Navigacija

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 2-12/2017, stran 5 DATUM OBJAVE: 7.4.2017

VELJAVNOST: od 4.7.2017 / UPORABA: od 4.7.2017

RS (mednarodne) 2-12/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/17, 8/17 - CERN

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.7.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2017.  
 
Št. 003-02-3/2017-6  
 
Ljubljana, dne 30. marca 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO ORGANIZACIJO ZA JEDRSKE RAZISKAVE (CERN) O PODELITVI STATUSA PRIDRUŽENE ČLANICE KOT PREDHODNE FAZE ČLANSTVA V CERN-U (MEOJR) 

 

1. člen

 
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u, sklenjen v Ženevi 16. decembra 2016.
 

2. člen

 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1
 
1 Besedili sporazuma v angleškem in francoskem jeziku sta na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.
 

S P O RA Z U M  
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO ORGANIZACIJO ZA JEDRSKE RAZISKAVE (CERN) O PODELITVI STATUSA PRIDRUŽENE ČLANICE KOT PREDHODNE FAZE ČLANSTVA V CERN-U

 
Republika Slovenija, ki jo zastopa ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
na eni strani
in
Evropska organizacija za jedrske raziskave (v nadaljnjem besedilu: CERN ali organizacija), medvladna organizacija s sedežem v Ženevi, v Švici, ki jo zastopa generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor),
na drugi strani,
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici), sta se –

OB UPOŠTEVANJU:
Konvencije o ustanovitvi CERN-a z dne 1. julija 1953, kot je bila spremenjena 17. januarja 1971 (v nadaljnjem besedilu: konvencija), zlasti njenega II., III. in V. člena;
dolgoletnega sodelovanja znanstvenikov iz Republike Slovenije v znanstvenem programu CERN-a, vključno zlasti v eksperimentu ATLAS in računalniški mreži velikega hadronskega trkalnika;
Sporazuma o sodelovanju pri nadaljnjem razvoju znanstvenega in tehničnega sodelovanja pri raziskovalnih projektih CERN-a, ki sta ga 7. januarja 1991 sklenila CERN in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije;
vse bolj globalne narave fizike delcev in pobude za celovit pregled politike članstva v organizaciji, ki jo je junija 2008 dal Svet CERN-a (v nadaljnjem besedilu: svet), in odločitve iz decembra 2008 o ustanovitvi delovne skupine za znanstveno in geografsko širitev CERN-a;
želje Republike Slovenije, da zaprosi za članstvo v CERN-u, ki jo je Republika Slovenija 29. maja 2009 izrazila v pismu generalnemu direktorju;
odločitve, ki jo je sprejel svet na zasedanju 18. in 19. junija 2009, da odloži presojo prošenj za članstvo do predložitve končnega poročila delovne skupine o znanstveni in geografski širitvi CERN-a;
zavedanja CERN-a o interesu Republike Slovenije za članstvo, kot ga je izrazila v pismu generalnemu direktorju 25. junija 2009;
podrobne prijavne dokumentacije v skladu z veljavnimi pravili CERN-a, ki jo je Republika Slovenija 15. septembra 2009 poslala predsedniku sveta;
odločitve sveta, da nadaljuje tehnično preverjanje in ugotavljanje dejstev pri prošnji za članstvo Republike Slovenije ne glede na ugotovitve v okviru presoje delovne skupine o znanstveni in geografski širitvi CERN-a, s katero je predsednik sveta Republiko Slovenijo seznanil v pismu z dne 19. decembra 2009;
Resolucije sveta z dne 17. junija 2010 (kot je navedena v Prilogi 3 k Poročilu o geografski širitvi CERN-a, CERN/2918/Rev.), s katero se zlasti omogoča članstvo v CERN-u vsem državam ne glede na njihovo geografsko lokacijo in ki vzpostavlja status pridružene članice;
statusa pridružene članice, ki vključuje običajno pridruženo članstvo (v nadaljnjem besedilu: pridružena članica) in pridruženo članstvo kot predhodno fazo polnopravnega članstva (v nadaljnjem besedilu: pridružena članica kot predhodna faza članstva), pri čemer se razume, da lahko države iz te skupine ob izpolnjevanju ustaljenih meril in postopkov pridobijo status polnopravne članice;
odločitve o potrditvi vzorčnih sporazumov o podelitvi statusa pridružene članice in pridružene članice kot predhodne faze članstva, ki jo je sprejel svet na seji 16. decembra 2010;
izraženega interesa sveta za članstvo Republike Slovenije, njegovega priznavanja – v skladu z ugotovitvami delovne skupine za ugotavljanje dejstev, da ta država prosilka izpolnjuje tehnična merila za članstvo – ter posledičnega pooblastila generalnemu direktorju, da z Republiko Slovenijo začne pogajanja o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva na podlagi novih pogojev in postopkov za pristop, ki jih je svet potrdil na zasedanjih junija in decembra 2010;
da je navedeno pooblastilo generalnemu direktorju pogojeno s prejemom pisne potrditve Republike Slovenije, da njena prošnja ostaja veljavna brez pridržkov tudi na podlagi navedenih novih pogojev in postopkov;

