Navigacija

Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-441/2012, stran 948 DATUM OBJAVE: 14.2.2012

VELJAVNOST: od 15.2.2012 / UPORABA: od 15.2.2012

RS 11-441/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 11/12

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.2.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

441. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 10. redni seji dne 2. februarja 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. člen

(sestava proračuna)

 
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2012–2015 in obrazložitev.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

3. člen

(višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Naziv                   |  PRORAČUN|
|    |                     |    2012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 21.056.759|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.290.722|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 12.453.280|
+-------+------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 10.018.958|
+-------+------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  2.103.512|
+-------+------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   330.810|
+-------+------------------------------------------+------------+
|706  |Drugi davki                |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.837.442|
+-------+------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.768.249|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    8.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|712  |Denarne kazni               |   133.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   165.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |   762.193|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.593.389|
+-------+------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   39.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog         |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.554.389|
|    |neopredmet. dolgoroč. sredstev      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   13.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |   13.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine        |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.159.648|
+-------+------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javno    |  4.103.683|
|    |finančnih institucij           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna  |   55.965|
|    |in sredstev EU              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 22.209.794|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.555.911|
+-------+------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenih     |  1.224.549|
+-------+------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |   204.723|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  2.866.139|
+-------+------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   214.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   46.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  8.598.517|
+-------+------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                |    3.200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|411  |Transferji posameznikom in gospodinjstvom |  3.319.413|
+-------+------------------------------------------+------------+
|412  |Transferji neprofitnim organizacijam in  |   937.072|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  4.338.832|
+-------+------------------------------------------+------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino         |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.642.255|
+-------+------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  8.642.255|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   413.111|
+-------+------------------------------------------+------------+
|431  |Invest. transferi pravnim in fizičnim   |   96.400|
|    |osebam, ki niso prorač. upor.       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   316.711|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) PRORAČUNSKI  | –1.153.035|
|    |PRIMANJKLJAJ (II-I)            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |   688.063|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   688.063|
+-------+------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |   684.063|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |      –|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   688.063|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačilo domačega dolga         |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –442.972|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   22.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      |  1.153.035|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   442.972|
|    |2011                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window