Navigacija

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-4295/2011, stran 13316 DATUM OBJAVE: 9.12.2011

VELJAVNOST: od 10.12.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 100-4295/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 100/11

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4295. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2012

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+------------------------------------------+-------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EURIH|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta|
|   |                     |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2,598.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2,169.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1,823.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1,631.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   138.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    53.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   345.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   120.900|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    35.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    16.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   173.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    28.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|   |sredstev                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    28.400|
|   |in neopred. dolg. sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   401.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   201.200|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   200.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      0|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  4,363.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   986.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   159.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    26.250|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   770.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    30.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   796.850|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    21.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   588.700|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    50.150|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   136.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVETICIJSKI ODHODKI           |  2,390.050|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2,390.050|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   190.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi drugim    |    44.200|
|   |osebam, ki niso pror. upor.        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi prorač.    |   146.000|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –1,764.300|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |      0|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1,764.300|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1,764.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  1,764.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Horjul.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
 
Župan je pooblaščen, da:
 
-
odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
 
-
samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window