GLEDE NA:
pismo z dne 20. januarja 2011, ki ga je generalni direktor naslovil na veleposlanika, Stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, z opisom novih pogojev in postopkov ter povabilom Republiki Sloveniji, da predloži potrditev, ki jo zahteva svet;
pismo z dne 7. marca 2011, ki ga je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije naslovil na generalnega direktorja in ki potrjuje veljavnost prošnje Republike Slovenije za članstvo tudi na podlagi novih pogojev in postopkov, ki jih je junija in decembra 2010 sprejel svet;
pogajanja med Republiko Slovenijo in CERN-om o finančnem prispevku organizaciji po tem sporazumu;
odločitev sveta, s katero je na zasedanju 21. marca 2013 potrdil spremenjene vzorčne sporazume o podelitvi statusa pridružene članice, ki pri vseh državah prosilkah nadomestijo prejšnje različice vzorčnih sporazumov, in potrdil, da določbe spremenjenih vzorčnih sporazumov niso predmet pogajanj, razen nekaterih vidikov preambule, člena III.1 (vedno v okviru prispevka, ki ga je določil svet za pridruženo članstvo v dokumentu CERN/2918/Rev., 69. do 71. odstavek), člena V.2 in izbire jezika vzorčnih sporazumov;
pismo z dne 25. oktobra 2016, ki ga je generalna direktorica naslovila na veleposlanika, Stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, skupaj z osnutkom Sporazuma o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u;
pismo z dne 10. novembra 2016, ki ga je veleposlanik, Stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi, v imenu ministrice za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije naslovil na generalno direktorico in v katerem sporoča, da je Vlada Republike Slovenije formalno potrdila osnutek Sporazuma o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u;
sklep sveta z dne 15. decembra 2016 (CERN/3288/RA), s katerim je ob upoštevanju določb tega sporazuma Republiki Sloveniji podelil status pridružene članice kot predhodno fazo članstva –

SPORAZUMELI:
 

I. ČLEN

Namen

 
Na podlagi resolucij sveta in navedenih odločitev ta sporazum (vključno s prilogo, ki je njegov sestavni del) določa pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva. RepublikaSlovenija s sklenitvijo tega sporazuma sprejme te pravice in obveznosti ter tudi tiste, ki izhajajo iz pravnega okvira organizacije, kot ga določajo zlasti konvencija, pravila in predpisi organizacije ter odločitve njenih organov.Status Republike Slovenije kot pridružene članice kot predhodna faza članstva ne bo trajal več kot pet let.
 

II. ČLEN

 

Pravice

 
II.1 Sodelovanje v programih CERN-a
 
Republika Slovenija lahko sodeluje v znanstvenem programu organizacije ter tudi v njenih programih usposabljanja in izobraževanja.
 
II.2 Udeležba v svetu in njegovih odborih
 
Redna zasedanja sveta
 
Republika Slovenija ima pravico biti zastopana na zasedanjih sveta, razen na zaprtih zasedanjih. Število in kvalifikacije njenih predstavnikov so v skladu s pravili, ki veljajo za predstavnike držav članic. Republika Slovenija nima glasovalnih pravic, vendar lahko prosi za besedo in da izjavo brez uradnega povabila.  
 
Zasedanja odbora za finance   
 
Republika Slovenija ima pravico biti zastopana na zasedanjih odbora za finance. Število in kvalifikacije njenih predstavnikov so v skladu s pravili, ki veljajo za predstavnike držav članic. Republika Slovenija nima uradnih glasovalnih pravic, vendar lahko prosi za besedo in da izjavo brez uradnega povabila. Prav tako lahko predstavi svoje mnenje o vseh zadevah, o katerih uradno glasuje odbor za finance kot priporočilo svetu, to mnenje se zabeleži in se skupaj s priporočilom pošlje v seznanitev svetu. Republika Slovenija lahko sodeluje v poskusnih glasovanjih.  
 
