Navigacija

Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 4-23/2012, stran 45 DATUM OBJAVE: 14.5.2012

VELJAVNOST: od 27.9.2012 / UPORABA: od 27.9.2012

RS (mednarodne) 4-23/2012

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 13.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4/12, 11/12, 3/13, 17/13, 5/15 - MPPUEMSLI, 2/19 - MSPUEMS, 9/19, 4/20, 8/21 - MSPUEMS-1

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

23. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi, Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko (MPUEMS)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. aprila 2012.
 
Št. 003-02-3/2012-11
 
Ljubljana, dne 30. aprila 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO (MPUEMS)

 

1. člen

 
Ratificira se Pogodba o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, podpisana 2. februarja 2012 v Bruslju.
 

2. člen

 
Besedilo pogodbe se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
 

P O G O D B A 
O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO

 
POGODBENICE Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Portugalska republika, Republika Slovenija, Slovaška republika in Republika Finska (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja ali članice EMS) so se –
 
V PRIZADEVANJU, da bodo zagotovile finančno stabilnost v euroobmočju;
 
OB SKLICEVANJU na sklepe Evropskega sveta o vzpostavitvi evropskega mehanizma za stabilnost, sprejete 25. marca 2011;
 
OB UPOŠTEVANJU, DA:
 
(1)
je Evropski svet 17. decembra 2010 sklenil, da morajo države članice euroobmočja vzpostaviti trajni mehanizem za stabilnost. Ta evropski mehanizem za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: EMS) bo prevzel naloge, ki jih imata zdaj evropski instrument za finančno stabilnost (v nadaljnjem besedilu: EFSF) in evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (v nadaljnjem besedilu: EFSM) ter se nanašajo na zagotavljanje finančne pomoči državam članicam euroobmočja, kadar je to potrebno;
 
(2)
je Evropski svet 25. marca 2011 sprejel Sklep 2011/199/EU o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro(1), s katerim se členu 136 doda naslednji odstavek: „Države članice, katerih valuta je euro, lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost, ki se sproži, kadar je to nujno potrebno za zaščito stabilnosti euroobmočja kot celote. Za odobritev potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma bodo veljali strogi pogoji.“;
 
(3)
so se z namenom povečanja učinkovitosti finančne pomoči in preprečitve tveganja širitve negativnih finančnih vplivov voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro 21. julija 2011 dogovorili, da bodo „povečali prožnost [ESM], povezano z ustreznimi pogoji“;
 
(4)
bi moralo dosledno upoštevanje pravnega okvira Evropske unije, integriranega okvira za fiskalni in makroekonomski nadzor, zlasti Pakta za stabilnost in rast, okvira za makroekonomska neravnotežja in pravil Evropske unije glede ekonomskega upravljanja, ostati prva obramba pred krizami zaupanja, ki vplivajo na stabilnost euroobmočja;
 
(5)
so se voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, 9. decembra 2011 dogovorili, da se bodo trudili za močnejšo ekonomsko unijo, vključno z novim fiskalnim dogovorom in krepitvijo usklajevanja ekonomskih politik, ki naj bi se izvajalo na podlagi novega mednarodnega sporazuma, Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (v nadaljnjem besedilu: PSUU). PSUU bo pomagala razviti tesnejše usklajevanje v euroobmočju z namenom zagotoviti trajno, zdravo in vzdržljivo upravljanje javnih financ, ter se tako spoprijeti z enim od glavnih virov finančne nestabilnosti. Ta pogodba in PSUU sta komplementarni pri spodbujanju fiskalne odgovornosti in solidarnosti v okviru ekonomske in monetarne unije. Potrjeno in dogovorjeno je, da bo dodelitev pomoči v okviru novih programov iz EMS od 1. marca 2013 odvisna od tega, ali bo PSUU zadevna članica EMS ratificirala in, ko poteče rok za prenos iz člena 3(2)PSUU, od izpolnjevanja zahtev iz navedenega člena;
 
(5a)
so na vrhu držav euroobmočja 29. junija 2018 v vključujoči sestavi voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, izjavili, da bo EMS zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje in se bo okrepil na podlagi elementov iz pisma predsednika Euroskupine z dne 25. junija 2018. Na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018 v vključujoči sestavi so voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, potrdili mandat za navedeni skupni varovalni mehanizem, ki naj bi ga zagotovil EMS, ter dogovor o pogojih reforme EMS. V dogovoru o pogojih reforme EMS je določeno, da bo skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje vzpostavljen najpozneje do konca prehodnega obdobja. Dogovor o pogojih reforme EMS predvideva tudi izboljšanje učinkovitosti instrumentov preventivne finančne pomoči za članice EMS z zdravimi gospodarskimi temelji, ki bi jih lahko prizadel negativni pretres, na katerega ne morejo vplivati. Evropska komisija in EMS bosta v skladu s skupnim stališčem o njunem prihodnjem sodelovanju, priloženem dogovoru o pogojih reforme EMS, v zvezi z oceno upravičenosti v okviru preventivne kreditne linije, odvisno od natančnega področja uporabe meril za upravičenost, prevzela svoji zadevni vlogi v skladu s pravom Evropske unije, to pogodbo in smernicami EMS. V dogovoru o pogojih reforme EMS je predvidena tudi dodatna marža, ki se bo uporabila, kadar članica EMS, ki ji je bila dodeljena preventivna finančna pomoč v okviru EMS, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev te pomoči, potem ko je že črpala sredstva, razen če je takšno neizpolnjevanje posledica dogodkov, na katere vlada ne more vplivati. V dogovoru o pogojih reforme EMS je poleg tega poudarjeno, da izpolnjevanje pogojev ostaja temeljno načelo te pogodbe in vseh instrumentov EMS, vendar je treba točne pogoje prilagoditi vsakemu instrumentu;
 
(5b)
skupno stališče o prihodnjem sodelovanju med EMS in Evropsko komisijo določa sporazum o novih načinih sodelovanja v okviru programov finančne pomoči in zunaj njih. Evropska komisija in EMS imata skupne cilje in bosta opravljala posebne naloge v zvezi s kriznim upravljanjem v euroobmočju na podlagi prava Evropske unije in te pogodbe. Zato bosta instituciji z učinkovitim upravljanjem in dopolnjevanjem strokovnega znanja tesno sodelovali pri ukrepih EMS za krizno upravljanje, da bi dosegli finančno stabilnost. Evropska komisija zagotavlja skladnost s pravom Evropske unije, zlasti z okvirom za usklajevanje ekonomske politike. EMS opravi svojo analizo in oceno z vidika potencialnega posojilodajalca. Skupno stališče o prihodnjem sodelovanju bo v celoti vključeno v memorandum o sodelovanju, kot je določeno v členu 13(8), ko začnejo veljati spremembe te pogodbe;“;
 
(6)
lahko zaradi močne medsebojne povezanosti v euroobmočju resna tveganja za finančno stabilnost držav članic, katerih valuta je euro, ogrozijo finančno stabilnost celotnega euroobmočja. EMS lahko zato zagotovi pomoč za stabilnost pod strogimi pogoji, ki ustrezajo izbranemu instrumentu finančne pomoči, če je to nujno za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote in njegovih držav članic. Začetni največji obseg posojil EMS znaša 500 milijard EUR, vključno z obstoječo pomočjo za stabilnost EFSF. Vendar pa se bo ustreznost skupnega največjega obsega posojil EMS in EFSF ponovno ocenila pred začetkom veljavnosti te pogodbe. Če bo to primerno, ga bo ob začetku veljavnosti te pogodbe svet guvernerjev EMS povečal v skladu s členom 10;
 
(7)
bodo vse države članice euroobmočja postale članice EMS. Država članica Evropske unije, ki se pridruži euroobmočju, bi s tem morala postati članica EMS z vsemi pravicami in obveznostmi, ki ustrezajo pravicam in obveznostim pogodbenic. Članice EMS priznavajo sedanji dialog med generalnim direktorjem in Evropskim parlamentom;
 
(8)
bo EMS pri zagotavljanju pomoči za stabilnost zelo tesno sodeloval z Mednarodnim denarnim skladom (v nadaljnjem besedilu: MDS). Prizadevati si bo treba za dejavno udeležbo MDS v tehničnem in finančnem smislu. Pričakuje se, da bo država članica euroobmočja, ki zaprosi za finančno pomoč EMS, po potrebi zaprosila za podobno pomoč MDS;
 
(9)
bodo države članice Evropske unije, katerih valuta ni euro (v nadaljnjem besedilu: države članice, ki niso v euroobmočju) in poleg EMS na ad hoc podlagi sodelujejo v operacijah pomoči za stabilnost za države članice euroobmočja, povabljene, da kot opazovalke sodelujejo na sestankih EMS, ko ta razpravlja o pomoči za stabilnost in spremljanju te pomoči. Pravočasno bodo dobile dostop do vseh informacij, z njimi pa se bo ustrezno posvetovalo;
 
(9a)
 naj bi države članice Evropske unije, katerih valuta ni euro in ki tesno sodelujejo z Evropsko centralno banko (ECB) v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko*, zagotovile vzporedne kreditne linije za enotni sklad za reševanje poleg EMS. Te države članice bodo sodelovale v skupnem varovalnem mehanizmu pod enakimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države članice). Predstavniki sodelujočih držav članic bi morali biti povabljeni kot opazovalci na seje sveta guvernerjev in sveta direktorjev, na katerih se bodo obravnavale zadeve v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom, in bi morali imeti enak dostop do informacij. Vzpostaviti bi bilo treba ustrezne ureditve za izmenjavo informacij in pravočasno usklajevanje med EMS in sodelujočimi državami članicami. Omogočiti bi bilo treba, da so predstavniki enotnega odbora za reševanje na ad hoc podlagi povabljeni na seje sveta guvernerjev in sveta direktorjev, na katerih se bo razpravljalo o financiranju v okviru varovalnega mehanizma;
 
______________
 
* UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63.;
 
(10)
so predstavniki vlad držav članic Evropske unije 20. junija 2011 pooblastili pogodbenice te pogodbe, da Evropsko komisijo in ECB zaprosijo za opravljanje nalog iz te pogodbe. Priznano je, da naloge, dodeljene Evropski komisiji in ECB v okviru te pogodbe, ne vključujejo nobenih pristojnosti za sprejemanje samostojnih odločitev in da so naloge, ki jih opravljata ti instituciji na podlagi te pogodbe, zavezujoče samo za EMS;
 
(11)
je Euroskupina v svoji izjavi z dne 28. novembra 2010 navedla, da bodo v splošne pogoje vseh novih obveznic držav euroobmočja vključene standardizirane in enake klavzule o skupnem ukrepanju (Collective Action Clauses, v nadaljnjem besedilu: CAC), in sicer tako, da se ohrani likvidnost trga. Kakor je 25. marca 2011 zahteval Evropski svet, je Ekonomsko-finančni odbor oblikoval natančno pravno ureditev za vključitev CAC v vrednostne papirje držav euroobmočja. Po uvedbi teh klavzul CAC 1. januarja 2013 so se članice EMS zavezale k uvedbi CAC, ki določajo enostopenjsko glasovanje o agregiranih dolžniških vrednostnih papirjih (enostopenjski CAC) do leta 2022. O podrobnejšem načinu pravne izvedbe se bo dogovorilo v Odboru za ekonomska in finančna vprašanja, pri čemer se bodo upoštevale nacionalne ustavne zahteve, tako da bodo vse članice EMS implementirale obveznost vključitve klavzul z enostopenjskim glasovanjem v nove vrednostne papirje držav euroobmočja na način, ki zagotavlja, da je njihov pravni učinek enak;
 
(11a)
lahko EMS na prošnjo članice EMS in po potrebi spodbuja dialog med to članico EMS in njenimi zasebnimi vlagatelji na prostovoljni, neformalni, nezavezujoči, začasni in zaupni podlagi;
 
(11b)
bi moral EMS zagotavljati pomoč za stabilnost samo članicam EMS, katerih dolg se šteje za vzdržnega in katerih sposobnost povračila EMS je potrjena. Ocena vzdržnosti dolga in sposobnosti povračila se bo izvedla na pregledni in predvidljivi osnovi, pri čemer se dopušča ustrezna diskrecija pri presoji. Te ocene bo opravila Evropska komisija v povezavi z ECB in EMS ter, kadar je to ustrezno in izvedljivo, skupaj z MDS v skladu s to pogodbo, pravom Evropske unije in memorandumom o sodelovanju, sklenjenim na podlagi člena 13(8). Če sodelovanje ne bo prineslo skupnega stališča, bo Evropska komisija opravila splošno oceno vzdržnosti javnega dolga, EMS pa bo ocenil sposobnost zadevne članice EMS za povračilo EMS;
 
(12)
se bo v izrednih primerih v skladu s prakso MDS pretehtala ustrezna in sorazmerna oblika udeležbe zasebnega sektorja, in sicer v primerih, v katerih pomoč za stabilnost spremljajo pogoji v obliki programa za makroekonomsko prilagoditev;
 
(13)
bo EMS podobno kot MDS zagotavljal pomoč za stabilnost članici EMS, če bo njen redni dostop do tržnega financiranja omejen ali če bo obstajalo tveganje njegove omejitve. V skladu s tem so voditelji držav ali vlad izjavili, da bodo imela posojila EMS podobno kot posojila MDS status prednostnega upnika, pri čemer ima MDS status prednostnega upnika pred EMS. Ta status začne veljati z dnem začetka veljavnosti te pogodbe. Če bo finančna pomoč EMS v obliki posojil EMS sledila Evropskemu programu finančne pomoči, ki obstaja na dan podpisa te pogodbe, bo imel EMS enako prednostno obravnavo kot vsa druga posojila in obveznosti članice EMS prejemnice pomoči z izjemo posojil MDS. Posojila v okviru varovalnega mehanizma EMS enotnemu odboru za reševanje imajo status prednostnega upnika, podobno kot druga posojila EMS;
 
(14)
bodo države članice euroobmočja podprle enakovredni upniški status EMS in drugih držav, ki v sodelovanju z EMS dajejo dvostranska posojila, vključno v zvezi s posojili v okviru varovalnega mehanizma enotnemu odboru za reševanje;
 
(15)
pogoji posojila EMS za države članice, za katere se uporablja program za makroekonomsko prilagoditev, vključno s tistimi iz člena 40 te pogodbe, krijejo stroške financiranja in poslovanja EMS ter bi morali biti usklajeni s pogoji posojila iz sporazumov o finančni pomoči, ki so bili podpisani med EFSF, Irsko in Central Bank of Ireland na eni strani ter EFSF, Portugalsko republiko in Banco de Portugal na drugi strani;
 
(15a)
člen 2(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da države članice Evropske unije usklajujejo svoje ekonomske politike v okviru ureditev iz PDEU. V skladu s členom 5(1) PDEU in členom 121 PDEU države članice Evropske unije usklajujejo svoje ekonomske politike znotraj Sveta Evropske unije. Zato EMS ne bi smel biti namenjen usklajevanju ekonomskih politik med članicami EMS, za katere pravo Evropske unije določa potrebne ureditve. EMS spoštuje pooblastila, ki jih pravo Evropske unije podeljuje institucijam in organom Unije;
 
(15b)
članice EMS priznavajo, da je hitro in učinkovito sprejemanje odločitev v okviru varovalnega mehanizma in usklajevanje s sodelujočimi državami članicami, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, ključnega pomena za zagotovitev učinkovitosti skupnega varovalnega mehanizma in rešitev, ki se financirajo iz njega, kar se odraža v mandatu skupnega varovalnega mehanizma, ki so ga potrdili voditelji držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018 v vključujoči sestavi. V mandatu so predvidena merila za izplačila v okviru varovalnega mehanizma, med drugim vključno z načeloma skrajne sile in srednjeročne fiskalne nevtralnosti, popolno skladnostjo z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010* (v nadaljnjem besedilu: uredba o enotnem mehanizmu za reševanje) ter z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012** (v nadaljnjem besedilu: direktiva o sanaciji in reševanju bank) ter stalnostjo pravnega okvira. Mandat predvideva sprejetje odločitve EMS o uporabi varovalnega mehanizma praviloma v 12 urah od prošnje enotnega odbora za reševanje, kar lahko generalni direktor v izjemnih primerih podaljša na 24 ur, zlasti v primeru posebej zapletenega postopka reševanja, pri čemer je treba upoštevati nacionalne ustavne zahteve;
 
_________________
 
* UL L 225, 30. 7. 2014, str. 1.
 
** UL L 173, 12. 6. 2014, str. 190.“;
 
(16)
je neodvisnost generalnega direktorja in osebja EMS priznana s to pogodbo. Izvajati jo je treba tako, da se po potrebi in v skladu z določbami te pogodbe ohrani skladnost s pravom Evropske unije, katerega uporabo nadzoruje Evropska komisija;
 
(17)
bi moralo biti za spore v zvezi z razlago in uporabo te pogodbe, ki nastanejo med pogodbenicami ali med pogodbenicami in EMS, v skladu s členom 273 PDEU pristojno Sodišče Evropske unije;
 
(18)
bo EMS vzpostavil ustrezne sisteme opozarjanja za zagotovitev, da pravočasno prejme vsakršna povračila, dolgovana v okviru pomoči za stabilnost ali varovalnega mehanizma. Nadzor po izvedbi programa bosta opravljala Evropska komisija v povezavi z ECB in Svet Evropske unije znotraj okvira, določenega v skladu s členi 121 in 136 PDEU;
 
DOGOVORILE O NASLEDNJEM:
 

POGLAVJE 1

 

ČLANSTVO IN NAMEN

Ustanovitev in članice

 
1.
Pogodbenice s to pogodbo ustanavljajo mednarodno finančno institucijo, imenovano Evropski mehanizem za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: EMS).
 
