Navigacija

Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-1252/2020, stran 2909 DATUM OBJAVE: 5.6.2020

RS 82-1252/2020

 
 

1252. Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 
 
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 331.e člena, 5. in 7. točke prvega odstavka 332.f člena ter drugega odstavka 332.g člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP) ter 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 49/20 ZIUZEOP) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep predpisuje:
 
1.
podrobnejše vrste in lastnosti premoženja kritnih skladov, ki jih je pokojninska družba oblikovala za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino iz tretje alineje, ter kritnih skladov, ki jih je pokojninska družba oblikovala za izplačevanje pokojninskih rent iz četrte alineje petega odstavka 332.č člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), in njihovo vrednotenje;
 
2.
druge vrste naložb, ki so glede na varnost, donosnost in tržnost primerne za kritne sklade iz prejšnje točke (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad) in omejitve za te naložbe;
 
3.
podrobnejšo vsebino poročil o vrstah, razpršenosti, usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnih skladov ter o vrednosti in vrstah naložb pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, in način ter roke poročanja.
 
(2)
Določbe tega sklepa se nanašajo tudi na naložbe premoženja Prvega pokojninskega sklada v skladu s 606. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1).
 

2. člen

(vrste in lastnosti premoženja kritnih skladov)

 
(1)
Premoženje kritnega sklada, ob omejitvah iz 332.i člena ZPIZ-2, lahko predstavljajo samo naslednje naložbe:
 
1.
naložbe iz 1. do 18. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2,
 
2.
kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend, najemnin in drugih podobnih donosov od naložb iz 1. do 5., investicijskih družb iz 6., 12. ter 17. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2,
 
3.
terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
 
4.
terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev in drugih naložb, nastale zaradi zamika pri poravnavi.
 
(2)
Za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. in 3. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2 štejejo tudi sestavljeni vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
-
glavnica oziroma osnova sestavljenega vrednostnega papirja je dolžniški vrednostni papir;
 
-
donos sestavljenega vrednostnega papirja je lahko vezan na obrestne mere, cene lastniških vrednostnih papirjev, indekse, vrednosti točk skladov, valutne tečaje ipd;
 
-
izdajatelj sestavljenega vrednostnega papirja je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD oziroma se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD;
 
-
sestavljeni vrednostni papir oziroma izdajatelj sestavljenega vrednostnega papirja ima primerno bonitetno oceno oziroma za sestavljeni vrednostni papir jamči tretja oseba, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD s primerno bonitetno oceno;
 
-
zagotovljeno je najmanj 100-odstotno vračilo glavnice vrednostnega papirja ob zapadlosti.
 
(3)
Premoženje kritnega sklada lahko predstavljajo tudi finančni instrumenti, ki jih izda ali za katere jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe ter enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, evropskih skladov za socialno podjetništvo in evropskih skladov tveganega kapitala, pri čemer skupni znesek teh naložb ne sme presegati 5 % zavarovalno-tehničnih rezervacij.
 
(4)
Za zavarovanje terjatev iz naslova posojil iz 9. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2 se lahko upoštevajo le likvidni vrednostni papirji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2, ocenjeni s primerno bonitetno oceno, ter likvidni vrednostni papirji iz 4. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2.
 
(5)
Posojila iz 10. točke prvega odstavka 332.h člena ZPIZ-2 so ustrezno zavarovana, kadar vrednost zavarovanja presega vrednost odobrenega posojila, skupaj z obračunanimi obrestmi, morebitnimi sodnimi stroški in zamudnimi obrestmi, kot tudi z morebitnimi stroški izvedbe odprodaje zastavljenega ali pridržanega premoženja.
 
(6)
Primerna bonitetna ocena iz drugega in četrtega odstavka tega člena je ocena, ki ni nižja od ocene BBB- pri Standard & Poor's oziroma Fitch-IBCA oziroma Baa3 pri Moody's oziroma primerljiva ocena, ki so jo izdale druge bonitetne agencije, ki so registrirane ali certificirane v skladu z Uredbo 1060/2009/ES o bonitetnih agencijah, oziroma centralne banke, ki izdajajo bonitetne ocene in so izvzete iz navedene uredbe.
 
(7)
Upravljavec kritnega sklada se ne sme opirati izključno na bonitetne ocene, ki jih izdajo bonitetne agencije, pač pa mora redno ocenjevati primernost zunanjih bonitetnih ocen z uporabo dodatnih ocen (analiz), kadar je to praktično izvedljivo.
 

3. člen

(naložbe kritnega sklada, povezane z vrednostjo enote premoženja investicijskega sklada oziroma vrednostjo enote premoženja kritnega sklada)

 
Naložbe kritnega sklada, kjer so upravičenja, ki gredo zavarovalcu na podlagi pogodbe pokojninskih zavarovanj neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja tega kritnega sklada, lahko obsegajo samo likvidne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, in enote premoženja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, katerih poslovanje je usklajeno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, oziroma katerih poslovanje je usklajeno s predpisi držav članic Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994; v nadaljnjem besedilu: država članica), sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009 s spremembami).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window