških raziskavah

 
 
Na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) izdaja minister, pristojen za kulturo
 

P R A V I L N I K
o arheoloških raziskavah

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa pogoje in zahteve za izvajanje arheoloških raziskav (v nadaljnjem besedilu: raziskave) na območju Republike Slovenije in nadzor nad njimi, standarde predhodnih raziskav arheoloških ostalin ter način izdelave, vsebine in hranjenja dokumentacije in arhivov arheoloških najdišč.
 
(2)
Priloge 1 do 6 so sestavni del tega pravilnika.
 

2. člen

(arheološke raziskave)

 
(1)
Raziskave po tem pravilniku so dela, ki posegajo v arheološke ostaline ali arheološko dediščino zaradi njihovega varstva, s katerimi se ugotavlja njihova prisotnost, proučujejo njihovi deli ali pridobivajo podatki o njihovem obstoju, pomenu, stanju in ogroženosti. Raziskave vključujejo terenske in poizkopavalne oziroma poterenske postopke za izdelavo končnega strokovnega poročila o raziskavi ter predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Raziskave se glede na način posega v arheološke ostaline delijo na neinvazivne, šibko invazivne in invazivne:
 
-
neinvazivne so raziskave, ki fizično ne posegajo v arheološke ostaline ali jih ne spreminjajo;
 
-
šibko invazivne so raziskave, ki le delno fizično posegajo v arheološke ostaline in jih pri tem ne spreminjajo;
 
-
invazivne so raziskave, ki fizično posegajo v arheološke ostaline in jih pri tem spreminjajo oziroma odstranijo.
 
Podrobnejša delitev vrst raziskav je opredeljena v strokovnih standardih raziskav, ki so določeni v prilogi 1 tega pravilnika.
 
(2)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»arhiv arheološkega najdišča« je rezultat raziskave posameznega arheološkega najdišča skupaj z vsemi arheološkimi najdbami, vzorci in celotno dokumentacijo, ki spremlja arheološko raziskavo in poizkopavalno oziroma poterensko obdelavo, in mora biti trajno hranjen kot zbirka tako, da se omogoča dostop strokovni in širši javnosti;
 
2.
»naročnik« je pravna ali fizična oseba, ki naroči raziskavo ali jo izvaja sama za svoj račun;
 
3.
»izvajalec raziskave« je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko ali negospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju raziskav;
 
4.
»nadzornik« je konservator-arheolog Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki opravlja nadzor nad raziskavo ter pri tem ugotavlja skladnost raziskave z zahtevami iz kulturnovarstvenega soglasja po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1, s katerim se dovoli raziskava (v nadaljnjem besedilu: soglasje za raziskavo), in skladnost s strokovnimi standardi raziskav;
 
5.
»odgovorna oseba izvajalca« je oseba, ki jo izvajalec raziskave pooblasti, da opravlja delo v imenu, za račun, v korist ali s sredstvi izvajalca raziskave, oziroma ki pri izvajalcu izvaja dolžno nadzorstvo;
 
6.
»poizkopavalna oziroma poterenska obdelava arhiva najdišča« vključuje postopke, ki so potrebni za izdelavo končnega strokovnega poročila o raziskavi in predajo arhiva najdišča pristojnemu muzeju;
 
7.
»primarna zaščita« so postopki, s katerimi se med raziskavo prepreči propadanje arheoloških najdb in zagotovi njihova ohranitev do predaje pristojnemu muzeju;
 
8.
»strokovni svetovalec raziskave« je posameznik, ki ga izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja arheologije ali strokovnjakov-specialistov za svetovalca nadzornika raziskave predlaga komisija za arheološke raziskave v soglasju za raziskavo.
 
(3)
Drugi izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v ZVKD-1.
 

3. člen

(komisija za arheološke raziskave)

 
(1)
Komisija za arheološke raziskave (v nadaljnjem besedilu: komisija) je posvetovalno telo ministra, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), ki deluje kot strokovna komisija v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
 
(2)
Komisijo sestavlja sedem članov, ki jih za petletni mandat imenuje minister. Po poteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.
 
(3)
V komisijo je izmed uveljavljenih strokovnjakov imenovanih pet arheologov-konservatorjev zavoda, en arheolog-kustos in en arheolog z akademskega področja, izmed katerih minister imenuje predsednika.
 
(4)
Komisija opravlja predvsem naslednje naloge:
 
-
vsebinsko presoja vloge in daje mnenje o izdaji soglasja za raziskavo,
 
-
daje mnenja o ustreznosti strokovne usposobljenosti vodje in namestnika raziskav ter strokovnih sodelavcev raziskav,
 
-
daje predloge za pogoje za izvedbo raziskave,
 
-
daje mnenje o ustreznosti poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča,
 
-
daje mnenje o ustreznosti predloga ureditve lokacije ali območja raziskave po koncu terenskega dela raziskave,
 
-
daje mnenje o ustreznosti predloga določitve dela ali več delov območja z arheološkimi ostalinami ali dela ali več delov arheoloških ostalin, ki se ohranjajo na mestu odkritja zaradi poznejšega preverjanja stratigrafije in arheološke sestave najdišča ali predstavitve arheoloških ostalin,
 
-
daje mnenje o predlogih sprememb strokovnih standardov raziskav.
 
(5)
Komisija se sestaja na sejah praviloma enkrat tedensko in najmanj enkrat mesečno.
 
(6)
Sredstva za delovanje komisije in strokovnih svetovalcev raziskav zagotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(7)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja pravilnik, sprejet na podlagi 20. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US).
 

2. SOGLASJE ZA RAZISKAVO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window