2.
Pogodbenice so članice EMS.
 

ČLEN 2

 

Nove članice

 
1.
Članstvo v EMS je na voljo drugim državam članicam Evropske unije od začetka veljavnosti sklepa Sveta Evropske unije, sprejetega v skladu s členom 140(2) PDEU, da se odpravi odstopanje od uvedbe eura.
 
2.
Nove članice EMS se v skladu s členom 44 sprejmejo pod enakimi pogoji kot obstoječe članice EMS.
 
3.
Nova članica, ki pristopi k EMS po njegovi ustanovitvi, v zameno za kapitalski vložek prejme določeno število delnic v EMS, izračunano v skladu z razdelitvenim ključem iz člena 11.
 

ČLEN 3

 

Nameni

 
1.
Namen EMS je zbiranje finančnih sredstev in zagotavljanje pomoči za stabilnost pod strogimi pogoji, ki ustrezajo izbranemu instrumentu finančne pomoči, v korist članic EMS, ki imajo resne finančne težave ali jim tovrstne težave grozijo, če je to nujno potrebno za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote in njegovih držav članic. Kadar je za notranjo pripravo EMS in omogočanje, da ustrezno in pravočasno opravlja naloge, ki mu jih nalaga ta pogodba, potrebno, lahko EMS spremlja in oceni makroekonomsko in finančno stanje svojih članic, vključno z vzdržnostjo njihovega javnega dolga, ter analizira ustrezne informacije in podatke. V ta namen generalni direktor sodeluje z Evropsko komisijo in ECB, da se zagotovi popolna skladnost z okvirom za usklajevanje ekonomske politike iz PDEU.
 
2.
EMS lahko enotnemu odboru za reševanje zagotovi varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje v podporo uporabi instrumentov za reševanje in izvajanju pooblastil enotnega odbora za reševanje, kot je določeno v pravu Evropske unije.  
 
3.
V te namene je EMS upravičen zbirati sredstva z izdajo finančnih instrumentov ali s sklepanjem finančnih ali drugih sporazumov ali dogovorov s članicami EMS, finančnimi institucijami ali drugimi tretjimi stranmi.
 
4.
Brez poseganja v odstavek 1 je uporabljeni pogoj primeren za izbrani instrument finančne pomoči, kot je določeno v tej pogodbi.
 

POGLAVJE 2

 

UPRAVLJANJE

Sestava in pravila glasovanja

 
1.
EMS ima svet guvernerjev in svet direktorjev ter tudi generalnega direktorja in drugo potrebno osebje.
 
2.
Odločitve sveta guvernerjev in sveta direktorjev se sprejmejo sporazumno, s kvalificirano ali navadno večino, kakor je določeno v tej pogodbi. Pri vseh odločitvah mora biti dosežena sklepčnost 2/3 članic z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj 2/3 glasovalnih pravic.
 
3.
Za sporazumno sprejetje odločitve je potrebno soglasje članic, ki sodelujejo pri glasovanju. Vzdržani glasovi ne preprečijo sporazumnega sprejetja odločitve.
 
4.
Z odstopanjem od odstavka 3 tega člena se uporabi nujni postopek glasovanja, če Evropska komisija in ECB ugotovita, da bi nesprejetje nujne odločitve za odobritev ali izvedbo finančne pomoči, kakor je opredeljeno v členih 13 do 18, ogrozilo ekonomsko in finančno vzdržnost euroobmočja.
 
Kadar se uporabi nujni postopek iz prvega pododstavka, se sredstva iz rezervnega sklada in/ali vplačanega kapitala prenesejo v nujni rezervni sklad, s čimer se ustvari namenska rezerva iz katere se krijejo tveganja iz finančnih podpor, odobrenih v skladu z navedenim nujnim postopkom. Svet guvernerjev lahko sprejme odločitev, da nujni rezervni sklad ukine in njegova sredstva prenese nazaj v rezervni sklad ali vplačani kapital.
 
5.
Za sprejetje odločitve s kvalificirano večino je potrebnih 80% oddanih glasov.
 
6.
Za sprejetje odločitve z navadno večino je potrebna večina oddanih glasov.
 
7.
Glasovalne pravice vsake članice EMS, ki jih izvaja njen predstavnik ali njegov namestnik v svetu guvernerjev ali svetu direktorjev, so enake številu delnic, ki so ji dodeljene v odobrenem delniškem kapitalu EMS, kakor je določeno v Prilogi II.
 
8.
Če katera koli članica EMS ne plača dela zneska, ki ga mora plačati v skladu s svojimi obveznostmi v zvezi z vplačanimi delnicami ali vpoklici kapitala iz členov 8, 9 in 10 ali v zvezi s povračilom finančne pomoči iz člena 16 ali 17, potem ne more izvajati glasovalnih pravic, dokler ne izpolni svojih obveznosti. Prag pri glasovanju se temu ustrezno ponovno izračuna.
 

ČLEN 5

 

Svet guvernerjev

 
1.
Vsaka članica EMS imenuje guvernerja in njegovega namestnika. To imenovanje se lahko kadar koli prekliče. Guverner je član vlade članice EMS, pristojen za finance. Namestnik ima vsa pooblastila, da ukrepa v imenu guvernerja, kadar ta ni prisoten.
 
2.
Svet guvernerjev odloči, da mu predseduje predsednik Euroskupine iz Protokola (št. 14) o Euroskupini, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in PDEU, ali da izvoli med svojimi člani predsednika in podpredsednika za obdobje dveh let. Predsednik in podpredsednik sta lahko ponovno izvoljena. Če imenovanemu preneha funkcija, ki je potrebna za guvernerja, se takoj organizirajo nove volitve.
 
3.
Član Evropske komisije, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve, predsednik ECB ter predsednik Euroskupine (če ni predsednik ali guverner) lahko sodelujejo na sestankih sveta guvernerjev kot opazovalci.
 
4.
Predstavniki držav članic, ki niso v euroobmočju in ki poleg EMS na ad hoc podlagi sodelujejo v operacijah pomoči za stabilnost za države članice euroobmočja, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta guvernerjev, ko ta razpravlja o pomoči za stabilnost in spremljanju te pomoči. Predstavniki sodelujočih držav članic, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta guvernerjev, ko se razpravlja o zadevah v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom.
 
5.
Svet guvernerjev lahko na ad hoc podlagi povabi druge osebe, vključno s predstavniki institucij ali organizacij, kot je MDS, da prisostvujejo sestankom kot opazovalci.
 
6.
Svet guvernerjev sporazumno sprejme odločitve o:
 
(a) ukinitvi nujnega rezervnega sklada in prenosu njegovih sredstev nazaj v rezervni sklad in/ali vplačani kapital v skladu s členom 4(4), preklicu začasne prekinitve uporabe prvega pododstavka člena 18a(6), spremembi glasovalne večine, potrebne za sprejetje odločitve o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma po nujnem postopku glasovanja, ter o določitvi okoliščin, v katerih je treba v prihodnje opraviti pregled, v skladu s tretjim pododstavkom člena 18a(6);
 
(b) izdaji novih delnic pod drugimi pogoji kot po nominalni vrednosti v skladu s členom 8(2);
 
(c) vpoklicih kapitala v skladu s členom 9(1);
 
(d) spremembi odobrenega delniškega kapitala in prilagoditvi največjega obsega posojil EMS v skladu s členom 10(1);
 
(e) upoštevanju morebitne posodobitve ključa za vpis kapitala ECB v skladu s členom 11(3) in spremembe Priloge I v skladu s členom 11(6);
 
(f) pomoči za stabilnost, ki jo zagotovi EMS, vključno s pogoji ekonomske politike, kot so navedeni v memorandumu o soglasju iz člena 13(3) ali kot je navedeno v členu 14(2), ter izbiri instrumentov in določitvi finančnih in drugih pogojev v skladu s členi 12 do 18;
 
(fa) spremembi meril za upravičenost do preventivne finančne pomoči iz Priloge III v skladu s členom 14(1);
 
(g) pooblastitvi (i) generalnega direktorja in (ii) Evropske komisije v povezavi z ECB, da se skupaj pogajata o pogojih ekonomske politike, ki veljajo za finančno pomoč, v skladu s členom 13(3);
 
(ga) odobritvi varovalnega mehanizma v skladu s prvim pododstavkom člena 18a(1), spremembi meril za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma iz Priloge IV v skladu z drugim pododstavkom člena 18a(1), določitvi katerega koli od elementov iz tretjega pododstavka člena 18a(1) ter odločitvi o prenehanju ali nadaljevanju takšnega varovalnega mehanizma v skladu s členom 18a(1) in (8);
 
(h) spremembi cenovne politike in smernic določanja cen za finančno pomoč ali varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje v skladu s členom 20;
 
(i) spremembi seznama instrumentov finančne pomoči, ki jih lahko uporablja EMS, v skladu s členom 19;
 
(j) določitvi podrobnosti prenosa pomoči EFSF v EMS, tudi o tem, da ustvari dodatno tranšo odobrenega kapitala, v skladu s členom 40;
 
(k) odobritvi vlog novih članic za članstvo v EMS v skladu s členom 44;
 
(l) prilagoditvah te pogodbe kot neposredni posledici pristopa novih članic, vključno s spremembami razdelitve kapitala med članicami EMS in izračunom take razdelitve kot neposredni posledici pristopa novih članic k EMS, v skladu s členom 44 in
 
(m) prenosu nalog, naštetih v tem členu, na svet direktorjev.
 
7.
Svet guvernerjev s kvalificirano večino sprejme odločitve o:
 
(a) določitvi podrobnih tehničnih pogojev pristopa nove članice k EMS v skladu s členom 44;
 
(b) tem, da mu predseduje predsednik Euroskupine, ali da s kvalificirano večino izvoli predsednika in podpredsednika sveta guvernerjev v skladu z odstavkom 2;
 
(c) sprejetju statuta EMS in poslovnika, ki se uporabljata za svet guvernerjev in svet direktorjev (vključno s pravico, da se ustanovijo odbori in pomožni organi), v skladu z odstavkom 9;
 
(d) določitvi seznama dejavnosti, ki niso združljive z nalogami direktorja ali njegovega namestnika, v skladu s členom 6(8);
 
(e) imenovanju generalnega direktorja in prenehanju njegove funkcije v skladu s členom 7;
 
(f) ustanovitvi drugih skladov v skladu s členom 24;
 
(g) ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izterjavo dolga od članice EMS, v skladu s členom 25(2) in (3);
 
(h) odobritvi letnih računovodskih izkazov EMS v skladu s členom 27(1);
 
(i) imenovanju članov sveta revizorjev v skladu s členom 30(1);
 
(j) odobritvi zunanjih revizorjev v skladu s členom 29;
 
(k) odvzemu imunitete predsedniku sveta guvernerjev, guvernerju, namestniku guvernerja, direktorju, namestniku direktorja ali generalnemu direktorju v skladu s členom 35(2);
 
(l) določitvi sistema obdavčenja, ki se uporablja za osebje EMS, v skladu s členom 36(5);
 
(m) sporu v skladu s členom 37(2) in
 
(n) kateri koli drugi potrebni odločitvi, ki ni izrecno navedena v tej pogodbi.
 
8.
Predsednik sklicuje in vodi sestanke sveta guvernerjev. Kadar je predsednik odsoten, jih vodi podpredsednik.
 
9.
Svet guvernerjev sprejme svoj poslovnik in statut EMS.
 

ČLEN 6

 

Svet direktorjev

 
1.
Vsak guverner izmed visoko usposobljenih ljudi na področju ekonomskih in finančnih zadev imenuje enega direktorja in enega namestnika direktorja. Ta imenovanja se lahko kadar koli prekličejo. Namestnik direktorja ima vsa pooblastila, da ukrepa v imenu direktorja, kadar ta ni prisoten.
 
2.
Član Evropske komisije, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve, in predsednik ECB lahko imenujeta vsak po enega opazovalca.
 
3.
Predstavniki držav članic, ki niso v euroobmočju in ki poleg EMS na ad hoc podlagi sodelujejo v operacijah finančne pomoči za države članice euroobmočja, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta direktorjev, ko ta razpravlja o finančni pomoči in spremljanju te pomoči. Predstavniki sodelujočih držav članic, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, so tudi povabljeni, da kot opazovalci sodelujejo na sestankih sveta direktorjev, ko ta razpravlja o zadevah v zvezi s skupnim varovalnim mehanizmom.
 
4.
Svet direktorjev lahko na ad hoc podlagi povabi druge osebe, vključno s predstavniki institucij ali organizacij, da sodelujejo na sestankih kot opazovalci.
 
5.
Svet direktorjev sprejema odločitve s kvalificirano večino, razen če ni v tej pogodbi navedeno drugače. Odločitve, ki se sprejmejo na podlagi pooblastil sveta guvernerjev, se sprejmejo v skladu z ustreznimi pravili glasovanja iz člena 5(6) in (7).
 
6.
Svet direktorjev brez poseganja v pooblastila sveta guvernerjev iz člena 5 zagotovi, da se EMS vodi v skladu s to pogodbo in statutom EMS, ki ga sprejme svet guvernerjev. Sprejema odločitve, kakor so določene v tej pogodbi ali za katere ga pooblasti svet guvernerjev.
 
7.
Vsako prosto mesto v svetu direktorjev se nemudoma zapolni v skladu z odstavkom 1.
 
8.
Svet guvernerjev določi, katere dejavnosti niso združljive z nalogami direktorja ali njegovega namestnika, statutom EMS in poslovnikom sveta direktorjev.
 

ČLEN 7

 

Generalni direktor

 
1. Svet guvernerjev imenuje generalnega direktorja izmed kandidatov, ki imajo državljanstvo članice EMS, ustrezne mednarodne izkušnje ter visoko stopnjo usposobljenosti v ekonomskih in finančnih zadevah. Dokler generalni direktor opravlja to funkcijo, ne more biti guverner, direktor ali namestnik guvernerja ali direktorja.
 
2.
Mandat generalnega direktorja traja pet let. Enkrat je lahko ponovno izvoljen. Kadar tako odloči svet guvernerjev, generalnemu direktorju preneha njegova funkcija.
 
3.
Generalni direktor vodi sestanke sveta direktorjev in sodeluje na sestankih sveta guvernerjev.
 
4.
Generalni direktor je vodja osebja EMS. Odgovoren je za organizacijo, zaposlovanje in odpuščanje osebja v skladu s kadrovskimi predpisi, ki jih mora sprejeti svet direktorjev. Generalni direktor in osebje EMS odgovarjajo le EMS in so pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni.
 
5.
Generalni direktor je pravni zastopnik EMS in pod vodstvom sveta direktorjev skrbi za tekoče poslovanje EMS.
 

POGLAVJE 3

 

KAPITAL EMS

Odobreni delniški kapital

 
1.
Odobreni delniški kapital je 704 798 700 000 EUR. Razdeljen je na sedem milijonov sedeminštirideset tisoč devetsto sedeminosemdeset delnic z nominalno vrednostjo 100 000 EUR na delnico, ki so na voljo za vpis glede na prvotni razdelitveni ključ, določen v členu 11 in izračunan v Prilogi I.
 
2.
Odobreni delniški kapital je razdeljen na vplačane delnice in delnice na vpoklic. Začetna skupna nominalna vrednost vplačanih delnic je 80 548 400 000 EUR. Delnice začetno vpisanega odobrenega delniškega kapitala se izdajo v nominalni vrednosti. Druge delnice se izdajo v nominalni vrednosti, razen če svet guvernerjev ne odloči, da jih v posebnih okoliščinah izda pod drugimi pogoji.
 
3.
Delnice odobrenega delniškega kapitala se na noben način ne obremenijo ali zastavijo in niso prenosljive, razen kadar se prenesejo zaradi prilagoditve razdelitvenega ključa v skladu s členom 11 v obsegu, ki zagotavlja, da razdelitev delnic ustreza prilagojenemu ključu.
 
4.
Članice EMS se brezpogojno in nepreklicno zavezujejo, da bodo prispevale k odobrenemu delniškemu kapitalu v skladu z razdelitvenim ključem iz Priloge I. Pravočasno izpolnijo vse vpoklice kapitala v skladu s pogoji iz te pogodbe.
 
5.
Odgovornost posamezne članice EMS je v vseh okoliščinah omejena z njenim deležem odobrenega delniškega kapitala po njegovi emisijski vrednosti. Nobena članica EMS zaradi članstva ni odgovorna za obveznosti EMS. Če postane katera od članic EMS upravičena do finančne pomoči EMS ali prejema tako pomoč, to ne vpliva na njeno obveznost članice EMS, da prispeva k odobrenemu delniškemu kapitalu v skladu s to pogodbo.
 

