Navigacija

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-188/2020, stran 604 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.1.2020

RS 7-188/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

188. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 30. 1. 2020 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2020

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)
 

II. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Proračun 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.988.793,88
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.552.778,04
70 DAVČNI PRIHODKI
5.511.555,59
700 Davki na dohodek in dobiček
4.944.759,00
7000
Dohodnina
4.944.759,00
703 Davki na premoženje
445.1.696,59
7030
Davki na nepremičnine
373.346,593
7031
Davki na premičnine
350,00
7032
Davki na dediščine in darila
17.000,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
55.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
121.100,00
7044
Davki na posebne storitve
3.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
118.100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.041.222,45
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
840.018,01
7102
Prihodki od obresti
200,00
7103
Prihodki od premoženja
839.818,01
711 Takse in pristojbine
10.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
7120
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714 Drugi nedavčni prihodki
181.534,44
7141
Drugi nedavčni prihodki
181.534,44
72 KAPITALSKI PRIHODKI
260.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
230.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
220.000,00
73 PREJETE DONACIJE
4.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
2.000,00
7301
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
2.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.172.015,84
  740Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
594.393,94
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
594.393,94
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
577.621,90
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
575.443,35
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.178,55
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.483.406,64
840 TEKOČI ODHODKI
2.310.062,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
490.235,58
4000
Plače in dodatki
436.300,00
4001
Regres za letni dopust
17.651,58
4002
Povračila in nadomestila
25.784,00
4004
Sredstva za nadurno delo
10.500,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
79.113,50
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
39.492,00
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
31.550,00
4012
Prispevek za zaposlovanje
269,00
4013
Prispevek za starševsko varstvo
447,50
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
7.355,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.697.512,92
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
184.458,39
4021
Posebni material in storitve
71.425,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
311.650,00
4023
Prevozni stroški in storitve
23.138,09
4024
Izdatki za službena potovanja
2.650,00
4025
Tekoče vzdrževanje
613.370,00
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
23.170,00
4029
Drugi operativni odhodki
467.651,44
403 Plačila domačih obresti
12.200.00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
12.200,00
409 Rezerve
31.000,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091
Proračunska rezerva
1.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
3.345.357,14
410 Subvencije
427.844,89
4100
Subvencije javnim podjetjem
226.344,89
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
201.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.755.009,38
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
8.000,00
4117
Štipendije
9.600,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.737.409,38
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
283.237,40
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
287.636,40
413 Drugi tekoči domači transferi
874.866,47
4130
Tekoči transferi občinam
43.782,81
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
120.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
702.083,66
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
9.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.425.624,58
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.425.624,58
4201
Nakup prevoznih sredstev
32.069,47
4202
Nakup opreme
38.800,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.879.286,67
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
52.500,00
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
246.400,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
176.568,44
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
402.362,92
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
305.159,07
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
121.500,00
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
167.659,07
4314
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
16.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
97.203,85
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
97.203,85
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.494.612,76
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.482.612,76
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
897.358,90
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.046.283,00
50 ZADOLŽEVANJE
1.046.283,00
500 Domače zadolževanje
1.046.283,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
900.000,00
5001
Najeti krediti pridr. dom. kreditodajalcev
146.283,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
281.187,68
55 ODPLAČILA DOLGA
281.187,68
550 Odplačila domačega dolga
281.187,68
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
250.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
31.187,68
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–729.517,44
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
765.095,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.494.612,76
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
729.517,44
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window