Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1399/2015, stran 3756 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

VELJAVNOST: od 30.5.2015 do 5.1.2018 / UPORABA: od 30.5.2015

RS 34-1399/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 6.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/15, 75/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

1399. Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

 
 
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo
 

P R A V I L N I K
o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/45 z dne 14. januarja 2015 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO(2) iz lahkih gospodarskih vozil (UL L št. 9 z dne 15. 1. 2015, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/46/ES), ureja odobritev novih vozil, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila kakor tudi prodajo in začetek uporabe delov in opreme namenjene za vozila, ki so odobrena v skladu s tem pravilnikom.
 

2. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za homologacijo in posamično odobritev vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila kakor tudi za dele in opremo, namenjeno za ta vozila.
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za homologacijo ali posamično odobritev naslednjih vozil:
 
a)
kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, določenih v Pravilniku o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 81/14);
 
b)
dvo-tri in štirikolesnih vozil določenih v Pravilniku o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št. 57/14);
 
c)
goseničnih vozil.
 
(3)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je homologacija ali posamična odobritev v skladu s tem pravilnikom možna za naslednja vozila, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika:
 
a)
vozila, ki so načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih;
 
b)
vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske, civilne zaščite, gasilskih enot in policije;
 
c)
premične delovne stroje.
 
(4)
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena je posamična odobritev v skladu s tem pravilnikom možna za naslednja vozila:
 
a)
vozila, namenjena izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih;
 
b)
prototipe vozil, ki se uporabljajo na cestah pod odgovornostjo proizvajalca zaradi izvedbe posebnega preskusnega programa, pod pogojem, da so bila načrtovana in izdelana posebej za ta namen.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
»alternativne zahteve« so upravne določbe in tehnične zahteve, katerih cilj je zagotovitev stopnje varnosti v prometu in varstva okolja, ki je v največji možni meri smiselno enakovredna stopnji, ki jo zagotavljajo določbe iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES;
 
2.
»certifikat o homologaciji« je certifikat iz Priloge VI Direktive 2007/46/ES ali ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, obrazec sporočila iz ustrezne priloge k enemu od pravilnikov UN/ECE iz Dela I ali II Priloge IV Direktive 2007/46/ES, če se štejejo za enakovredne, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote homologiran;
 
3.
»certifikat o posamični odobritvi« je dokument, s katerim homologacijski organ uradno potrjuje, da je določeno vozilo posamično odobreno;
 
4.
»potrdilo o skladnosti« je dokument iz Priloge IX Direktive 2007/46/ES, ki ga izda proizvajalec in s katerim potrjuje, da je vozilo iz serije, homologirane v skladu s tem pravilnikom, ob izdelavi skladno z vsemi regulativnimi akti;
 
5.
»dodelano vozilo« je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
 
6.
»dokončano vozilo« je vsako vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
 
7.
»homologacija« je postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve iz tega pravilnika ali regulativnih aktov iz Priloge IV ali Priloge XI Direktive 2007/46/ES;
 
8.
»hibridno električno vozilo« je hibridno vozilo, ki za namene mehanskega pogona pridobiva energijo iz obeh naslednjih virov shranjene energije/moči v vozilu:
 
-
goriva,
 
-
naprave za shranjevanje električne energije/moči (npr. baterija, kondenzator, vztrajnik/generator itd.);
 
9.
»hibridno motorno vozilo« je vozilo z vsaj dvema različnima pretvornikoma energije in dvema različnima sistemoma za skladiščenje energije (v vozilu) za pogon vozila;
 
10.
»homologacija po delih« je homologacijski postopek, s katerim se postopoma zbere cel sklop certifikatov o homologaciji za z vozilom povezane sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki na koncu pripelje do homologacije celotnega vozila;
 
11.
»homologacija v enem delu« je postopek, s katerim se naenkrat opravi homologacija vozila kot celote;
 
12.
»homologacijski organ« je organ, ki je pristojen za vse vidike homologacije tipa vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ali posamične odobritve vozila; za postopek izdaje soglasja, za izdajo in po potrebi razveljavitev certifikatov o homologaciji, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica); za imenovanje tehničnih služb ter za zagotavljanje, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti glede skladnosti proizvodnje;
 
13.
»mešana homologacija« je postopek homologacije po delih, s katerim se v končni fazi homologacije celotnega vozila podelijo homologacije za enega ali več sistemov, ne da bi bilo treba izdati certifikate o homologaciji za te sisteme;
 
14.
»motorno vozilo« je vsako vozilo z lastnim motornim pogonom, ki ima najmanj štiri kolesa in je dokončano, dodelano ali nedodelano, z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 25 km/h;
 