ČLEN 9

 

Vpoklici kapitala

 
1.
Svet guvernerjev lahko kadar koli vpokliče odobreni nevplačani kapital in določi ustrezno časovno obdobje, v katerem ga članice EMS plačajo.
 
2.
Svet direktorjev lahko vpokliče odobreni nevplačani kapital z odločitvijo z navadno večino, da ponovno vzpostavi raven vplačanega kapitala, če se zaradi prevzetja izgub znesek tega kapitala zmanjša pod raven, določeno v členu 8(2), kakor jo lahko spremeni svet guvernerjev po postopku iz člena 10, in določi ustrezno časovno obdobje, v katerem ga članice EMS plačajo.
 
3.
Generalni direktor pravočasno vpokliče odobreni nevplačani kapital, če je to potrebno, zato da EMS izpolni redne ali druge plačilne obveznosti do svojih upnikov. Generalni direktor o takem vpoklicu obvesti svet direktorjev in svet guvernerjev. Kadar se ugotovi morebitno pomanjkanje sredstev EMS, generalni direktor čim prej vpokliče kapital, da ima EMS na dan zapadlosti dovolj sredstev za poplačilo upnikov. Članice EMS se s tem nepreklicno in brezpogojno zavezujejo, da bodo plačale vsak vpoklic kapitala, ki ga od njih zahteva generalni direktor, v skladu s tem odstavkom, tak zahtevek pa se plača v sedmih dneh od prejema.
 
4.
Svet direktorjev sprejme podrobne pogoje, ki se v skladu s tem členom uporabljajo za vpoklice kapitala.
 

ČLEN 10

 

Spremembe odobrenega delniškega kapitala

 
1.
Svet guvernerjev redno in vsaj vsakih pet let pregleda največji obseg posojil in ustreznost odobrenega delniškega kapitala EMS. Lahko se odloči spremeniti odobreni delniški kapital ter v skladu s tem spremeni člen 8 in Prilogo II. Taka odločitev začne veljati po tem, ko članice EMS obvestijo depozitarja, da so njihovi veljavni notranji postopki končani. Nove delnice se dodelijo članicam EMS v skladu z razdelitvenim ključem, določenim v členu 11 in Prilogi I.
 
2.
Svet direktorjev sprejme podrobne pogoje, ki se uporabljajo za vse ali nekatere spremembe kapitala v skladu z odstavkom 1.
 
3.
Ko postane država članica Evropske unije nova članica EMS, se odobreni delniški kapital EMS samodejno poveča, tako da se takrat veljavni ustrezni zneski pomnožijo z razmerjem – znotraj razširjenega razdelitvenega ključa, določenega v členu 11 – med ponderjem nove članice EMS in ponderjem obstoječih članic EMS.
 

ČLEN 11

 

Razdelitveni ključ

 
1.
Razdelitveni ključ za vpis odobrenega delniškega kapitala EMS ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 temelji na ključu, po katerem nacionalne centralne banke članic EMS vpisujejo kapital ECB v skladu s členom 29 Protokola (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: statut ESCB), ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU.
 
2.
Razdelitveni ključ za vpis odobrenega delniškega kapitala EMS je določen v Prilogi I.
 
3.
Razdelitveni ključ za vpis odobrenega delniškega kapitala EMS se prilagodi:
 
a)
če postane država članica Evropske unije nova članica EMS in se odobreni delniški kapital EMS samodejno poveča, kakor je določeno v členu 10(3), ali
 
b)
ko se konča 12-letni začasni popravek, ki se uporablja za članice EMS, določen v skladu s členom 42.
 
4.
Svet guvernerjev se lahko odloči, da bo upošteval morebitne posodobitve ključa za vpis kapitala ECB iz odstavka 1, kadar se razdelitveni ključ prilagodi v skladu z odstavkom 3 ali kadar se odobreni delniški kapital spremeni, kakor je določeno v členu 10(1).
 
5.
Ko je razdelitveni ključ za vpis odobrenega delniškega kapitala EMS prilagojen, članice EMS med seboj prenašajo odobreni delniški kapital v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje, da razdelitev odobrenega delniškega kapitala ustreza prilagojenemu ključu.
 
6.
Pri vsaki prilagoditvi v skladu s tem členom se z odločitvijo sveta guvernerjev spremeni Priloga I.
 
7.
Svet direktorjev sprejme vse druge ukrepe, ki so potrebni za uporabo tega člena.
 

POGLAVJE 4

 

POSLOVANJE EMS

Načela

 
1.
EMS lahko zagotovi pomoč za stabilnost članici EMS pod strogimi pogoji, ki ustrezajo izbranemu instrumentu finančne pomoči, če je to nujno potrebno za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote in njegovih držav članic. Taki pogoji lahko segajo od programa za makroekonomsko prilagoditev do neprekinjenega upoštevanja predhodno določenih pogojev.
 
1a. EMS lahko zagotovi varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje brez poseganja v pravo Evropske unije ter pristojnosti institucij in organov Evropske unije. Posojila v okviru varovalnega mehanizma se odobrijo le v skrajni sili in takšnem obsegu, da so srednjeročno fiskalno nevtralna.
 
2.
Brez poseganja v člen 19 se lahko pomoč EMS za stabilnost odobri z instrumenti, navedenimi v členih od 14 do 18.
 
3.
Klavzule o skupnem ukrepanju se od 1. januarja 2013 vključijo na način, ki zagotavlja enake pravne učinke, v vse nove vrednostne papirje držav euroobmočja z rokom zapadlosti več kot eno leto. Glasovanje z enotno agregacijo se uporablja za vse nove vrednostne papirje držav euroobmočja z rokom zapadlosti več kot eno leto, ki so bili izdani 1. januarja 2022 ali pozneje.
 
4.
Evropska komisija bo pri izvajanju nalog, ki so ji dodeljene s to pogodbo, zagotovila, da so operacije finančne pomoči, ki jih izvaja EMS na podlagi te pogodbe, po potrebi skladne s pravom Evropske unije, zlasti z ukrepi usklajevanja ekonomske politike iz PDEU.
 

ČLEN 13

 

Postopek za odobritev pomoči za stabilnost

 
1.
Članica EMS lahko prošnjo za pomoč za stabilnost naslovi na predsednika sveta guvernerjev. V prošnji navede instrumente finančne pomoči, ki jih je treba obravnavati. Ob prejemu take prošnje predsednik sveta guvernerjev zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB naslednje naloge:
 
(a) oceno tveganja za finančno stabilnost euroobmočja kot celote ali njegovih držav članic, razen če je ECB v skladu s členom 18(2) že predložila analizo;
 
(b) oceno, ali je javni dolg vzdržen in ali je pomoč za stabilnost mogoče odplačati. Ta ocena se izvede na pregleden in predvidljiv način, pri čemer se dopušča ustrezna diskrecija pri presoji. Pričakuje se, da se ta ocena, kadar je to primerno in mogoče, izvede skupaj z MDS;
 
(c) oceno dejanske ali potencialne finančne potrebe zadevne članice EMS.
 
2.
Svet guvernerjev lahko na podlagi prošnje članice EMS in ocen iz odstavka 1 tega člena, na podlagi predloga generalnega direktorja, ki temelji na teh ocenah in, kadar je to ustrezno, na podlagi pozitivne ocene iz člena 14(1) in (2) odloči, da načeloma odobri pomoč za stabilnost zadevni članici EMS v obliki finančne pomoči.
 
3.
Če se sprejme odločitev na podlagi odstavka 2 v zvezi s čim drugim kot s preventivno pogojeno kreditno linijo, svet guvernerjev zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB nalogo, da se skupaj in, kjer je mogoče, tudi skupaj z MDS, pogajata oziroma pogajajo z zadevno članico EMS o memorandumu o soglasju (v nadaljnjem besedilu: MoS), v katerem so podrobno navedeni pogoji, ki veljajo za finančno pomoč. Vsebina MoS odraža resnost pomanjkljivosti, ki jih je treba obravnavati, in izbran instrument finančne pomoči. Generalni direktor pripravi predlog sporazuma o finančni pomoči, vključno s finančnimi in drugimi pogoji ter izbiro instrumentov, ki ga nato sprejme svet guvernerjev.
 
MoS mora biti popolnoma skladen z ukrepi usklajevanja ekonomske politike iz PDEU, zlasti z vsemi akti prava Evropske unije, vključno z vsemi mnenji, opozorili, priporočili ali sklepi, naslovljenimi na zadevno članico EMS.
 
4.
Evropska komisija in generalni direktor podpišeta MoS v imenu EMS, če so predhodno izpolnjeni pogoji iz odstavka 3 in ga je svet guvernerjev odobril.
 
5.
Svet direktorjev odobri sporazum o finančni pomoči, v katerem so navedene podrobnosti o finančnih vidikih pomoči za stabilnost, ki bo odobrena, in izplačilu prvega obroka pomoči, kadar je to ustrezno.
 
6.
EMS vzpostavi ustrezen opozorilni sistem za zagotovitev, da pravočasno prejme vsa povračila, ki jih mora članica EMS plačati v okviru pomoči za stabilnost.
 
7.
Spremljanje izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za finančno pomoč, se skupaj zaupa (i) generalnemu direktorju in (ii) Evropski komisiji v povezavi z ECB in, kjer je mogoče, tudi MDS.
 
8.
EMS lahko po predhodni sporazumni odobritvi sveta direktorjev sklene memorandum o sodelovanju z Evropsko komisijo, v katerem je podrobno opredeljeno sodelovanje med generalnim direktorjem in Evropsko komisijo pri izvajanju nalog, ki so jima bile zaupane na podlagi odstavkov 1, 3 in 7 tega člena in kakor je opisano v členu 3(1).
 

ČLEN 14

 

Preventivna finančna pomoč EMS

 
1.
Instrumenti za preventivno finančno pomoč EMS zagotavljajo pomoč članicam EMS z zdravimi gospodarskimi temelji, ki bi jih lahko prizadel negativni pretres, na katerega ne morejo vplivati. Svet guvernerjev se lahko odloči, da bo odobril preventivno finančno pomoč članici EMS z vzdržnim javnim dolgom v obliki preventivne pogojene kreditne linije ali v obliki kreditne linije pod razširjenimi pogoji v skladu s členom 12(1), če so izpolnjena merila za upravičenost, ki veljajo za vsako vrsto take pomoči, kot je določeno v Prilogi III.
 
Svet guvernerjev se lahko odloči za spremembo meril za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in ustrezno spremeni Prilogo III. Ta sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
 
2.
Pogoji, ki veljajo za preventivno pogojene kreditne linije, vključujejo neprekinjeno izpolnjevanje meril za upravičenost iz Priloge III, katerim se zadevna članica EMS zaveže v podpisani prošnji na podlagi člena 13(1), v kateri so poudarjene njene glavne namere na področju politike (v nadaljnjem besedilu: pismo o nameri). Predsednik sveta guvernerjev ob prejemu takšnega pisma o nameri Evropski komisiji zaupa nalogo, da oceni, ali so namere na področju politike, navedene v pismu o nameri, v celoti skladne z ukrepi usklajevanja ekonomske politike, kot je določeno v PDEU, zlasti z vsemi akti prava Evropske unije, vključno z vsemi mnenji, opozorili, priporočili ali sklepi, naslovljenimi na zadevno članico EMS. Z odstopanjem od člena 13(3) in (4) MoS ne bo predmet pogajanj.
 
3.
Pogoji, ki veljajo za kreditne linije pod razširjenimi pogoji so podrobno določeni v MoS v skladu s členom 13(3) in so skladni z merili za upravičenost iz Priloge III.
 
4.
Finančni in drugi pogoji preventivne finančne pomoči EMS so opredeljeni v sporazumu o preventivni finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor.
 
5.
Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja preventivne finančne pomoči EMS.
 
6.
Svet direktorjev redno, vsaj vsakih šest mesecev, ali po tem, ko članica EMS prvič črpa sredstva (prek posojila ali nakupa na primarnem trgu), obravnava poročilo v skladu s členom 13(7). Za preventivno pogojeno kreditno linijo se v poročilu preveri, ali se merila za upravičenost neprekinjeno izpolnjujejo, kot je določeno v odstavku 2 tega člena, za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji pa se v poročilu preveri skladnost s pogoji politike, ki so podrobno določeni v MoS. Če je v poročilu ugotovljeno, da članica EMS še naprej izpolnjuje merila za upravičenost do preventivne pogojene kreditne linije ali pogoje za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, se kreditna linija ohrani, razen če generalni direktor ali kateri koli drugi direktor zahteva sporazumno odločitev sveta direktorjev glede ohranitve kreditne linije.
 
7.
Če je v poročilu na podlagi odstavka 6 tega člena ugotovljeno, da članica EMS ne izpolnjuje več meril za upravičenost do preventivne pogojene kreditne linije ali pogojev za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, se dostop do zadevne kreditne linije prekine, razen če se svet direktorjev sporazumno odloči za ohranitev kreditne linije. Če je članica EMS pred tem že črpala sredstva, se uporabi dodatna marža v skladu s smernicami za določanje cen, ki jih sprejme svet guvernerjev na podlagi člena 20(2), razen če svet direktorjev na podlagi poročila oceni, da je neizpolnjevanje posledica dogodkov, na katere članica EMS ni mogla vplivati. Če se kreditna linija ne ohrani, se v skladu z veljavnimi pravili iz te pogodbe lahko zaprosi in dodeli druga oblika finančne pomoči.
 

ČLEN 15

 

Finančna pomoč za dokapitalizacijo finančnih institucij iz članice EMS

 
1.
Svet guvernerjev se lahko odloči za odobritev finančne pomoči v obliki posojil članici EMS za poseben namen dokapitalizacije finančnih institucij iz te članice EMS.
 
2.
Pogoji, ki veljajo za finančno pomoč za dokapitalizacijo finančnih institucij iz članice EMS, so podrobno določeni v MoS v skladu s členom 13(3).
 
3.
Finančni pogoji, ki veljajo za finančno pomoč za dokapitalizacijo finančnih institucij iz članice EMS, se določijo v sporazumu o finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor, brez poseganja v člena 107 in 108 PDEU.
 
4.
Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o podrobnostih izvajanja finančne pomoči za dokapitalizacijo finančnih institucij članice EMS.
 
5.
 Kadar je to ustrezno, se svet direktorjev, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu obrokov finančne pomoči po izplačilu prvega obroka.
 

ČLEN 16

 

Posojila EMS

 
1.
Svet guvernerjev se lahko odloči, da bo članici EMS v skladu s členom 12 odobril finančno pomoč v obliki posojila.
 
2.
Pogoji, ki veljajo za posojila EMS, so navedeni v programu za makroekonomsko prilagoditev, določenem v MoS v skladu s členom 13(3).
 
3.
Finančni in drugi pogoji vsakega posojila EMS se določijo v sporazumu o finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor.
 
4.
Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o podrobnostih izvajanja posojil EMS.
 
5.
Svet direktorjev se, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu obrokov finančne pomoči po izplačilu prvega obroka.
 

ČLEN 17

 

Ukrepi pomoči na primarnem trgu

 
1.
Svet guvernerjev se lahko odloči za nakup obveznic članice EMS na primarnem trgu v skladu s členom 12 in s ciljem povečanja stroškovne učinkovitosti finančne pomoči.
 
2.
Pogoji, ki veljajo za ukrepe pomoči na primarnem trgu, so podrobno določeni v MoS v skladu s členom 13(3).
 
3.
Finančni in drugi pogoji nakupa obveznic se določijo v sporazumu o finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor.
 
4.
Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o podrobnostih izvajanja ukrepov pomoči na primarnem trgu.
 
5.
Svet direktorjev se, na predlog generalnega direktorja in po tem ko prejme poročilo generalnega direktorja in Evropske komisije v skladu s členom 13(7), sporazumno odloči o izplačilu finančne pomoči državi članici prejemnici pomoči prek operacij na primarnem trgu.
 

ČLEN 18

 

Ukrepi pomoči na sekundarnem trgu

 
1.
Svet guvernerjev se lahko odloči za operacije na sekundarnem trgu v zvezi z obveznicami članice EMS v skladu s členom 12(1).
 
2.
Odločitve o posredovanju na sekundarnem trgu z namenom preprečitve širjenja negativnih vplivov so sprejete na podlagi analize ECB, ki priznava obstoj izrednih okoliščin na finančnem trgu in tveganja za finančno stabilnost.
 
3.
Pogoji, ki veljajo za ukrepe pomoči na sekundarnem trgu, so podrobno določeni v MoS v skladu s členom 13(3).
 
4.
Finančni in drugi pogoji za izvajanje operacij na sekundarnem trgu se določijo v sporazumu o finančni pomoči, ki ga podpiše generalni direktor.
 
5.
Svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja ukrepov pomoči na sekundarnem trgu.
 
6.
Svet direktorjev se na predlog generalnega direktorja sporazumno odloči o začetku izvajanja operacij na sekundarnem trgu.
 

ČLEN 18a

 

Varovalni mehanizem

 
1. Svet guvernerjev se lahko na podlagi prošnje enotnega odbora za reševanje za varovalni mehanizem in na podlagi predloga generalnega direktorja odloči, da bo enotnemu odboru za reševanje odobril varovalni mehanizem, ki bo zajemal vse možne uporabe enotnega sklada za reševanje, kot je določeno v pravu Evropske unije, ob ustreznih zaščitnih ukrepih.
 
Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma so določena v Prilogi IV. Svet guvernerjev se lahko odloči za spremembo meril za odobritev posojil in izplačil in temu ustrezno spremeni Prilogo IV. Ta sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
 
Svet guvernerjev določi ključne finančne in druge pogoje varovalnega mehanizma, nominalno zgornjo mejo in njene morebitne prilagoditve, določbe o postopku za preverjanje izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ter o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo, in tudi pogoje, pod katerimi lahko svet guvernerjev odloči o prenehanju varovalnega mehanizma, ter pogoje in roke, na podlagi katerih se lahko svet guvernerjev odloči, ali bo še naprej uporabljal varovalni mehanizem na podlagi odstavka 8.
 
2.
Varovalni mehanizem ima obliko obnavljajoče se kreditne linije, v okviru katere se lahko zagotovijo posojila.
 
3.
Podrobni finančni in drugi pogoji varovalnega mehanizma se določijo v sporazumu o varovalnem mehanizmu, sklenjenem z enotnim odborom za reševanje, ki ga sporazumno odobri svet direktorjev, podpiše pa generalni direktor.
 
4.
Svet direktorjev sprejme in redno pregleduje podrobne smernice o načinih izvajanja varovalnega mehanizma, vključno s postopki, ki zagotavljajo hitro sprejetje odločitev na podlagi odstavka 5.
 
5.
Svet direktorjev na podlagi prošnje enotnega odbora za reševanje za posojilo, ki vsebuje vse potrebne informacije in spoštuje zahteve glede zaupnosti iz prava Evropske unije, predloga generalnega direktorja in ocene sposobnosti enotnega odbora za reševanje za povračilo ter, kjer je to ustrezno, ocen Evropske komisije in ECB na podlagi odstavka 6 sporazumno odloči o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma, pri čemer upošteva merila iz Priloge IV. Svet direktorjev se lahko sporazumno odloči, da nalogo iz tega odstavka prenese na generalnega direktorja za določeno obdobje in v določenem znesku, in sicer v skladu s pravili iz smernic, ki jih sprejme svet direktorjev.
 
6.
Z odstopanjem od člena 4(3) se uporabi nujni postopek glasovanja, če Evropska komisija in ECB v ločenih ocenah ugotovita, da bi nesprejetje nujne odločitve sveta direktorjev o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma na podlagi prvega stavka odstavka 5 tega člena ogrozilo ekonomsko in finančno vzdržnost euroobmočja. Za sporazumno sprejetje take odločitve v skladu z navedenim nujnim postopkom se zahteva kvalificirana večina 85 % oddanih glasov. Ta odstavek se ne uporablja, če in dokler potekajo kakršni koli postopki v zvezi s stalnostjo pravnega okvira za reševanje bank na podlagi odstavka 8 tega člena in povezanimi določbami, ki jih sprejme svet guvernerjev.
 
Kadar se uporabi nujni postopek iz prvega pododstavka, se izvede prenos v nujni rezervni sklad, s čimer se ustvari namenska rezerva, iz katere se krijejo tveganja iz posojil in povezanih izplačil, odobrenih v okviru navedenega nujnega postopka. Svet direktorjev se lahko sporazumno odloči za ukinitev nujnega rezervnega sklada in prenos njegovih sredstev nazaj v rezervni sklad in/ali vplačani kapital.
 
Po dveh primerih uporabe tega nujnega postopka glasovanja se uporaba prvega pododstavka začasno prekine, dokler se svet guvernerjev ne odloči za preklic te začasne prekinitve. Svet guvernerjev pri odločanju o preklicu take začasne prekinitve pregleda glasovalno večino, ki je potrebna za sprejetje odločitve po navedenem postopku, in določi okoliščine, v katerih mora v prihodnje potekati pregled, pri čemer se lahko odloči za ustrezno spremembo tega odstavka, ne da bi se pri tem znižal prag glasovanja. Takšna sprememba začne veljati po tem, ko članice EMS depozitarja uradno obvestijo o zaključku svojih ustreznih nacionalnih postopkov.
 
7.
EMS vzpostavi ustrezen sistem opozarjanja za zagotovitev, da pravočasno prejme povračila, dolgovana v okviru varovalnega mehanizma.
 
8.
Varovalni mehanizem in njegova uporaba na podlagi tega člena sta odvisna od izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank. Kadar pogoj stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ni izpolnjen, se začne celovit pregled, za nadaljevanje varovalnega mehanizma pa je potrebna odločitev sveta guvernerjev. Svet guvernerjev na podlagi odstavka 1 določi nadaljnje določbe o postopku za preverjanje izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank ter o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo.
 
9.
Za namene odstavka 8 tega člena stalnost pravnega okvira za reševanje bank zajema:
 
(a) stalnost, kot je opredeljena v členu 9(1) medvladnega sporazuma z dne 21. maja 2014 o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (v nadaljnjem besedilu: medvladni sporazum), pravil iz člena 9(1) medvladnega sporazuma in
 
(b) stalnost načel in pravil v zvezi z instrumentom za reševanje s sredstvi upnikov ter okvirom za minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz direktive o sanaciji in reševanju bank, uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012*, v kolikor so ta načela in pravila pomembna za ohranitev finančnih sredstev enotnega sklada za reševanje.
 
10.
EMS pri izvajanju tega člena tesno sodeluje s sodelujočimi državami članicami, ki skupaj z EMS sodelujejo pri financiranju v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje.
 
________________
 
* UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1.
 

ČLEN 19

 

Pregled in spremembe seznama instrumentov finančne pomoči

 
Svet guvernerjev lahko pregleda seznam instrumentov finančne pomoči iz členov od 14 do 18 ter se odloči, da ga spremeni.
 

ČLEN 20

 

Politika določanja cen

 
1.
Pri odobritvi pomoči za stabilnost ali financiranja v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje si EMS prizadeva v celoti pokriti svoje stroške financiranja in poslovanja, prav tako pa vključi ustrezno maržo.
 
2.
Za vse instrumente finančne pomoči in financiranje v okviru varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje se določanje cen podrobno opredeli v smernicah za določanje cen, ki jih sprejme svet guvernerjev.
 
3.
Svet guvernerjev lahko pregleda politiko določanja cen.
 

ČLEN 21

 

Zadolževanje

 
1.
EMS je pooblaščen, da se za dosego svojih namenov zadolži na kapitalskih trgih pri bankah, finančnih institucijah ali drugih osebah ali institucijah.
 
2.
Podrobnosti zadolževanja določi generalni direktor v skladu s podrobnimi smernicami, ki jih sprejme svet direktorjev.
 
3.
EMS uporablja ustrezno orodje za upravljanje tveganja, ki ga redno pregleduje svet direktorjev.
 

POGLAVJE 5

 

FINANČNO UPRAVLJANJE EMS

Naložbena politika

 
1.
Generalni direktor izvaja preudarno naložbeno politiko EMS v skladu s smernicami, ki jih sprejme in redno pregleduje svet direktorjev, da se tako EMS zagotovi najvišja kreditna sposobnost. EMS ima pravico, da del donosa svojega naložbenega portfelja uporabi za kritje svojih operativnih in upravnih stroškov.
 
2.
Dejavnosti EMS so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja in obvladovanja tveganja.
 

ČLEN 23

 

Dividendna politika

 
1.
Svet direktorjev se lahko z navadno večino odloči izplačati dividendo članicam EMS, če znesek vplačanega kapitala in sredstva rezervnega sklada presegajo raven, ki je potrebna, da EMS ohrani svojo posojilno sposobnost, in prihodki iz naložb niso potrebni za zagotovitev plačila obveznosti upnikom. Dividende se razdelijo sorazmerno s prispevki v vplačani kapital ob upoštevanju možnega predčasnega vplačila iz člena 41(3).
 
2.
Dokler EMS ne zagotovi finančne pomoči nobeni svoji članici, se prihodki iz investiranega vplačanega kapitala EMS po odbitku operativnih stroškov vrnejo članicam EMS glede na njihove ustrezne prispevke v vplačanem kapitalu pod pogojem, da je ciljna dejanska posojilna sposobnost v celoti na voljo.
 
3.
Generalni direktor izvaja dividendno politiko EMS v skladu s smernicami, ki jih sprejme svet direktorjev.
 

ČLEN 24

 

Rezervni in drugi skladi

 
1.
Svet guvernerjev ustanovi rezervni sklad in po potrebi druge sklade.
 
2.
Brez poseganja v člen 23 se neto prihodek iz poslovanja EMS in prihodek iz finančnih sankcij, ki jih plačajo članice EMS v okviru postopka večstranskega nadzora, postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji iz PDEU, preneseta v rezervni sklad.
 
3.
Sredstva iz rezervnega sklada se investirajo v skladu s smernicami, ki jih sprejme svet direktorjev.
 
4.
Svet direktorjev po potrebi sprejme pravila za ustanovitev, upravljanje in uporabo drugih skladov.
 

ČLEN 25

 

Kritje izgub

 
1.
Izgube iz poslovanja EMS gredo v breme:
 
(a) prvič, rezervnega sklada;
 
(b) drugič, vplačanega kapitala in
 
(c) nazadnje, ustreznega zneska odobrenega nevplačanega kapitala, ki se vpokliče v skladu s členom 9(3).
 
2.
Če članica EMS ne izvede zahtevanega plačila pri vpoklicu kapitala v skladu s členom 9(2) ali (3), dobijo vse članice EMS spremenjen poziv za vplačilo višjega zneska kapitala, da se tako zagotovi, da EMS prejme celoten znesek potrebnega vplačanega kapitala. Svet guvernerjev sprejme odločitev o ustreznem ukrepanju za zagotovitev, da zadevna članica EMS v primernem roku poravna svoj dolg do EMS. Svet guvernerjev ima pravico zahtevati plačilo zamudnih obresti na zapadli znesek.
 
3.
Ko članica EMS poravna svoj dolg do EMS iz odstavka 2, se presežni kapital vrne preostalim članicam EMS v skladu s pravili, ki jih sprejme svet guvernerjev.
 

ČLEN 26

 

Proračun

 
Svet direktorjev vsako leto odobri proračun EMS.
 

ČLEN 27

 

Letni računovodski izkazi

 
1.
Svet guvernerjev odobri letne računovodske izkaze EMS.
 
2.
EMS objavi letno poročilo z revidiranimi računovodski izkazi, članicam EMS pa pošlje vsake tri mesece poenostavljen izkaz stanja in izkaz poslovnega izida, v katerem so prikazani rezultati poslovanja.
 

ČLEN 28

 

Notranja revizija

 
Služba notranje revizije se ustanovi v skladu z mednarodnimi standardi.
 

ČLEN 29

 

Zunanja revizija

 
Revizijo računovodskih izkazov EMS opravijo neodvisni zunanji revizorji, ki jih odobri svet guvernerjev in so odgovorni za potrditev letnih finančnih izkazov. Zunanji revizorji so pooblaščeni za pregled vseh poslovnih knjig in računovodskih izkazov EMS ter za pridobivanje celovitih informacij o njegovih transakcijah.
 

ČLEN 30

 

Svet revizorjev

 
1.
Svet revizorjev je sestavljen iz petih članov, ki jih imenuje svet guvernerjev na podlagi njihove usposobljenosti na področju revidiranja in financ, vanj so vključeni tudi dva člana iz vrhovnih revizijskih institucij članic EMS – ki se izmenjujeta po načelu kroženja – in en član iz Evropskega računskega sodišča.
 
2.
Člani sveta revizorjev so neodvisni. Ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil od organov upravljanja EMS, članic EMS ali drugih javnih ali zasebnih organov.
 
3.
Svet revizorjev pripravlja neodvisne revizije. Pregleda računovodske izkaze EMS ter preveri pravilnost poslovnih računov in bilance stanja. Ima neomejen dostop do vseh dokumentov EMS, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.
 
4.
Svet revizorjev lahko o svojih ugotovitvah kadar koli obvesti svet direktorjev. Enkrat letno pripravi poročilo in ga predloži svetu guvernerjev.
 
5.
Svet guvernerjev omogoči nacionalnim parlamentom, vrhovnim revizijskim institucijam članic EMS, Evropskemu računskemu sodišču in Evropskemu parlamentu dostop do letnega poročila.
 
6.
Vse zadeve, povezane s tem členom, so podrobno opredeljene v statutu EMS.
 

POGLAVJE 6

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Sedež

 
1.
Sedež in glavna uprava EMS sta v Luksemburgu.
 
2.
EMS lahko ustanovi urad za zvezo v Bruslju.
 

ČLEN 32

 

Pravni status, imunitete in privilegiji

 
1.
Da se EMS omogoči dosego njegovega namena, se mu na ozemlju vsake njegove članice podelijo pravni status, imunitete in privilegiji, določeni v tem členu. EMS si prizadeva za priznanje svojega pravnega statusa ter svojih imunitet in privilegijev na drugih ozemljih, na katerih opravlja funkcije ali ima premoženje.
 
2.
EMS ima polno pravno osebnost; ima neomejeno pravno in poslovno sposobnost za:
 
(a) pridobivanje premičnin in nepremičnin ter razpolaganje z njimi;
 
(b) sklepanje pogodb;
 
(c) sodelovanje v pravnih postopkih kot stranka in
 
(d) sklenitev sporazuma o sedežu in/ali protokolov, če je to potrebno, za zagotovitev, da so njegov pravni status, privilegiji in imunitete priznani ter se izvajajo.
 
3.
EMS, njegovo premoženje, instrumenti financiranja in sredstva uživajo ne glede na to, kje so in kdo jih ima, imuniteto pred vsako obliko sodnega postopka, razen če se EMS izrecno ne odreče imuniteti za namen katerega koli postopka ali v skladu s pogoji katere koli pogodbe, vključno z dokumentacijo instrumentov financiranja.
 
4.
Premoženje, instrumenti financiranja in sredstva EMS uživajo ne glede na to, kje so in kdo jih ima, imuniteto glede preiskovanja, odvzema, zaplembe, razlastitve ali vsake druge oblike izvršilnega, sodnega, upravnega ali zakonskega odvzema, zasega ali izvršbe.
 
5.
Arhiv EMS in vsa dokumentacija, ki pripada EMS ali jo ta hrani, sta nedotakljiva.
 
6.
Prostori EMS so nedotakljivi.
 
7.
Vsaka članica EMS in vsaka država, ki je priznala pravni status ter privilegije in imunitete EMS, obravnava uradna sporočila EMS enako kot uradna sporočila članice EMS.
 
8.
Če je to potrebno za opravljanje dejavnosti iz te pogodbe, ne veljajo za nobeno premoženje, instrumente financiranja in sredstva EMS nikakršne omejitve, predpisi, nadzori in moratoriji.
 
9.
EMS je oproščen vsake obveznosti, da v skladu s pravom posamezne članice EMS pridobi dovoljenje ali licenco kot kreditna institucija, ponudnik investicijskih storitev ali drug pooblaščen subjekt z licenco ali reguliran subjekt.
 

ČLEN 33

 

Osebje EMS

 
Svet direktorjev določi pogoje za zaposlitev generalnega direktorja in preostalega osebja EMS.
 

ČLEN 34

 

Poslovna skrivnost

 
Člani ali nekdanji člani sveta guvernerjev in sveta direktorjev in vsaka druga oseba, ki dela ali je delala za EMS ali v zvezi z njim, ne smejo razkriti informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ne smejo razkriti niti po prenehanju opravljanja svojih dolžnosti.
 

ČLEN 35

 

Osebna imuniteta

 
1.
Predsednik sveta guvernerjev, guvernerji, namestniki guvernerjev, direktorji, namestniki direktorjev ter tudi generalni direktor in drugi člani osebja uživajo v interesu EMS imuniteto pred pravnimi postopki za svoja dejanja, storjena pri opravljanju uradnih dolžnosti, in nedotakljivost glede svojih uradnih listin in dokumentacije.
 
2.
Svet guvernerjev lahko v obsegu in pod pogoji, ki jih določi, odvzame katero koli imuniteto, ki je bila po tem členu podeljena predsedniku sveta guvernerjev, guvernerju, namestniku guvernerja, direktorju, namestniku direktorja ali generalnemu direktorju.
 
3.
Generalni direktor lahko odvzame katero koli tako imuniteto vsakemu članu osebja EMS razen samemu sebi.
 
4.
Vsaka članica EMS brez odlašanja sprejme ukrepe, ki so potrebni, da ta člen začne učinkovati v njenem pravu, in o tem obvesti EMS.
 

ČLEN 36

 

Oprostitev obdavčitve

 
1.
EMS, njegova sredstva, prihodek, premoženje ter s to pogodbo dovoljeno poslovanje in transakcije so v okviru njegovih uradnih dejavnosti oproščeni vseh neposrednih davkov.
 
2.
Članice EMS sprejmejo, kadar je to mogoče, ustrezne ukrepe za oprostitev ali vračilo zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vključeni v ceno nepremičnine ali premičnine, če EMS za svoje uradne potrebe izvede večje nakupe, katerih cena vključuje tovrstne davke.
 
