Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3204/2013, stran 9593 DATUM OBJAVE: 25.10.2013

VELJAVNOST: od 30.10.2013 / UPORABA: od 30.10.2013

RS 88-3204/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 88/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 16. člen Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se, ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/11 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju: OPN Litija), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja VČ-06 ZK (v nadaljevanju: OPPN) (širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice), ki ga je v juniju 2013 izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., pod številko projekta OPPN-001/2012-LIT.
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje besedilni del, kartografski del:
 
I. Odlok o OPPN
II Kartografski del:                  Merilo
List 1.1 Izsek iz kartografskega dela
prostorskega plana občine               M 1:2500
List 1.2 Lega prostorske ureditve v širšem
območju                        M 1:1250
List 1.3 Geodetski načrt                M 1:400
List 2.1 Načrt prometne infrastrukture         M 1:500
List 2.2 Načrt komunalne in energetske
infrastrukture                     M 1:500
List 2.3 Načrt ureditve                M 1:500
List 2.4 Načrt parcelacije z zakoličbenimi
točkami                        M 1:500
List 2.5 Značilni prerezi               M 1:400
List 3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi    M 1:500
območji
List 3.2 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami                       M 1:500
List 3.3 Razporeditev javnih in privatnih površin   M 1:500
List 3.4 Etapnost izvedbe               M 1:500
List 4.0 Tloris poslovilne vežice           M 1:100.
 

3. člen

(območje OPPN)

 
Območje zajema delno obstoječe pokopališče s cerkvijo Žalostne Matere božje, ki je varovana kot kulturna dediščina, ter nove površine, ki so namenjene širitvi obstoječega pokopališča in so v OPN Litija opredeljene kot zelene površine. Območje na zahodnem delu meji na obstoječo pozidavo. Do območja je urejen dostop po obstoječi javni poti JP 710511, ki pa je preozka in jo bo potrebno rekonstruirati tako, da bo po rekonstruirani cesti mogoč nemoten dostop smetarskim vozilom in avtobusom.
 
Meja območja predmetnega OPPN je določena v OPN Litija in obsega površine v velikosti približno 1,34 ha. Območje urejanja je določeno okvirno in ker je po sprejetju OPN Litija bila izkazana potreba po manjši površini območja za širitev pokopališča od predvidene, se bo z OPPN uredil le del predvidenega območja, in sicer vzhodni del, ki zajema naslednje zemljiške parcele: 125/2, 126/1, 126/2, 128/2, 130/3, 130/4, 2256/2, 2256/1, vse k.o. 1832 Vače, ter dele zemljiških parcel 125/1, 128/3, 129, 130, vse k.o. 1832 Vače, okvirno 0,73 ha.
 
Obravnavano območje je komunalno urejeno, saj ima urejen priključek na javno električno omrežje in vodovodno omrežje, ki se mora preurediti skladno z določbami OPPN. Vključeno je v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.
 
Obravnavano območje se nahaja v območje kulturne dediščine (arheološko najdišče) z oznako A 796 Vače – Prazgodovinsko gradišče z grobišči in Vače – Cerkev Žalostne Matere božje, kjer je po Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine predlagan 1., 2. in 3. varstveni režim varovanja.
 
Območje obdelave je prikazano na grafičnih prilogah List št. 1.1. in List št. 1.2.
 

II. SKUPNA DOLOČILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window