15.
»nacionalna homologacija« je homologacijski postopek, določen v predpisih Republike Slovenije ali druge države članice, s tem da je veljavnost takšne homologacije omejena na ozemlje Republike Slovenije oziroma druge države članice;
 
16.
»nedodelano vozilo« je vsako vozilo, ki potrebuje vsaj eno nadaljnjo stopnjo dodelave, da bi izpolnilo vse ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
 
17.
»opisna dokumentacija« je opisna mapa, ki jo dopolnjujejo poročila o preskusih in vsi drugi dokumenti, ki sta jih tehnična služba ali homologacijski organ priložila v opisno mapo med opravljanjem svojih nalog, pri čemer je opisno dokumentacijo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
 
18.
»opisna mapa« je popolna mapa z opisnim listom, dokumentacijo, podatki, risbami, fotografijami itd., ki jo predloži vlagatelj, pri čemer je opisno mapo dovoljeno predložiti v elektronski obliki;
 
19.
»opisni list« je dokument iz Priloge I ali Priloge III Direktive 2007/46/ES ali iz ustrezne priloge k posamični direktivi ali uredbi, v katerem so predpisani podatki, ki jih mora navesti vlagatelj, pri čemer je opisni list možno predložiti v elektronski obliki;
 
20.
»originalni deli ali oprema« so deli ali oprema, ki so izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih proizvajalec vozil določi za proizvodnjo delov ali opreme za sestavo zadevnega vozila. To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema. Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;
 
21.
»osnovno vozilo« je vsako vozilo, ki se uporablja na začetni stopnji večstopenjskega homologacijskega postopka;
 
22.
»posamična direktiva ali uredba« je direktiva ali uredba, navedena v Delu I Priloge IV Direktive 2007/46/ES. Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte;
 
23.
»posamična odobritev« je postopek, s katerim se potrdi, da posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve;
 
24.
»premični delovni stroj« je vsako vozilo na lastni pogon, posebej načrtovano in izdelano za opravljanje dela, ki zaradi svojih konstrukcijskih značilnosti ni primerno za prevoz potnikov ali blaga. Delovni stroji, nameščeni na podvozje motornega vozila, ne štejejo za premične delovne stroje;
 
25.
»priklopno vozilo« je vozilo brez lastnega pogona, ki je načrtovano in izdelano za vleko z motornim vozilom;
 
26.
»regulativni akt« je tehnična specifikacija za vozila, posamična direktiva, uredba ali pravilnik o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – ECE, izdanih v okviru Sporazuma o prevzemu enotnih tehničnih predpisov za vozila s kolesi, opremo in dele, ki se lahko vgradijo oziroma uporabijo na vozilih s kolesi in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih na podlagi teh predpisov (Uradni list RS, št. 21/10 – Mednarodne pogodbe; v nadaljnjem besedilu: Sporazum);
 
27.
»samostojna tehnična enota« je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;
 
28.
»sestavni del« je naprava, za katero veljajo zahteve regulativnega akta, ki naj bi postala del vozila in ki je lahko homologirana neodvisno od vozila, kadar regulativni akt to možnost izrecno določa;
 
29.
»seznam opisne dokumentacije« je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije, ustrezno oštevilčena ali drugače označena, tako da se jasno prepoznajo vse strani, oblika tega dokumenta pa je taka, da predstavlja evidenco zaporednih korakov vodenja homologacije, zlasti datume pregledov in dopolnitev;
 
30.
»sistem« je skupek naprav, ki v vozilu skupaj opravljajo eno ali več določenih funkcij ter za katerega veljajo zahteve iz katerega koli regulativnega akta;
 
31.
»tip vozila« so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo vsaj v bistvenih pogledih, navedenih v Delu B Priloge II Direktive 2007/46/ES. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v isti prilogi direktive;
 
32.
»večstopenjska homologacija« je postopek, s katerim lahko eden ali več homologacijskih organov, iz različnih držav članic potrdi, da glede na stanje dodelave tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve tega pravilnika;
 
33.
»virtualna preskusna metoda« so računalniške simulacije, vključno z izračuni, ki dokazujejo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota izpolnjuje tehnične zahteve regulativnega akta. Za namene preskušanja pri virtualni metodi ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;
 
34.
»vozilo« je vsako motorno ali njegovo priklopno vozilo;
 
35.
»vozilo zaključka serije« je vsako vozilo iz dela zaloge, ki ga ni mogoče registrirati ali prodati ali dati v uporabo zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bila opravljena homologacija.
 
(2)
Ostali izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot ga imajo v zakonu, ki ureja motorna vozila.
 

II. HOMOLOGACIJA VOZIL, SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window