3.
Za davke in dajatve, ki so le plačilo za zagotavljanje javnih storitev, se oprostitev ne odobri.
 
4.
Blago, ki ga uvozi EMS in je potrebno za opravljanje njegovih uradnih dejavnosti, je oproščeno vseh uvoznih dajatev in davkov ter vseh prepovedi in omejitev pri uvozu.
 
5.
Osebje EMS je v korist EMS v skladu s pravili, ki jih sprejme svet guvernerjev, zavezano k plačilu notranjega davka od plač in prejemkov, ki jih plača EMS. Od datuma začetka uporabe tega davka so take plače in prejemki oproščeni nacionalnega davka od dohodka.
 
6.
Za nobeno obveznost ali vrednostni papir, ki ga izda EMS, vključno z vsemi njegovimi obrestmi ali dividendami, ne glede na to, kdo jih ima, se ne odmeri noben davek:
 
(a) če se s takim davkom diskriminira taka obveznost ali vrednostni papir samo zaradi njegovega izvora ali
 
(b) če je edina pravna podlaga za to obdavčenje kraj ali valuta, v kateri je izdan, plačljiv ali plačan, ali kraj urada EMS ali kraj njegovega poslovanja.
 

ČLEN 37

 

Razlaga in reševanje sporov

 
1.
Vsa vprašanja razlage ali uporabe določb te pogodbe in statuta EMS, ki se pojavijo med katero koli članico EMS in EMS ali med članicami EMS, se pošljejo svetu direktorjev, da o njih odloči.
 
2.
Svet guvernerjev odloči o sporu med članico EMS in EMS ali med članicami EMS o razlagi in uporabi te pogodbe, vključno z vsemi spori o združljivosti odločitev, ki jih sprejme EMS, s to pogodbo. Člani sveta guvernerjev iz zadevnih članic EMS ne glasujejo, ko svet guvernerjev glasuje o taki odločitvi, prag pri glasovanju, ki je potreben za sprejetje odločitve, pa se ustrezno preračuna.
 
3.
Če članica EMS ugovarja odločitvi iz odstavka 2, se spor predloži Sodišču Evropske unije. Sodba Sodišča Evropske unije je zavezujoča za stranke postopka, ki morajo sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje sodbe v roku, ki ga določi Sodišče.
 
4.
Vsak spor med članicami EMS glede izpolnjevanja pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank iz člena 18a se lahko predloži neposredno Sodišču Evropske unije v skladu s postopkom, ki ga določi svet guvernerjev na podlagi člena 18a(1) in (8). Sodba Sodišča Evropske unije je za stranke v postopku zavezujoča; EMS deluje v skladu s takšno sodbo.
 

ČLEN 38

 

Mednarodno sodelovanje

 
EMS ima pravico, da za dosego svojih namenov sodeluje v skladu s pogoji te pogodbe z MDS, katero koli državo, ki na ad hoc podlagi zagotavlja finančno pomoč članici EMS, katero koli državo članico Evropske unije in katero koli mednarodno organizacijo ali subjektom s pristojnostmi na povezanih področjih.
 

POGLAVJE 7

 

PREHODNE DOLOČBE

Razmerje do posojil EFSF

 
V prehodnem obdobju od začetka veljavnosti te pogodbe do popolnega prenehanja EFSF skupna dana posojila EMS in EFSF ne smejo presegati 500 milijard EUR brez poseganja v redni pregled ustreznosti največjega obsega posojil v skladu s členom 10. Svet direktorjev sprejme podrobne smernice za izračun prihodnje posojilne sposobnosti, zato da bi zagotovil, da se skupna zgornja meja za posojila ne preseže.
 

ČLEN 40

 

Prenos pomoči EFSF

 
1.
Z odstopanjem od člena 13 se svet guvernerjev lahko odloči, da obveznosti EFSF za zagotovitev finančne pomoči članici EMS, ki jih je EFSF sprejel s sporazumom s to članico, prevzame EMS, če se te obveznosti nanašajo na še neizplačane in še nefinancirane dele posojila.
 
2.
EMS lahko z dovoljenjem sveta guvernerjev pridobi pravice in prevzame obveznosti EFSF, zlasti glede vseh njegovih pravic in obveznosti ali njihovih delov v zvezi z obstoječimi izdanimi posojili ali v povezavi s temi posojili.
 
3.
Svet guvernerjev sprejme podrobnosti, potrebne za uveljavitev prenosa obveznosti EFSF na EMS, kot je navedeno v odstavku 1, ter morebitnega prenosa pravic in obveznosti, kot je opisano v odstavku 2.
 
4.
Brez poseganja v člene 8 do 11 in 39 lahko svet guvernerjev, da bi se olajšal prenos iz odstavka 2 tega člena, ustvari dodatno tranšo odobrenega kapitala, ki ga vpišejo nekateri ali vsi delničarji EFSF sorazmerno z razdelitvenim ključem iz Priloge 2 k okvirnemu sporazumu o EFSF, ki je bil podpisan 10. junija 2010 (kakor je bil spremenjen). Dodatna tranša je sestavljena iz kapitala na vpoklic in je brez glasovalnih pravic (tudi če je takšen kapital vpoklican), omejena pa je z najvišjim zneskom, ki ustreza skupnemu neporavnanemu znesku glavnice prenesenih posojil EFSF, pomnoženim z odstotkom, ki ne presega 165 %. Svet guvernerjev določi način in okoliščine vpoklicev kapitala in plačil v okviru dodatne tranše.
 
Prenos iz odstavka 2 ne poveča vsote obveznosti EFSF in EMS v primerjavi s scenarijem, v katerem se ta prenos ne izvede. Dodatna tranša je v podporo prenosu posojil EFSF in se zniža glede na povračilo navedenih posojil.
 
Odločitev sveta guvernerjev iz prvega pododstavka začne veljati po tem, ko članice EMS obvestijo depozitarja, da so njihovi veljavni notranji postopki zaključeni.“;
 

ČLEN 41

 

Plačilo začetnega kapitala

 
1.
Brez poseganja v odstavek 2 se vplačilo zneska vplačanih delnic, ki jih na začetku vpiše vsaka članica EMS, izvede v petih letnih obrokih v višini 20 odstotkov celotnega zneska. Prvi obrok plača vsaka članica EMS v 15 dneh po datumu začetka veljavnosti te pogodbe. Preostali štirje obroki se plačajo na prvo, drugo, tretjo in četrto obletnico plačila prvega obroka.
 
2.
V petletnem obdobju, v katerem se po obrokih vplačuje kapital, članice EMS pravočasno pred datumom izdaje pospešijo vplačila vplačanih delnic, da se ohrani vsaj 15-odstotno razmerje med vplačanim kapitalom in zneskom obstoječih izdaj EMS ter zagotovi najnižja skupna posojilna sposobnost EMS in EFSF v višini 500 milijard EUR.
 
3.
Članica EMS se lahko odloči za predčasno vplačilo svojega deleža vplačanega kapitala.
 

ČLEN 42

 

Začasni popravek razdelitvenega ključa

 
1.
Članice EMS na začetku vpišejo odobreni delniški kapital na podlagi prvotnega razdelitvenega ključa iz Priloge I. Začasni popravek v tem prvotnem razdelitvenem ključu velja 12 let po dnevu, ko zadevna članica EMS uvede euro.
 
2.
Če bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v novi članici EMS po tržnih cenah v eurih v letu neposredno pred pristopom k EMS znaša manj kot 75% povprečnega BDP na prebivalca v Evropski uniji po tržnih cenah, se razdelitveni ključ za vpis odobrenega delniškega kapitala EMS, določen v skladu s členom 10, začasno popravi in je enak vsoti:
 
a)
25-odstotnega deleža nacionalne centralne banke te članice EMS v kapitalu ECB, določenega v skladu s členom 29 statuta ESCB, in
 
b)
75-odstotnega deleža te članice EMS v bruto nacionalnem dohodku (BND) euroobmočja po tržnih cenah v eurih v letu neposredno pred njenim pristopom k pogodbi o EMS.
 
Odstotek iz točk (a) in (b) se zaokroži navzgor ali navzdol na najbližji mnogokratnik 0,0001 odstotne točke. Veljajo statistični podatki, ki jih objavi Eurostat.
 
3.
Začasni popravek iz odstavka 2 velja 12 let po dnevu, ko zadevna članica EMS uvede euro.
 
4.
Zaradi začasnega popravka ključa se ustrezen delež delnic, dodeljenih članici EMS v skladu z odstavkom 2, porazdeli med članice EMS, za katere ne velja začasen popravek na podlagi deležev v ECB, določenih v skladu s členom 29 statuta ESCB in obstoječih neposredno pred izdajo delnic pristopni članici EMS.
 

ČLEN 43

 

Prva imenovanja

 
1.
Vsaka članica EMS imenuje svojega guvernerja in namestnika guvernerja v dveh tednih po začetku veljavnosti te pogodbe.
 
2.
Svet guvernerjev imenuje generalnega direktorja, vsak guverner pa imenuje direktorja in namestnika direktorja v dveh mesecih po začetku veljavnosti te pogodbe.
 

POGLAVJE 8

 

KONČNE DOLOČBE

Pristop

 
Druge države članice Evropske unije lahko v skladu s členom 2 pristopijo k tej pogodbi na podlagi vloge za članstvo, ki jo zadevna država članica Evropske unije vloži pri EMS, potem ko je Svet Evropske unije v skladu s členom 140(2) PDEU za zadevno državo članico sprejel sklep o odpravi odstopanja od uvedbe eura. Svet guvernerjev odobri vlogo za pristop nove članice EMS ter s tem povezane podrobne tehnične pogoje in prilagoditve te pogodbe kot neposredne posledice pristopa. Ko svet guvernerjev odobri vlogo za članstvo, nova članica EMS pristopi po deponiranju listin o pristopu pri depozitarju, ki o tem obvesti druge članice EMS.
 

ČLEN 45

 

Prilogi

 
Naslednji prilogi k tej pogodbi sta njen sestavni del:
 
(1) Priloga I: Razdelitveni ključ EMS;
 
(2) Priloga II: Vpisi odobrenega delniškega kapitala;
 
(3) Priloga III: Merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in
 
(4) Priloga IV: Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma.
 

ČLEN 46

 

Deponiranje

 
Ta pogodba se deponira pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: depozitar), ki pošlje overjene kopije te pogodbe vsem podpisnicam.
 

ČLEN 47

 

Ratifikacija, odobritev ali sprejetje

 
1.
To pogodbo morajo podpisnice ratificirati, odobriti ali sprejeti. Listine o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju se deponirajo pri depozitarju.
 
2.
Depozitar obvesti druge podpisnice o vsakem deponiranju in njegovem datumu.
 

ČLEN 48

 

Začetek veljavnosti

 
1.
Ta pogodba začne veljati na datum, ko podpisnice, katerih začetni vpisi znašajo najmanj 90% vseh vpisov iz Priloge II, deponirajo listino o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju. Seznam članic EMS se po potrebi prilagodi. Ključ iz Priloge I se takrat preračuna, skupni odobreni delniški kapital iz člena 8(1) in Priloge II ter skupna začetna vrednost vplačanih delnic iz člena 8(2) pa se ustrezno zmanjšata.
 
2.
Ta pogodba začne za vsako podpisnico, ki pozneje deponira svojo listino o ratifikaciji, odobritvi ali sprejetju, veljati na dan po datumu deponiranja.
 
3.
Za vsako državo, ki pristopi k tej pogodbi v skladu s členom 44, začne ta pogodba veljati 20. dan po deponiranju listine o pristopu.
 
Sestavljeno v Bruslju, dne drugega februarja leta dva tisoč dvanajst v enem izvirniku, katerega besedila v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku so enako verodostojna in ki se deponira v arhivu depozitarja, ki pošlje pravilno overjen izvod vsaki od pogodbenic.
 
S pristopom Republike Latvije postane latvijsko besedilo enako verodostojno in se deponira v arhivu depozitarja, ki pošlje pravilno overjen izvod vsaki od pogodbenic.
 
S pristopom Republike Litve postane litovsko besedilo enako verodostojno in se deponira v arhivu depozitarja, ki pošlje pra­vilno overjen izvod vsaki od pogodbenic.
 
(1)
UL L 91, 6. 4. 2011, str. 1.
 

T R E A T Y 
ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF FINLAND

 

THE CONTRACTING PARTIES, the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Repulic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland (the "euro area Member States" or "ESM Members");

COMMITTED TO ensuring the financial stability of the euro area;

RECALLING the Conclusions of the European Council adopted on 25 March 2011 on the establishment of a European stability mechanism;

WHEREAS:

(1) The European Council agreed on 17 December 2010 on the need for euro area Member States to establish a permanent stability mechanism. This European Stability Mechanism ("ESM") will assume the tasks currently fulfilled by the European Financial Stability Facility ("EFSF") and the European Financial Stabilisation Mechanism ("EFSM") in providing, where needed, financial assistance to euro area Member States.

(2) On 25 March 2011, the European Council adopted Decision 2011/199/EU amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro(2) adding the following paragraph to Article 136: "The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality".

(3) With a view to increasing the effectiveness of the financial assistance and to prevent the risk of financial contagion, the Heads of State or Government of the Member States whose currency is the euro agreed on 21 July 2011 to "increase [the] flexibility [of the ESM] linked to appropriate conditionality".

(4) Strict observance of the European Union framework, the integrated macro-economic surveillance, in particular the Stability and Growth Pact, the macroeconomic imbalances framework and the economic governance rules of the European Union, should remain the first line of defence against confidence crises affecting the stability of the euro area.

(5) On 9 December 2011 the Heads of State or Government of the Member States whose currency is the euro agreed to move towards a stronger economic union including a new fiscal compact and strengthened economic policy coordination to be implemented through an international agreement, the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union ("TSCG"). The TSCG will help develop a closer coordination within the euro area with a view to ensuring a lasting, sound and robust management of public finances and thus addresses one of the main sources of financial instability. This Treaty and the TSCG are complementary in fostering fiscal responsibility and solidarity within the economic and monetary union. It is acknowledged and agreed that the granting of financial assistance in the framework of new programmes under the ESM will be conditional, as of 1 March 2013, on the ratification of the TSCG by the ESM Member concerned and, upon expiration of the transposition period referred to in Article 3(2) TSCG on compliance with the requirements of that article.

(6) Given the strong interrelation within the euro area, severe risks to the financial stability of Member States whose currency is the euro may put at risk the financial stability of the euro area as a whole. The ESM may therefore provide stability support on the basis of a strict conditionality, appropriate to the financial assistance instrument chosen if indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole and of its Member States. The initial maximum lending volume of the ESM is set at EUR 500 000 million, including the outstanding EFSF stability support. The adequacy of the consolidated ESM and EFSF maximum lending volume will, however, be reassessed prior to the entry into force of this Treaty. If appropriate, it will be increased by the Board of Governors of the ESM, in accordance with Article 10, upon entry into force of this Treaty.

(7) All euro area Member States will become ESM Members. As a consequence of joining the euro area, a Member State of the European Union should become an ESM Member with full rights and obligations, in line with those of the Contracting Parties.

(8) The ESM will cooperate very closely with the International Monetary Fund ("IMF") in providing stability support. The active participation of the IMF will be sought, both at technical and financial level. A euro area Member State requesting financial assistance from the ESM is expected to address, wherever possible, a similar request to the IMF.

(9) Member States of the European Union whose currency is not the euro ("non euro area Member States") participating on an ad hoc basis alongside the ESM in a stability support operation for euro area Member States will be invited to participate, as observers, in the ESM meetings when this stability support and its monitoring will be discussed. They will have access to all information in a timely manner and be properly consulted.

(10) On 20 June 2011, the representatives of the Governments of the Member States of the European Union authorised the Contracting Parties of this Treaty to request the European Commission and the European Central Bank ("ECB") to perform the tasks provided for in this Treaty.

(11) In its statement of 28 November 2010, the Euro Group stated that standardised and identical Collective Action Clauses ("CACs") will be included, in such a way as to preserve market liquidity, in the terms and conditions of all new euro area government bonds. As requested by the European Council on 25 March 2011, the detailed legal arrangements for including CACs in euro area government securities were finalised by the Economic and Financial Committee.

(12) In accordance with IMF practice, in exceptional cases an adequate and proportionate form of private sector involvement shall be considered in cases where stability support is provided accompanied by conditionality in the form of a macro-economic adjustment programme.

(13) Like the IMF, the ESM will provide stability support to an ESM Member when its regular access to market financing is impaired or is at risk of being impaired. Reflecting this, Heads of State or Government have stated that the ESM loans will enjoy preferred creditor status in a similar fashion to those of the IMF, while accepting preferred creditor status of the IMF over the ESM. This status will be effective as of the date of entry into force of this Treaty. In the event of ESM financial assistance in the form of ESM loans following a European financial assistance programme existing at the time of the signature of this Treaty, the ESM will enjoy the same seniority as all other loans and obligations of the beneficiary ESM Member, with the exception of the IMF loans.

(14) The euro area Member States will support equivalent creditor status of the ESM and that of other States lending bilaterally in coordination with the ESM.

(15) ESM lending conditions for Member States subject to a macroeconomic adjustment programme, including those referred to in Article 40 of this Treaty, shall cover the financing and operating costs of the ESM and should be consistent with the lending conditions of the Financial Assistance Facility Agreements signed between the EFSF, Ireland and the Central Bank of Ireland on the one hand and the EFSF, the Portuguese Republic and Banco de Portugal on the other.

