Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1919/2019, stran 5270 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 27.6.2019 / UPORABA: od 27.6.2019

RS 42-1919/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1919. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2017

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je občinski svet na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Turnišče za leto 2017 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2017.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Proračun Občine Turnišče za leto 2017 je realiziran v naslednjih zneskih:
 
KONTO
OPIS
Realizacija 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.177.656
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.985.182
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.757.545
700
Davki na dohodek in dobiček
1.648.312
703
Davki na premoženje
97.851
704
Domači davki na blago in storitve
11.382
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
227.637
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
116.416
711
Takse in pristojbine
4.007
712
Globe in druge denarne kazni 
1.748
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
105.466
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
59.899
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
51.088
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
8.811
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.050
730
Prejete donacije iz domačih virov 
1.050
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
131.525
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
131.525
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.089.291
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
814.424
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
179.005
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.949
402
Izdatki za blago in storitve 
584.041
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
24.429
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
883.694
410
Subvencije
63.485
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
516.582
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
42.743
413
Drugi tekoči domači transferi 
260.884
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
373.622
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
373.622
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
17.551
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.551
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
88.365
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga 
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
88.365
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
0

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window