Zasedanja odbora za znanstveno politiko   
 
Predstavnik znanosti iz Republike Slovenije v svetu ima pravico sodelovati na običajnih zasedanjih kot opazovalec.  
 
II.3 Pravica do imenovanja zaposlenih, raziskovalnih sodelavcev, študentov in izrednih znanstvenih sodelavcev  
 
Državljani Republike Slovenije lahko v skladu s členom II.5 kandidirajo za zaposlitev za določen čas, raziskovalnega sodelavca, študenta in izrednega znanstvenega sodelavca. Izbira in imenovanje kandidatov se opravita na podlagi uveljavljenih načel in politike organizacije ter kadrovskih pravil in predpisov. Generalni direktor lahko izjemoma odloči, da državljani Republike Slovenije kandidirajo za zaposlitev za nedoločen čas, pri čemer se vedno upoštevajo merila iz prejšnjega stavka in člena II.5.  
 
II.4 Pravica do udeležbe gospodarstva  
 
Podjetja iz Republike Slovenije, ki ponujajo blago in storitve, lahko skladno s členom II.5 predložijo ponudbo v postopkih javnega naročanja CERN-a, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila in postopki CERN-a o nakupih (kot so določena v Prilogi 1 k Predpisom o izvajanju finančnih pravil). Republika Slovenija lahko imenuje uradnika za zvezo s področja gospodarstva.  
 
II.5 Zgornja meja in podrobna ureditev  
 
Skupna finančna vrednost imenovanj ter pogodb iz členov II.3 in II.4 nikakor ne sme preseči zneska finančnega prispevka Republike Slovenije po tem sporazumu. Podrobno ureditev določi organizacija. Ta člen ne pomeni nobene zaveze glede možnega ali dejanskega doseganja zgornje meje iz tega člena.  
 

III. ČLEN

 

Obveznosti

 
III.1 Finančni prispevek organizaciji
 
Republika Slovenija prispeva k financiranju dejavnosti organizacije v skladu s spodaj navedenimi zneski in razporedom. Zneski so izraženi v odstotkih od prispevka, ki bi ga Republika Slovenija teoretično plačevala kot država članica, določeni pa so na podlagi formule in metodologije za izračun prispevkov držav članic ali lestvice prispevkov. Letni prispevek ne sme biti nižji od 1 milijona CHF. Ne glede na navedeno je prispevek za prvo finančno leto sorazmeren in obračunan na četrtletni osnovi, vključno s četrtletjem, v katerem začne sporazum veljati.
 
2017: 25 %
 
2018: 38 %
 
2019: 38 %
 
2020: 40 %
 
2021: 50 %
 
III.2 Podelitev privilegijev in imunitet
 
Republika Slovenija za zagotovitev neoviranega delovanja organizacije, enakopravne obravnave držav, ki sodelujejo pri dejavnostih, in tudi neodvisnosti osebja organizacije podeli privilegije in imunitete ter sprejme z njimi povezane obveznosti, kot so določene v Prilogi. Ti privilegiji in imunitete se priznajo v interesu organizacije in v njeno korist. Če Republika Slovenija hkrati ali pozneje brez pridržkov pristopi k Protokolu o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije, ki ga je svet sprejel 19. decembra 2003, njegove določbe z dnem pristopa razveljavijo in nadomestijo določbe Priloge.
 

IV. ČLEN

 

Prenehanje

 
IV.1 Prenehanje na zahtevo Republike Slovenije
 
Svet po pisnem uradnem obvestilu Republike Slovenije, ki ga lahko kadar koli med veljavnostjo tega sporazuma pošlje generalnemu direktorju, odloči o prenehanju statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva. Če ni dogovorjeno drugače, začne prenehanje učinkovati konec finančnega leta, ki sledi letu uradnega obvestila.
 
IV.2 Prenehanje na skupno pobudo
 
Pogodbenici lahko kadar koli med veljavnostjo tega sporazuma svetu skupaj predlagata, da Republiki Sloveniji preneha pridruženo članstvo kot predhodna faza članstva. Če ni dogovorjeno drugače, začne prenehanje učinkovati konec finančnega leta, ki sledi letu, v katerem sta se pogodbenici dogovorili o prenehanju.
 