(16) Disputes concerning the interpretation and application of this Treaty arising between the Contracting Parties or between the Contracting Parties and the ESM should be submitted to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union, in accordance with Article 273 of the Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU").

(17) Post-programme surveillance will be carried out by the European Commission and by the Council of the European Union within the framework laid down in Articles 121 and 136 TFEU,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER 1

MEMBERSHIP AND PURPOSE

ARTICLE 1

Establishment and members

1. By this Treaty, the Contracting Parties establish among themselves an international financial institution, to be named the "European Stability Mechanism" ("ESM").

2. The Contracting Parties are ESM Members.

ARTICLE 2

New members

1. Membership in the ESM shall be open to the other Member States of the European Union as from the entry into force of the decision of the Council of the European Union taken in accordance with Article 140(2) TFEU to abrogate their derogation from adopting the euro.

2. New ESM Members shall be admitted on the same terms and conditions as existing ESM Members, in accordance with Article 44.

3. A new member acceding to the ESM after its establishment shall receive shares in the ESM in exchange for its capital contribution, calculated in accordance with the contribution key provided for in Article 11.

ARTICLE 3

Purpose

The purpose of the ESM shall be to mobilise funding and provide stability support under strict conditionality, appropriate to the financial assistance instrument chosen, to the benefit of ESM Members which are experiencing, or are threatened by, severe financing problems, if indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole and of its Member States. For this purpose, the ESM shall be entitled to raise funds by issuing financial instruments or by entering into financial or other agreements or arrangements with ESM Members, financial institutions or other third parties.

CHAPTER 2

GOVERNANCE

ARTICLE 4

Structure and voting rules

1. The ESM shall have a Board of Governors and a Board of Directors, as well as a Managing Director and other dedicated staff as may be considered necessary.

2. The decisions of the Board of Governors and the Board of Directors shall be taken by mutual agreement, qualified majority or simple majority as specified in this Treaty. In respect of all decisions, a quorum of 2/3 of the members with voting rights representing at least 2/3 of the voting rights must be present.

3. The adoption of a decision by mutual agreement requires the unanimity of the members participating in the vote. Abstentions do not prevent the adoption of a decision by mutual agreement.

4. By way of derogation from paragraph 3, an emergency voting procedure shall be used where the Commission and the ECB both conclude that a failure to urgently adopt a decision to grant or implement financial assistance, as defined in Articles 13 to 18, would threaten the economic and financial sustainability of the euro area. The adoption of a decision by mutual agreement by the Board of Governors referred to in points (f) and (g) of Article 5(6) and the Board of Directors under that emergency procedure requires a qualified majority of 85% of the votes cast.

Where the emergency procedure referred to in the first subparagraph is used, a transfer from the reserve fund and/or the paid-in capital to an emergency reserve fund is made in order to constitute a dedicated buffer to cover the risks arising from the financial support granted under that emergency procedure. The Board of Governors may decide to cancel the emergency reserve fund and transfer its content back to the reserve fund and/or paid-in capital.

5. The adoption of a decision by qualified majority requires 80% of the votes cast.

6. The adoption of a decision by simple majority requires a majority of the votes cast.

7. The voting rights of each ESM Member, as exercised by its appointee or by the latter's representative on the Board of Governors or Board of Directors, shall be equal to the number of shares allocated to it in the authorised capital stock of the ESM as set out in Annex II.

8. If any ESM Member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares or calls of capital under Articles 8, 9 and 10, or in relation to the reimbursement of the financial assistance under Article 16 or 17, such ESM Member shall be unable, for so long as such failure continues, to exercise any of its voting rights. The voting thresholds shall be recalculated accordingly.

ARTICLE 5

Board of Governors

1. Each ESM Member shall appoint a Governor and an alternate Governor. Such appointments are revocable at any time. The Governor shall be a member of the government of that ESM Member who has responsibility for finance. The alternate Governor shall have full power to act on behalf of the Governor when the latter is not present.

2. The Board of Governors shall decide either to be chaired by the President of the Euro Group, as referred to in Protocol (No 14) on the Euro Group annexed to the Treaty on the European Union and to the TFEU or to elect a Chairperson and a Vice-Chairperson from among its members for a term of two years. The Chairperson and the Vice-Chairperson may be re-elected. A new election shall be organised without delay if the incumbent no longer holds the function needed for being designated Governor.

3. The Member of the European Commission in charge of economic and monetary affairs and the President of the ECB, as well as the President of the Euro Group (if he or she is not the Chairperson or a Governor) may participate in the meetings of the Board of Governors as observers.

4. Representatives of non-euro area Member States participating on an ad hoc basis alongside the ESM in a stability support operation for a euro area Member State shall also be invited to participate, as observers, in the meetings of the Board of Governors when this stability support and its monitoring will be discussed.

5. Other persons, including representatives of institutions or organisations, such as the IMF, may be invited by the Board of Governors to attend meetings as observers on an ad hoc basis.

6. The Board of Governors shall take the following decisions by mutual agreement:

(a) to cancel the emergency reserve fund and transfer its content back to the reserve fund and/or paid-in capital, in accordance with Article 4(4);

(b) to issue new shares on terms other than at par, in accordance with Article 8(2);

(c) to make the capital calls, in accordance with Article 9(1);

(d) to change the authorised capital stock and adapt the maximum lending volume of the ESM, in accordance with Article 10(1);

(e) to take into account a possible update of the key for the subscription of the ECB capital, in accordance with Article 11(3), and the changes to be made to Annex I in accordance with Article 11(6);

(f) to provide stability support by the ESM, including the economic policy conditionality as stated in the memorandum of understanding referred to in Article 13(3), and to establish the choice of instruments and the financial terms and conditions, in accordance with Articles 12 to 18;

(g) to give a mandate to the European Commission to negotiate, in liaison with the ECB, the economic policy conditionality attached to each financial assistance, in accordance with Article 13(3);

(h) to change the pricing policy and pricing guideline for financial assistance, in accordance with Article 20;

(i) to change the list of financial assistance instruments that may be used by the ESM, in accordance with Article 19;

(j) to establish the modalities of the transfer of EFSF support to the ESM, in accordance with Article 40;

(k) to approve the application for membership of the ESM by new members, referred to in Article 44;

(l) to make adaptations to this Treaty as a direct consequence of the accession of new members, including changes to be made to the distribution of capital among ESM Members and the calculation of such a distribution as a direct consequence of the accession of a new member to the ESM, in accordance with Article 44; and

(m) to delegate to the Board of Directors the tasks listed in this Article.

7. The Board of Governors shall take the following decisions by qualified majority:

(a) to set out the detailed technical terms of accession of a new member to the ESM, in accordance with Article 44;

(b) whether to be chaired by the President of the Euro Group or to elect, by qualified majority, the Chairperson and Vice-Chairperson of the Board of Governors, in accordance with paragraph 2;

(c) to set out by-laws of the ESM and the rules of procedure applicable to the Board of Governors and Board of Directors (including the right to establish committees and subsidiary bodies), in accordance with paragraph 9;

(d) to determine the list of activities incompatible with the duties of a Director or an alternate Director, in accordance with Article 6(8);

(e) to appoint and to end the term of office of the Managing Director, in accordance with Article 7;

(f) to establish other funds, in accordance with Article 24;

(g) on the actions to be taken for recovering a debt from an ESM Member, in accordance with Article 25(2) and (3);

(h) to approve the annual accounts of the ESM, in accordance with Article 27(1);

(i) to appoint the members of the Board of Auditors, in accordance with Article 30(1);

(j) to approve the external auditors, in accordance with Article 29;

(k) to waive the immunity of the Chairperson of the Board of Governors, a Governor, alternate Governor, Director, alternate Director or the Managing Director, in accordance with Article 35(2);

(l) to determine the taxation regime applicable to the ESM staff, in accordance with Article 36(5);

(m) on a dispute, in accordance with Article 37(2); and

(n) any other necessary decision not explicitly provided for by this Treaty.

8. The Chairperson shall convene and preside over the meetings of the Board of Governors. The Vice-Chairperson shall preside over these meetings when the Chairperson is unable to participate.

9. The Board of Governors shall adopt their rules of procedure and the by-laws of the ESM.

ARTICLE 6

Board of Directors

1. Each Governor shall appoint one Director and one alternate Director from among people of high competence in economic and financial matters. Such appointments shall be revocable at any time. The alternate Directors shall have full power to act on behalf of the Director when the latter is not present.

2. The Member of the European Commission in charge of economic and monetary affairs and the President of the ECB may appoint one observer each.

3. Representatives of non-euro area Member States participating on an ad hoc basis alongside the ESM in a financial assistance operation for a euro area Member State shall also be invited to participate, as observers, in the meetings of the Board of Directors when this financial assistance and its monitoring will be discussed.

4. Other persons, including representatives of institutions or organisations, may be invited by the Board of Governors to attend meetings as observers on an ad hoc basis.

5. The Board of Directors shall take decisions by qualified majority, unless otherwise stated in this Treaty. Decisions to be taken on the basis of powers delegated by the Board of Governors shall be adopted in accordance with the relevant voting rules set in Article 5(6) and (7).

6. Without prejudice to the powers of the Board of Governors as set out in Article 5, the Board of Directors shall ensure that the ESM is run in accordance with this Treaty and the by-laws of the ESM adopted by the Board of Governors. It shall take decisions as provided for in this Treaty or which are delegated to it by the Board of Governors.

7. Any vacancy in the Board of Directors shall be immediately filled in accordance with paragraph 1.

8. The Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a Director or an alternate Director, the by-laws of the ESM and rules of procedure of the Board of Directors.

ARTICLE 7

Managing Director

1. The Managing Director shall be appointed by the Board of Governors from among candidates having the nationality of an ESM Member, relevant international experience and a high level of competence in economic and financial matters. Whilst holding office, the Managing Director may not be a Governor or Director or an alternate of either.

2. The term of office of the Managing Director shall be five years. He or she may be re-appointed once. The Managing Director shall, however, cease to hold office when the Board of Governors so decides.

3. The Managing Director shall chair the meetings of the Board of Directors and shall participate in the meetings of the Board of Governors.

4. The Managing Director shall be chief of the staff of the ESM. He or she shall be responsible for organising, appointing and dismissing staff in accordance with staff rules to be adopted by the Board of Directors.

5. The Managing Director shall be the legal representative of the ESM and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the ESM.

CHAPTER 3

CAPITAL

ARTICLE 8

Authorised capital stock

1. The authorised capital stock shall be EUR 704 798.7 million. It shall be divided into seven million forty-seven thousand nine hundred and eighty-seven shares, having a nominal value of EUR 100 000 each, which shall be available for subscription according to the initial contribution key provided for in Article 11 and calculated in Annex I.

2. The authorised capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. The initial total aggregate nominal value of paid-in shares shall be EUR 80 548.4 million. Shares of authorised capital stock initially subscribed shall be issued at par. Other shares shall be issued at par, unless the Board of Governors decides to issue them in special circumstances on other terms.

3. Shares of authorised capital stock shall not be encumbered or pledged in any manner whatsoever and they shall not be transferable, with the exception of transfers for the purposes of implementing adjustments of the contribution key provided for in Article 11 to the extent necessary to ensure that the distribution of shares corresponds to the adjusted key.

4. ESM Members hereby irrevocably and unconditionally undertake to provide their contribution to the authorised capital stock, in accordance with their contribution key in Annex I. They shall meet all capital calls on a timely basis in accordance with the terms set out in this Treaty.

5. The liability of each ESM Member shall be limited, in all circumstances, to its portion of the authorised capital stock at its issue price. No ESM Member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the ESM. The obligations of ESM Members to contribute to the authorised capital stock in accordance with this Treaty are not affected if any such ESM Member becomes eligible for, or is receiving, financial assistance from the ESM.

ARTICLE 9

Capital calls

1. The Board of Governors may call in authorised unpaid capital at any time and set an appropriate period of time for its payment by the ESM Members.

2. The Board of Directors may call in authorised unpaid capital by simple majority decision to restore the level of paid-in capital if the amount of the latter is reduced by the absorption of losses below the level established in Article 8(2), as may be amended by the Board of Governors following the procedure provided for in Article 10, and set an appropriate period of time for its payment by the ESM Members.

3. The Managing Director shall call authorised unpaid capital in a timely manner if needed to avoid the ESM being in default of any scheduled or other payment obligation due to ESM creditors. The Managing Director shall inform the Board of Directors and the Board of Governors of any such call. When a potential shortfall in ESM funds is detected, the Managing Director shall make such capital call(s) as soon as possible with a view to ensuring that the ESM shall have sufficient funds to meet payments due to creditors in full on their due date. ESM Members hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay on demand any capital call made on them by the Managing Director pursuant to this paragraph, such demand to be paid within seven days of receipt.

4. The Board of Directors shall adopt the detailed terms and conditions which shall apply to calls on capital pursuant to this Article.

ARTICLE 10

Changes in authorised capital stock

1. The Board of Governors shall review regularly and at least every five years the maximum lending volume and the adequacy of the authorised capital stock of the ESM. It may decide to change the authorised capital stock and amend Article 8 and Annex II accordingly. Such decision shall enter into force after the ESM Members have notified the Depositary of the completion of their applicable national procedures. The new shares shall be allocated to the ESM Members according to the contribution key provided for in Article 11 and in Annex I.

2. The Board of Directors shall adopt the detailed terms and conditions which shall apply to all or any capital changes made under paragraph 1.

3. Upon a Member State of the European Union becoming a new ESM Member, the authorised capital stock of the ESM shall be automatically increased by multiplying the respective amounts then prevailing by the ratio, within the adjusted contribution key provided for in Article 11, between the weighting of the new ESM Member and the weighting of the existing ESM Members.

ARTICLE 11

Contribution key

1. The contribution key for subscribing to ESM authorised capital stock shall, subject to paragraphs 2 and 3, be based on the key for subscription, by the national central banks of ESM Members, of the ECB's capital pursuant to Article 29 of Protocol (No 4) on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (the "ESCB Statute") annexed to the Treaty on European Union and to the TFEU.

2. The contribution key for the subscription of the ESM authorised capital stock is specified in Annex I.

3. The contribution key for the subscription of the ESM authorised capital stock shall be adjusted when:

(a) a Member State of the European Union becomes a new ESM Member and the ESM's authorised capital stock automatically increases, as specified in Article 10(3); or

(b) the twelve year temporary correction applicable to an ESM Member established in accordance with Article 42 ends.

4. The Board of Governors may decide to take into account possible updates to the key for the subscription of the ECB's capital referred to in paragraph 1 when the contribution key is adjusted in accordance with paragraph 3 or when there is a change in the authorised capital stock, as specified in Article 10(1).

5. When the contribution key for the subscription of the ESM authorised capital stock is adjusted, the ESM Members shall transfer among themselves authorised capital stock to the extent necessary to ensure that the distribution of authorised capital stock corresponds to the adjusted key.

6. Annex I shall be amended upon decision by the Board of Governors upon any adjustment referred to in this Article.

7. The Board of Directors shall take all other measures necessary for the application of this Article.

CHAPTER 4

OPERATIONS

ARTICLE 12

Principles

1. If indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole and of its Member States, the ESM may provide stability support to an ESM Member subject to strict conditionality, appropriate to the financial assistance instrument chosen. Such conditionality may range from a macro-economic adjustment programme to continuous respect of pre-established eligibility conditions.

2. Without prejudice to Article 19, ESM stability support may be granted through the instruments provided for in Articles 14 to 18.

3. Collective action clauses shall be included, as of 1 January 2013, in all new euro area government securities, with maturity above one year, in a way which ensures that their legal impact is identical.

ARTICLE 13

Procedure for granting stability support

1. An ESM Member may address a request for stability support to the Chairperson of the Board of Governors. Such a request shall indicate the financial assistance instrument(s) to be considered. On receipt of such a request, the Chairperson of the Board of Governors shall entrust the European Commission, in liaison with the ECB, with the following tasks:

(a) to assess the existence of a risk to the financial stability of the euro area as a whole or of its Member States, unless the ECB has already submitted an analysis under Article 18(2);

(b) to assess whether public debt is sustainable. Wherever appropriate and possible, such an assessment is expected to be conducted together with the IMF;

(c) to assess the actual or potential financing needs of the ESM Member concerned.

2. On the basis of the request of the ESM Member and the assessment referred to in paragraph 1, the Board of Governors may decide to grant, in principle, stability support to the ESM Member concerned in the form of a financial assistance facility.

3. If a decision pursuant to paragraph 2 is adopted, the Board of Governors shall entrust the European Commission – in liaison with the ECB and, wherever possible, together with the IMF – with the task of negotiating, with the ESM Member concerned, a memorandum of understanding (an "MoU") detailing the conditionality attached to the financial assistance facility. The content of the MoU shall reflect the severity of the weaknesses to be addressed and the financial assistance instrument chosen. In parallel, the Managing Director of the ESM shall prepare a proposal for a financial assistance facility agreement, including the financial terms and conditions and the choice of instruments, to be adopted by the Board of Governors.

The MoU shall be fully consistent with the measures of economic policy coordination provided for in the TFEU, in particular with any act of European Union law, including any opinion, warning, recommendation or decision addressed to the ESM Member concerned.

