Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2389/2012, stran 5783 DATUM OBJAVE: 23.7.2012

VELJAVNOST: od 7.8.2012 / UPORABA: od 7.8.2012

RS 56-2389/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.8.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/12

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.8.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2389. Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Državni prostorski načrt je decembra 2011 pod številko projekta 7933 izdelalo podjetje IBT SPI, d. o. o., Trbovlje.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorskih ureditev, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnemu za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora Občine Trbovlje. Sestavni del te uredbe je tudi priloga grafičnega dela državnega prostorskega načrta, iz katere je razvidno območje državnega prostorskega načrta.
 
(3)
Postopek presoje vplivov na okolje po petem odstavku 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) ni bil opravljen s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.
 
(4)
Oznake, navedene v 6., 7., 8., 9., 21., 26., 37. in 43. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve za gradnjo nove plinsko-parne elektrarne (v nadaljnjem besedilu: PPE) na obstoječem kompleksu Termoelektrarne Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: TET), ki jo sestavljajo glavni pogonski in spremljajoči tehnološki objekti ter komunalni in tehnološki vodi in naprave, potrebni za nemoteno obratovanje. Vse prostorske ureditve so načrtovane na obstoječih gradbenih parcelah objektov, ki se prej odstranijo.
 
(2)
Predvideni so naslednji posegi:
 
-
odstranitev obstoječih objektov in naprav,
 
-
novogradnja glavnih pogonskih objektov plinsko-parne elektrarne moči do 291 MW,
 
-
novogradnja drugih spremljajočih tehnoloških objektov in naprav,
 
-
novogradnja nadomestnih delavnic in objektov hladilne vode,
 
-
ureditev platojev za druge tehnološke medije,
 
-
ureditev in razširitev obstoječega platoja termoenergetskega objekta TE 1 in delavnic na koti +223,00 m z gradnjo opornih zidov in krožne dovozne ceste,
 
-
prestavitev obstoječega transportnega traku za premog,
 
-
ureditev dostopa na plato levega brega z gradnjo novega mostu čez Savo in novega priključka na državno cesto ter ureditev novega izvennivojskega prečkanja železniške proge z ukinitvijo obstoječega prehoda,
 
-
rekonstrukcija starega odseka Zasavske ceste in obstoječih dovoznih cest,
 
-
prestavitev, novogradnja, rekonstrukcija komunalne in elektroenergetske infrastrukture, (visokonapetostne, srednjenapetostne in nizkonapetostne),
 
-
prestavitev, novogradnja, rekonstrukcija telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav,
 
-
odstranitev, novogradnja, rekonstrukcija internih vodov in naprav za delovanje tehnološkega procesa in načrtovanih ureditev,
 
-
odstranitev, novogradnja, rekonstrukcija obstoječih oljevodov in vodov ter naprav hladilne vode,
 
-
rekonstrukcija in vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
 
-
ureditev zunanjih odprtih in obvodnih površin (zelenice, dvorišča, parkirišča, platoji, brežine …) in
 
-
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, prometne in neprometne signalizacije, varovalnih ograj ter urbane opreme.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window