IV.3 Prenehanje na pobudo organizacije
 
Svet lahko kadar koli med veljavnostjo tega sporazuma in z začetkom učinkovanja, ki ga sam določi, odloči o prenehanju statusa Republike Slovenije kot pridružene članice v predhodni fazi članstva, če Republika Slovenija ne izpolnjuje več meril, ki veljajo za status, ali resno krši svoje obveznosti po tem sporazumu.
 
IV.4 Samodejno prenehanje
 
Status Republike Slovenije kot pridružene članice v predhodni fazi članstva samodejno preneha, ko postane polnopravna članica organizacije in z dnem izpolnitve pogojev za članstvo.
 
IV.5 Posledice prenehanja
 
Če ni dogovorjeno drugače, se s prenehanjem statusa Republike Slovenije kot pridružene članice v predhodni fazi članstva njene obveznosti po tem sporazumu ne zmanjšajo za obdobje pred prenehanjem. Privilegiji in imunitete, ki jih podeli Republika Slovenija, ostanejo v veljavi, dokler je z organizacijo povezana prek sporazuma o mednarodnem sodelovanju.
 

V. ČLEN

 

Druge določbe

 
V.1 Zastopanje Republike Slovenije
 
Republika Slovenija generalnega direktorja uradno obvesti o organu in imenovanem uslužbencu (imenovanih uslužbencih), ki jo zastopa(jo) pri izvajanju tega sporazuma, ter o predstavnikih, ki se udeležujejo zasedanj sveta in njegovih odborov.
 
V.2 Razmerje z drugimi sporazumi
 
Ta sporazum z dnem začetka veljavnosti razveljavlja in nadomešča sporazum o sodelovanju ter druge formalne sporazume med pogodbenicama, pri čemer se razume, da ta razveljavitev ne vpliva na veljavnost in izvajanje memoranduma o soglasju, ki ureja sodelovanje Republike Slovenije pri eksperimentih CERN-a.
 
V.3 Veljavno pravo
 
Določbe tega sporazuma se vedno razlagajo v skladu z njihovim dejanskim pomenom in namenom ob upoštevanju pravnega okvira CERN-a, kot ga določajo zlasti konvencija, pravila in predpisi organizacije ter odločitve njenih organov.
 
V.4 Začetek veljavnosti in trajanje
 
Ta sporazum začne veljati z dnem uradnega obvestila Republike Slovenije generalnemu direktorju, da so notranji postopki za ta sporazum brez pridržkov zaključeni. Uradno obvestilo mora biti prejeto najpozneje do 1. avgusta 2017. Ta sporazum velja, dokler je to nujno za izvajanje njegovih določb.
 
V.5 Spori
 
Morebitna nesoglasja med Republiko Slovenijo in organizacijo glede uporabe ali razlage tega sporazuma, ki jih ni mogoče rešiti po mirni poti, lahko katera koli pogodbenica predloži mednarodnemu arbitražnemu sodišču v skladu s 14. členom Priloge (ali, odvisno od primera, z njegovo smiselno uporabo).
 
Sklenjeno v dveh izvodih v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, ob razhajanjih glede razlage ali neskladja med besedili pa prevlada angleško besedilo.
 
Podpisano v Ženevi 16. decembra 2016.
 
Za Republiko Slovenijo  dr. Maja Makovec Brenčič l.r. 
Za Evropsko organizacijo za jedrske raziskave  dr. Fabiola Gianotti l.r.
 

PRILOGA

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE, KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA PODELI EVROPSKI ORGANIZACIJI ZA JEDRSKE RAZISKAVE

 

1. člen

Opredelitev pojmov

 
a)
»Konvencija« pomeni Konvencijo o ustanovitvi Evropske organizacije za jedrske raziskave in priloženi Finančni protokol, podpisano 1. julija 1953, ki je začela veljati 29. septembra 1954 in bila spremenjena 17. januarja 1971;
 
b)
»organizacija« pomeni Evropsko organizacijo za jedrske raziskave;
 
c)
»uradne dejavnosti« so dejavnosti organizacije, ki jih določa konvencija, zlasti njen II. člen, vključno z administrativnimi dejavnostmi;
 
d)
»uradniki« so »člani osebja«, kot jih določajo kadrovska pravila in predpisi organizacije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window