4. The European Commission shall sign the MoU on behalf of the ESM, subject to prior compliance with the conditions set out in paragraph 3 and approval by the Board of Governors.

5. The Board of Directors shall approve the financial assistance facility agreement detailing the financial aspects of the stability support to be granted and, where applicable, the disbursement of the first tranche of the assistance.

6. The ESM shall establish an appropriate warning system to ensure that it receives any repayments due by the ESM Member under the stability support in a timely manner.

7. The European Commission – in liaison with the ECB and, wherever possible, together with the IMF – shall be entrusted with monitoring compliance with the conditionality attached to the financial assistance facility.

ARTICLE 14

ESM precautionary financial assistance

1. The Board of Governors may decide to grant precautionary financial assistance in the form of a precautionary conditioned credit line or in the form of an enhanced conditions credit line in accordance with Article 12(1).

2. The conditionality attached to the ESM precautionary financial assistance shall be detailed in the MoU, in accordance with Article 13(3).

3. The financial terms and conditions of the ESM precautionary financial assistance shall be specified in a precautionary financial assistance facility agreement, to be signed by the Managing Director.

4. The Board of Directors shall adopt the detailed guidelines on the modalities for implementing the ESM precautionary financial assistance.

5. The Board of Directors shall decide by mutual agreement on a proposal from the Managing Director and after having received a report from the European Commission in accordance with Article 13(7), whether the credit line should be maintained.

6. After the ESM Member has drawn funds for the first time (via a loan or a primary market purchase), the Board of Directors shall decide by mutual agreement on a proposal from the Managing Director and based on an assessment conducted by the European Commission, in liaison with the ECB, whether the credit line continues to be adequate or whether another form of financial assistance is needed.

ARTICLE 15

Financial assistance for the re-capitalisation of financial institutions of an ESM Member

1. The Board of Governors may decide to grant financial assistance through loans to an ESM Member for the specific purpose of re-capitalising the financial institutions of that ESM Member.

2. The conditionality attached to financial assistance for the re-capitalisation of an ESM Member's financial institutions shall be detailed in the MoU, in accordance with Article 13(3).

3. Without prejudice to Articles 107 and 108 TFEU, the financial terms and conditions of financial assistance for the re-capitalisation of an ESM Member's financial institutions shall be specified in a financial assistance facility agreement, to be signed by the Managing Director.

4. The Board of Directors shall adopt the detailed guidelines on the modalities for implementing financial assistance for the re-capitalisation of an ESM Member's financial institutions.

5. Where applicable, the Board of Directors shall decide by mutual agreement, on a proposal from the Managing Director and after having received a report from the European Commission in accordance with Article 13(7), the disbursement of the tranches of the financial assistance subsequent to the first tranche.

ARTICLE 16

ESM loans

1. The Board of Governors may decide to grant financial assistance in the form of a loan to an ESM Member, in accordance with Article 12.

2. The conditionality attached to the ESM loans shall be contained in a macro-economic adjustment programme detailed in the MoU, in accordance with Article 13(3).

3. The financial terms and conditions of each ESM loan shall be specified in a financial assistance facility agreement, to be signed by the Managing Director.

4. The Board of Directors shall adopt the detailed guidelines on the modalities for implementing ESM loans.

5. The Board of Directors shall decide by mutual agreement, on a proposal from the Managing Director and after having received a report from the European Commission in accordance with Article 13(7), the disbursement of the tranches of the financial assistance subsequent to the first tranche.

ARTICLE 17

Primary market support facility

1. The Board of Governors may decide to arrange for the purchase of bonds of an ESM Member on the primary market, in accordance with Article 12 and with the objective of maximising the cost efficiency of the financial assistance.

2. The conditionality attached to the primary market support facility shall be detailed in the MoU, in accordance with Article 13(3).

3. The financial terms and conditions under which the bond purchase is conducted shall be specified in a financial assistance facility agreement, to be signed by the Managing Director.

4. The Board of Directors shall adopt the detailed guidelines on the modalities for implementing the primary market support facility.

5. The Board of Directors shall decide by mutual agreement, on a proposal from the Managing Director and after having received a report from the European Commission in accordance with Article 13(7), the disbursement of financial assistance to a beneficiary Member State through operations on the primary market.

ARTICLE 18

Secondary market support facility

1. The Board of Governors may decide to arrange for operations on the secondary market in relation to the bonds of an ESM Member in accordance with Article 12(1).

2. Decisions on interventions on the secondary market to address contagion shall be taken on the basis of an analysis of the ECB recognising the existence of exceptional financial market circumstances and risks to financial stability.

3. The conditionality attached to the secondary market support facility shall be detailed in the MoU, in accordance with Article 13(3).

4. The financial terms and conditions under which the secondary market operations are to be conducted shall be specified in a financial assistance facility agreement, to be signed by the Managing Director.

5. The Board of Directors shall adopt the detailed guidelines on the modalities for implementing the secondary market support facility.

6. The Board of Directors shall decide by mutual agreement, on a proposal from the Managing Director, to initiate operations on the secondary market.

ARTICLE 19

Review of the list of financial assistance instruments

The Board of Governors may review the list of financial assistance instruments provided for in Articles 14 to 18 and decide to make changes to it.

ARTICLE 20

Pricing policy

1. When granting stability support, the ESM shall aim to fully cover its financing and operating costs and shall include an appropriate margin.

2. For all financial assistance instruments, pricing shall be detailed in a pricing guideline, which shall be adopted by the Board of Governors.

3. The pricing policy may be reviewed by the Board of Governors.

ARTICLE 21

Borrowing operations

1. The ESM shall be empowered to borrow on the capital markets from banks, financial institutions or other persons or institutions for the performance of its purpose.

2. The modalities of the borrowing operations shall be determined by the Managing Director, in accordance with detailed guidelines to be adopted by the Board of Directors.

3. The ESM shall use appropriate risk management tools, which shall be reviewed regularly by the Board of Directors.

CHAPTER 5

FINANCIAL MANAGEMENT

ARTICLE 22

Investment policy

1. The Managing Director shall implement a prudent investment policy for the ESM, so as to ensure its highest creditworthiness, in accordance with guidelines to be adopted and reviewed regularly by the Board of Directors. The ESM shall be entitled to use part of the return on its investment portfolio to cover its operating and administrative costs.

2. The operations of the ESM shall comply with the principles of sound financial and risk management.

ARTICLE 23

Dividend policy

1. The Board of Directors may decide, by simple majority, to distribute a dividend to the ESM Members where the amount of paid-in capital and the reserve fund exceed the level required for the ESM to maintain its lending capacity and where proceeds from the investment are not required to avoid a payment shortfall to creditors. Dividends are distributed pro rata to the contributions to the paid-in capital, taking into account the possible acceleration referred to in Article 41(3).

2. As long as the ESM has not provided financial assistance to one of its members, the proceeds from the investment of the ESM paid-in capital shall be returned to the ESM Members according to their respective contributions to the paid-in capital, after deductions for operational costs, provided that the targeted effective lending capacity is fully available.

3. The Managing Director shall implement the dividend policy for the ESM in accordance with guidelines to be adopted by the Board of Directors.

ARTICLE 24

Reserve and other funds

1. The Board of Governors shall establish a reserve fund and, where appropriate, other funds.

2. Without prejudice to Article 23, the net income generated by the ESM operations and the proceeds of the financial sanctions received from the ESM Members under the multilateral surveillance procedure, the excessive deficit procedure and the macro-economic imbalances procedure established under the TFEU shall be put aside in a reserve fund.

3. The resources of the reserve fund shall be invested in accordance with guidelines to be adopted by the Board of Directors.

4. The Board of Directors shall adopt such rules as may be required for the establishment, administration and use of other funds.

ARTICLE 25

Coverage of losses

1. Losses arising in the ESM operations shall be charged:

(a) firstly, against the reserve fund;

(b) secondly, against the paid-in capital; and

(c) lastly, against an appropriate amount of the authorised unpaid capital, which shall be called in accordance with Article 9(3).

2. If an ESM Member fails to meet the required payment under a capital call made pursuant to Article 9(2) or (3), a revised increased capital call shall be made to all ESM Members with a view to ensuring that the ESM receives the total amount of paid-in capital needed. The Board of Governors shall decide an appropriate course of action for ensuring that the ESM Member concerned settles its debt to the ESM within a reasonable period of time. The Board of Governors shall be entitled to require the payment of default interest on the overdue amount.

3. When an ESM Member settles its debt to the ESM, as referred to in paragraph 2, the excess capital shall be returned to the other ESM Members in accordance with rules to be adopted by the Board of Governors.

ARTICLE 26

Budget

The Board of Directors shall approve the ESM budget annually.

ARTICLE 27

Annual accounts

1. The Board of Governors shall approve the annual accounts of the ESM.

2. The ESM shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to ESM Members a quarterly summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

ARTICLE 28

Internal Audit

An internal audit function shall be established according to international standards.

ARTICLE 29

External audit

The accounts of the ESM shall be audited by independent external auditors approved by the Board of Governors and responsible for certifying the annual financial statements. The external auditors shall have full power to examine all books and accounts of the ESM and obtain full information about its transactions.

ARTICLE 30

Board of Auditors

1. The Board of Auditors shall consist of five members appointed by the Board of Governors for their competence in auditing and financial matters and shall include two members from the supreme audit institutions of the ESM Members – with a rotation between the latter – and one from the European Court of Auditors.

2. The members of the Board of Auditors shall be independent. They shall neither seek nor take instructions from the ESM governing bodies, the ESM Members or any other public or private body.

3. The Board of Auditors shall draw up independent audits. It shall inspect the ESM accounts and verify that the operational accounts and balance sheet are in order. It shall have full access to any document of the ESM needed for the implementation of its tasks.

4. The Board of Auditors may inform the Board of Directors at any time of its findings. It shall, on an annual basis, draw up a report to be submitted to the Board of Governors.

5. The Board of Governors shall make the annual report accessible to the national parliaments and supreme audit institutions of the ESM Members and to the European Court of Auditors.

6. Any matter relating to this Article shall be detailed in the by-laws of the ESM.

CHAPTER 6

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 31

Location

1. The ESM shall have its seat and principal office in Luxembourg.

2. The ESM may establish a liaison office in Brussels.

ARTICLE 32

Legal status, privileges and immunities

1. To enable the ESM to fulfil its purpose, the legal status and the privileges and immunities set out in this Article shall be accorded to the ESM in the territory of each ESM Member. The ESM shall endeavour to obtain recognition of its legal status and of its privileges and immunities in other territories in which it performs functions or holds assets.

2. The ESM shall have full legal personality; it shall have full legal capacity to:

(a) acquire and dispose of movable and immovable property;

(b) contract;

(c) be a party to legal proceedings; and

(d) enter into a headquarter agreement and/or protocols as necessary for ensuring that its legal status and its privileges and immunities are recognised and enforced.

3. The ESM, its property, funding and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that the ESM expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract, including the documentation of the funding instruments.

4. The property, funding and assets of the ESM shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, taking or foreclosure by executive, judicial, administrative or legislative action.

5. The archives of the ESM and all documents belonging to the ESM or held by it, shall be inviolable.

6. The premises of the ESM shall be inviolable.

7. The official communications of the ESM shall be accorded by each ESM Member and by each state which has recognised the legal status and the privileges and immunities of the ESM, the same treatment as it accords to the official communications of an ESM Member.

8. To the extent necessary to carry out the activities provided for in this Treaty, all property, funding and assets of the ESM shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

9. The ESM shall be exempted from any requirement to be authorised or licensed as a credit institution, investment services provider or other authorised licensed or regulated entity under the laws of each ESM Member.

ARTICLE 33

Staff of the ESM

The Board of Directors shall lay down the conditions of employment of the Managing Director and other staff of the ESM.

ARTICLE 34

Professional secrecy

The Members or former Members of the Board of Governors and of the Board of Directors and any other persons who work or have worked for or in connection with the ESM shall not disclose information that is subject to professional secrecy. They shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

ARTICLE 35

Immunities of persons

1. In the interest of the ESM, the Chairperson of the Board of Governors, Governors, alternate Governors, Directors, alternate Directors, as well as the Managing Director and other staff members shall be immune from legal proceedings with respect to acts performed by them in their official capacity and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents.

2. The Board of Governors may waive to such extent and upon such conditions as it determines any of the immunities conferred under this Article in respect of the Chairperson of the Board of Governors, a Governor, an alternate Governor, a Director, an alternate Director or the Managing Director.

3. The Managing Director may waive any such immunity in respect of any member of the staff of the ESM other than himself or herself.

4. Each ESM Member shall promptly take the action necessary for the purposes of giving effect to this Article in the terms of its own law and shall inform the ESM accordingly.

ARTICLE 36

Exemption from taxation

1. Within the scope of its official activities, the ESM, its assets, income, property and its operations and transactions authorised by this Treaty shall be exempt from all direct taxes.

2. The ESM Members shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property where the ESM makes, for its official use, substantial purchases, the price of which includes taxes of this kind.

3. No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

4. Goods imported by the ESM and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import duties and taxes and from all import prohibitions and restrictions.

5. Staff of the ESM shall be subject to an internal tax for the benefit of the ESM on salaries and emoluments paid by the ESM, subject to rules to be adopted by the Board of Governors. From the date on which this tax is applied, such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax.

6. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the ESM including any interest or dividend thereon by whomsoever held:

(a) which discriminates against such obligation or security solely because of its origin; or

(b) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the ESM.

ARTICLE 37

Interpretation and dispute settlement

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Treaty and the by-laws of the ESM arising between any ESM Member and the ESM, or between ESM Members, shall be submitted to the Board of Directors for its decision.

2. The Board of Governors shall decide on any dispute arising between an ESM Member and the ESM, or between ESM Members, in connection with the interpretation and application of this Treaty, including any dispute about the compatibility of the decisions adopted by the ESM with this Treaty. The votes of the member(s) of the Board of Governors of the ESM Member(s) concerned shall be suspended when the Board of Governors votes on such decision and the voting threshold needed for the adoption of that decision shall be recalculated accordingly.

3. If an ESM Member contests the decision referred to in paragraph 2, the dispute shall be submitted to the Court of Justice of the European Union. The judgement of the Court of Justice of the European Union shall be binding on the parties in the procedure, which shall take the necessary measures to comply with the judgment within a period to be decided by said Court.

ARTICLE 38

International cooperation

The ESM shall be entitled, for the furtherance of its purposes, to cooperate, within the terms of this Treaty, with the IMF, any State which provides financial assistance to an ESM Member on an ad hoc basis and any international organisation or entity having specialised responsibilities in related fields.

CHAPTER 7

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

ARTICLE 39

Relation with EFSF lending

During the transitional phase spanning the period from the entry into force of this Treaty until the complete run-down of the EFSF, the consolidated ESM and EFSF lending shall not exceed EUR 500 000 million, without prejudice to the regular review of the adequacy of the maximum lending volume in accordance with Article 10. The Board of Directors shall adopt detailed guidelines on the calculation of the forward commitment capacity to ensure that the consolidated lending ceiling is not breached.

ARTICLE 40

Transfer of EFSF supports

1. By way of derogation from Article 13, the Board of Governors may decide that the EFSF commitments to provide financial assistance to an ESM Member under its agreement with that member shall be assumed by the ESM as far as such commitments relate to undisbursed and unfunded parts of loan facilities.

2. The ESM may, if authorised by its Board of Governors, acquire the rights and assume the obligations of the EFSF, in particular in respect of all or part of its outstanding rights and obligations under, and related to, its existing loan facilities.

3. The Board of Governors shall adopt the detailed modalities necessary to give effect to the transfer of the obligations from the EFSF to the ESM, as referred to in paragraph 1 and any transfer of rights and obligations as described in paragraph 2.

ARTICLE 41

Payment of the initial capital

1. Without prejudice to paragraph 2, payment of paid-in shares of the amount initially subscribed by each ESM Member shall be made in five annual instalments of 20% each of the total amount. The first instalment shall be paid by each ESM Member within fifteen days of the date of entry into force of this Treaty. The remaining four instalments shall each be payable on the first, second, third and fourth anniversary of the payment date of the first instalment.

2. During the five-year period of capital payment by instalments, ESM Members shall accelerate the payment of paid-in shares, in a timely manner prior to the issuance date, in order to maintain a minimum 15% ratio between paid-in capital and the outstanding amount of ESM issuances and guarantee a minimum combined lending capacity of the ESM and of the EFSF of EUR 500 000 million.

3. An ESM Member may decide to accelerate the payment of its share of paid-in capital.

ARTICLE 42

Temporary correction of the contribution key

1. At inception, the ESM Members shall subscribe the authorised capital stock on the basis of the initial contribution key as specified in Annex I. The temporary correction included in this initial contribution key shall apply for a period of twelve years after the date of adoption of the euro by the ESM Member concerned.

2. If a new ESM Member's gross domestic product (GDP) per capita at market prices in euro in the year immediately preceding its accession to the ESM is less than 75% of the European Union average GDP per capita at market prices, then its contribution key for subscribing to ESM authorised capital stock, determined in accordance with Article 10, shall benefit from a temporary correction and equal the sum of:

(a) 25% of the percentage share in the ECB capital of the national central bank of that ESM Member, determined in accordance with Article 29 of the ESCB Statute; and

(b) 75% of that ESM Member's percentage share in the gross national income (GNI) at market prices in euro of the euro area in the year immediately preceding its accession to the ESM.

