Navigacija

Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3316/2013, stran 10044 DATUM OBJAVE: 5.11.2013

VELJAVNOST: od 6.11.2013 / UPORABA: od 6.11.2013

RS 91-3316/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 91/13

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.11.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3316. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 18. redni seji dne 23. 10. 2013 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) se spremeni 2. člen in se glasi:
 

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
-------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         Rebalans II
                             2013
-------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov/Konto           v evrih
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.991.938
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.367.650
70  DAVČNI PRIHODKI                1.232.483
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.151.924
   703 Davki na premoženje             66.095
   704 Domači davki na blago in storitve      14.464
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                135.167
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    7.465
   711 Takse in pristojbine              494
   712 Denarne kazni                 1.973
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    44.009
   714 Drugi nedavčni prihodki           81.226
72  KAPITALSKI PRIHODKI               28.581
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     6.142
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            22.439
73  PREJETE DONACIJE                 1.200
   730 Prejete donacije iz domačih virov       1.200
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.594.507
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            278.877
   741 Prejeta sredstva iz državnega       1.315.630
   proračuna in sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.399.840
40  TEKOČI ODHODKI                 675.427
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      270.049
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      40.105
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        336.777
   403 Plačila domačih obresti           15.496
   409 Rezerve                   13.000
41  TEKOČI TRANSFERI                581.132
   410 Subvencije                  28.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  359.180
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    69.105
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        124.847
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.114.606
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.114.606
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             28.675
   430 Investicijski transferi              0
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    13.002
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   15.673
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                 –407.902
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                 501
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            501
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   (750+751+752)                    501
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)         1.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                1.000
   440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    1.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            –499
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               422.789
50  ZADOLŽEVANJE                  422.789
   500 Domače zadolževanje             422.789
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              16.308
55  ODPLAČILO DOLGA                 16.308
   550 Odplačilo domačega dolga           16.308
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –1.920
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         406.481
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)   407.902
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   2012                       1.920
-------------------------------------------------------------
 
«
 

3. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) se spremeni 11. člen in se glasi:
 

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window