The percentages referred to in points (a) and (b) shall be rounded up or down to the nearest multiple of 0,0001 percentage points. The statistical terms shall be those published by Eurostat.

3. The temporary correction referred to in paragraph 2 shall apply for a period of twelve years from the date of adoption of the euro by the ESM Member concerned.

4. As a result of the temporary correction of the key, the relevant proportion of shares allocated to an ESM Member pursuant to paragraph 2 shall be reallocated amongst the ESM Members not benefiting from a temporary correction on the basis of their shareholding in the ECB, determined in accordance with Article 29 of the ESCB Statute, subsisting immediately prior to the issue of shares to the acceding ESM Member.

ARTICLE 43

First appointments

1. Each ESM Member shall designate its Governor and alternate Governor within the two weeks of the entry into force of this Treaty.

2. The Board of Governors shall appoint the Managing Director and each Governor shall appoint a Director and an alternate Director within the two months of the entry into force of this Treaty.

CHAPTER 8

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 44

Accession

This Treaty shall be open for accession by other Member States of the European Union in accordance with Article 2 upon application for membership that any such Member State of the European Union shall file with the ESM after the adoption by the Council of the European Union of the decision to abrogate its derogation from adopting the euro in accordance with Article 140(2) TFEU. The Board of Governors shall approve the application for accession of the new ESM Member and the detailed technical terms related thereto, as well as the adaptations to be made to this Treaty as a direct consequence of the accession. Following the approval of the application for membership by the Board of Governors, new ESM Members shall accede upon the deposit of the instruments of accession with the Depositary, who shall notify other ESM Members thereof.

ARTICLE 45

Annexes

The following Annexes to this Treaty shall constitute an integral part thereof:

1) Annex I: Contribution key of the ESM; and

2) Annex II: Subscriptions to the authorised capital stock.

ARTICLE 46

Deposit

This Treaty shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union ("the Depositary"), which shall communicate certified copies to all the signatories.

ARTICLE 47

Ratification, approval or acceptance

1. This Treaty shall be subject to ratification, approval or acceptance by the signatories. Instruments of ratification, approval or acceptance shall be deposited with the Depositary.

2. The Depositary shall notify the other signatories of each deposit and the date thereof.

ARTICLE 48

Entry into force

1. This Treaty shall enter into force on the date when instruments of ratification, approval or acceptance have been deposited by signatories whose initial subscriptions represent no less than 90% of the total subscriptions set forth in Annex II. Where appropriate, the list of ESM Members shall be adjusted; the key in Annex I shall then be recalculated and the total authorised capital stock in Article 8(1) and Annex II and the initial total aggregated nominal value of paid-in shares in Article 8(2) shall be reduced accordingly.

2. For each signatory which thereafter deposits its instrument of ratification, approval or acceptance, this Treaty shall enter into force on the day following the date of deposit.

3. For each State which accedes to this Treaty in accordance with Article 44, this Treaty shall enter into force on the twentieth day following the deposit of its instrument of accession.

Done at Brussels on the second day of February in the year two thousand and twelve in a single original, whose Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Maltese, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish texts are equally authentic, which shall be deposited in the archives of the Depositary which shall transmit a duly certified copy to each of the Contracting Parties.

Upon accession of the Republic of Latvia, the Latvian text shall be equally authentic, which shall be deposited in the archives of the Depositary which shall transmit a duly certified copy to each of the Contracting Parties.

Upon accession of the Republic of Lithuania, the Lithuanian text shall be equally authentic, which shall be deposited in the archives of the Depositary which shall transmit a duly certified copy to each of the Contracting Parties.

 

Priloga I: Razdelitveni ključ EMS 

PRILOGA I 
Velja od [1. januarja 2020], ko preneha veljati začasni popravek za Malto. 
 
Razdelitveni ključ EMS 
Članica EMS
Ključ EMS (%) 
Kraljevina Belgija 
3,4513
Zvezna republika Nemčija 
26,9449
Republika Estonija 
0,1847
Irska 
1,5804
Helenska republika 
2,7957
Kraljevina Španija 
11,8153
Francoska Republika 
20,2346
Italijanska Republika 
17,7807
Republika Ciper 
0,1948
Republika Latvija 
0,2746
Republika Litva
0,4063
Veliko vojvodstvo Luksemburg 
0,2486
Malta 
0,0899
Kraljevina Nizozemska 
5,6746
Republika Avstrija 
2,7627
Portugalska republika 
2,4906
Republika Slovenija 
0,4678
Slovaška republika 
0,8184
Republika Finska 
1,7841
Skupno
100,0
 
Zgornja števila so zaokrožena na štiri decimalke. 
 

Priloga II: Vpisi odobrenega delniškega kapitala 

PRILOGA II 
Velja od [1. januarja 2020], ko preneha veljati začasni popravek za Malto. 
 
Vpisi odobrenega delniškega kapitala 
Članica EMS 
Število delnic 
Vpisan kapital (EUR)
Kraljevina Belgija
243 244
24 324 400 000
Zvezna republika Nemčija
1 899 071
189 907 100 000
Republika Estonija
13 020
1 302 000 000
Irska
111 383
11 138 300 000
Helenska republika
197 044
19 704 400 000
Kraljevina Španija
832 743
83 274 300 000
Francoska Republika
1 426 131
142 613 100 000
Italijanska Republika
1 253 184
125 318 400 000
Republika Ciper
13 729
1 372 900 000
Republika Latvija
19 353
1 935 300 000
Republika Litva
28 634
2 863 400 000
Veliko vojvodstvo Luksemburg
17 519
1 751 900 000
Malta
6 338
633 800 000
Kraljevina Nizozemska
399 945
39 994 500 000
Republika Avstrija
194 718
19 471 800 000
Portugalska republika
175 534
17 553 400 000
Republika Slovenija
32 973
3 297 300 000
Slovaška republika
57 680
5 768 000 000
Republika Finska
125 744
12 574 400 000
Skupno
7 047 987
704 798 700 000
 

Annex I: Contribution Key of the ESM 

ANNEX I 
Effective as of [1 January 2020], upon the end of the temporary correction applicable to Malta.
Contribution Key of the ESM 
ESM Member
ESM key (%) 
Kingdom of Belgium 
3.4513
Federal Republic of Germany 
26.9449
Republic of Estonia 
0.1847
Ireland 
1.5804
Hellenic Republic 
2.7957
Kingdom of Spain 
11.8153
French Republic 
20.2346
Italian Republic 
17.7807
Republic of Cyprus 
0.1948
Republic of Latvia 
0.2746
Republic of Lithuania
0.4063
Grand Duchy of Luxembourg 
0.2486
Malta 
0.0899
Kingdom of the Netherlands 
5.6746
Republic of Austria 
2.7627
Portuguese Republic 
2.4906
Republic of Slovenia 
0.4678
Slovak Republic 
0.8184
Republic of Finland 
1.7841
Total
100.0
 
The above figures are rounded to four decimals. 
 

Annex II: Subscriptions to the authorised capital stock 

ANNEX II 
Effective as of [1 January 2020], upon the end of the temporary correction applicable to Malta. 
 
Subscriptions to the authorised capital stock 
ESM Member 
Number of shares 
Capital subscription (EUR)
Kingdom of Belgium
243,244
24,324,400,000
Federal Republic of Germany
1,899,071
189,907,100,000
Republic of Estonia
13,020
1,302,000,000
Ireland
111,383
11,138,300,000
Hellenic Republic
197,044
19,704,400,000
Kingdom of Spain
832,743
83,274,300,000
French Republic
1,426,131
142,613,100,000
Italian Republic
1,253,184
125,318,400,000
Republic of Cyprus
13,729
1,372,900,000
Republic of Latvia
19,353
1,935,300,000
Republic of Lithuania
28,634
2,863,400,000
Grand Duchy of Luxembourg
17,519
1,751,900,000
Malta
6,338
633,800,000
Kingdom of the Netherlands
399,945
39,994,500,000
Republic of Austria
194,718
19,471,800,000
Portuguese Republic
175,534
17,553,400,000
Republic of Slovenia
32,973
3,297,300,000
Slovak Republic
57,680
5,768,000,000
Republic of Finland
125,744
12,574,400,000
Total
7 047 987
704 798 700 000
 
PRILOGA III
Merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS
1. Spodnja merila predstavljajo merila za upravičenost do preventivne finančne pomoči EMS in so bila določena ob upoštevanju:
(a) izjave z vrha držav euroobmočja z dne 14. decembra 2018, v kateri je bil potrjen dogovor o pogojih reforme EMS in v kateri je navedeno, da bodo pojasnjena predhodna merila za upravičenost, ki ocenjujejo dobro gospodarsko in finančno poslovanje, ter da bo še naprej na voljo instrument za kreditno linijo pod razširjenimi pogoji, kot je predvideno v veljavni smernici EMS, ter
(b) skupnega stališča o prihodnjem sodelovanju med Evropsko komisijo in EMS, kot je priložen dogovoru o pogojih reforme EMS, ter vloge in pristojnosti institucij, kot je predvideno v pravnem okviru Evropske unije.
Poleg tega se upošteva tudi, da je postopek za odobritev preventivne finančne pomoči EMS skladen s členoma 13 in 14 te pogodbe, da se lahko svet guvernerjev v skladu s členom 14(1) te pogodbe odloči za odobritev preventivne finančne pomoči članici EMS, ki ima vzdržen javni dolg, ter da svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja preventivne finančne pomoči EMS v skladu s členom 14(5) te pogodbe.
2. Merila za upravičenost za odobritev preventivne pogojene kreditne linije:
Dostop do preventivne pogojene kreditne linije temelji na merilih za upravičenost in je omejen na članice EMS, katerih gospodarstvo in finance imajo trdne temelje ter ki imajo vzdržen javni dolg. Članice EMS morajo praviloma izpolnjevati kvantitativna merila in izpolnjevati kvalitativne pogoje, povezane z nadzorom EU. Ocena, ali potencialno upravičena članica EMS izpolnjuje pogoje za preventivno pogojeno kreditno linijo, se opravi na podlagi naslednjih meril:
(a) upoštevanje kvantitativnih fiskalnih referenčnih vrednosti. Članica EMS ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem in mora v dveh letih pred prošnjo za preventivno finančno pomoč izpolnjevati naslednja tri merila:
(i) primanjkljaj sektorja država ne presega 3 % BDP;
(ii) strukturni proračunski saldo sektorja država je v višini minimalne referenčne vrednosti za posamezno državo ali nad njo*;
(iii) merilo glede dolga vsebuje razmerje med javnim dolgom in BDP, ki je nižje od 60 %, ali zmanjšanje odstopanja do 60 % v povprečju za eno dvajsetino na leto v predhodnih dveh letih;
(b) odsotnost čezmernih neravnotežij. Članica EMS v okviru nadzora EU ne bi smela biti opredeljena kot država, ki se sooča s čezmernimi neravnotežji;
(c) evidenca dostopa do mednarodnih kapitalskih trgov, kjer je to potrebno, pod razumnimi pogoji;
(d) vzdržen zunanji položaj in
(e) odsotnost resnejših šibkih točk finančnega sektorja, ki bi ogrožale finančno stabilnost članice EMS.
3. Merila za upravičenost za dodelitev kreditne linije pod razširjenimi pogoji
Dostop do kreditne linije pod razširjenimi pogoji je odprt za članice EMS, ki niso upravičene do preventivne pogojene kreditne linije zaradi neizpolnjevanja nekaterih meril za upravičenost, vendar je njihov splošni gospodarski in finančni položaj še vedno trden, javni dolg pa vzdržen.
_______________
* Minimalna referenčna vrednost je raven strukturnega salda, ki zagotavlja varnostno rezervo glede na 3-odstotni prag iz PDEU v običajnih cikličnih pogojih. V glavnem se uporablja kot eden od treh podatkov za izračun minimalnega srednjeročnega cilja.
 
PRILOGA IV
Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma
1. Spodaj navedena merila so merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma in so bila določena ob upoštevanju:
(a) mandata skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, potrjenega na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018;
(b) uvodne izjave 15b te pogodbe, v kateri je navedeno, da so v mandatu skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, ki je bil potrjen na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018, predvidena merila za izplačila v okviru varovalnega mehanizma, med drugim vključno z načeloma skrajne sile in srednjeročne fiskalne nevtralnosti, popolno skladnostjo z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in direktivo o sanaciji in reševanju bank ter stalnostjo pravnega okvira;
(c) člena 12(1a) te pogodbe, ki določa, da se posojila v okviru varovalnega mehanizma odobrijo le v skrajni sili in takšnem znesku, da so srednjeročno fiskalno nevtralna;
(d) člena 18a(8) te pogodbe, ki določa, da bi morala biti varovalni mehanizem in njegova uporaba pogojena z izpolnjevanjem pogoja stalnosti pravnega okvira za reševanje bank in da svet guvernerjev na podlagi člena 18a(1) te pogodbe določi nadaljnje določbe o postopku preverjanja izpolnjevanja tega pogoja in o posledicah za varovalni mehanizem in njegovo uporabo;
(e) člena 18a(5) te pogodbe, ki določa, da svet direktorjev ob upoštevanju meril iz te priloge sporazumno odloči o posojilih in povezanih izplačilih v okviru varovalnega mehanizma,
ter ob upoštevanju, da postopek za odobritev in izvajanje varovalnega mehanizma upošteva člen 18a te pogodbe in da svet direktorjev sprejme podrobne smernice o načinih izvajanja varovalnega mehanizma v skladu s členom 18a(4) te pogodbe.
2. Merila za odobritev posojil in izplačil v okviru varovalnega mehanizma:
(a) varovalni mehanizem se uporabi le v skrajnem primeru. Torej:
(i) finančna sredstva iz enotnega sklada za reševanje, ki so na voljo za uporabo v skladu s členom 76 uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje in še niso dodeljena ukrepom za reševanje, so izčrpana, vključno v primeru, ko so v enotnem skladu za reševanje finančna sredstva še na voljo, vendar niso zadostna za reševanje obravnavanega primera;
(ii) naknadni prispevki niso zadostni ali niso takoj na voljo ter
(iii) enotni odbor za reševanje si ne more izposoditi sredstev pod pogoji, ki so zanj sprejemljivi v skladu s členoma 73 in 74 uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje;
(b) spoštuje se načelo srednjeročne fiskalne nevtralnosti. Sposobnost enotnega odbora za reševanje za povračilo zadostuje za povračilo vseh posojil, odobrenih v okviru varovalnega mehanizma v srednjeročnem obdobju;
(c) zahtevana sredstva so na voljo EMS. V primeru gotovinskih izplačil je EMS pridobil sredstva pod pogoji, ki so sprejemljivi za EMS, ali, v primeru negotovinskih izplačil, vrednostne papirje, ki so zakonito ustvarjeni in se hranijo v ustrezni depotni družbi;
(d) vse pogodbenice medvladnega sporazuma, na ozemlju katerih poteka zadevni ukrep reševanja, izpolnjujejo svoje obveznosti glede prenosa prispevkov, ki so jih prejele od institucij, pooblaščenih na njihovem ozemlju, v enotni sklad za reševanje;
(e) v teku ni primera neplačevanja posojil enotnega odbora za reševanje iz EMS ali od katerega koli drugega upnika ali pa je enotni odbor za reševanje predložil popravni načrt za morebiten tekoči primer neplačevanja, ki ga odbor direktorjev obravnava kot zadovoljivega;
(f) pogoj stalnosti pravnega okvira za reševanje bank, kot je opredeljen v členu 18a(9) te pogodbe, je izpolnjen, kot določa svet guvernerjev v skladu s členom 18a(1) in (8) te pogodbe, ter
(g) zadevna shema za reševanje je v celoti skladna s pravom Evropske unije in je začela veljati v skladu s pravom Evropske unije.
 
Podpisniki (Priloga PDF)
 

2.a člen

 
Republika Slovenija in druge pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Bel­gijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, podpisane 2. februarja 2012 v Bruslju, so v zvezi s to pogodbo Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije kot njenemu depozitarju poslale interpretativno izjavo, ki se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:**
 
»Predstavniki pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost, podpisane 2. februarja 2012, ki so se sestali v Bruslju 27. septembra 2012, so se dogovorili o naslednji razlagalni izjavi:
 
'Člen 8(5) Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) omejuje vsa pla­čila za odgovornost članic EMS iz Pogodbe v smislu, da se nobena določba Pogodbe ne sme razlagati tako, da vodi k plačilnim obveznostim, ki bi bile višje od ustreznega deleža odobrenega delniškega kapitala vsake članice EMS, kot je določeno v Prilogi II Pogodbe, in sicer brez predhodnega soglasja predstavnika vsake članice in ob ustreznem upoštevanju notranjih postopkov.
 
Člen 32(5), člen 34 in člen 35(1) Pogodbe ne preprečuje posredovanja izčrpnih informacij nacionalnim parlamentom, kot je opredeljeno v notranjih predpisih.
 
Zgoraj navedeni elementi so bistvena osnova za soglasje držav pogodbenic, da so določbe Pogodbe zanje zavezujoče.'«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window