Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-222/2010, stran 782 DATUM OBJAVE: 29.1.2010

VELJAVNOST: od 30.1.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 7-222/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/10

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

222. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila, Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 30. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2010 določajo rebalans proračuna, izvrševanje rebalansa proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: rebalans proračuna).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del rebalansa proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    V EUR|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  23.395.286|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  11.250.534|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  9.728.920|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |700 DAVKI NA DOHODEK        |  8.681.393|
|   |   |IN DOBIČEK             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |   650.144|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO      |   397.383|
|   |   |IN STORITVE             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |706 DRUGI DAVKI           |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  1.521.614|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU       |  1.089.784|
|   |   |IN DOHODKI OD PREM.         |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |    6.020|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |712 DENARNE KAZNI          |    9.285|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |    10.200|
|   |   |STORITEV              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   406.325|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |  4.395.771|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |720 PRIHODKI OD PRODAJE       |  2.203.965|
|   |   |OSNOVNIH SREDSTEV          |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |722 PRIHODKI OD PRODAJE       |  2.191.806|
|   |   |ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.     |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      –|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |730 PREJETE DONACIJE        |      –|
|   |   |IZ DOMAČIH VIROV          |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  7.725.521|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |740 TRANSFERNI PRIHODKI       |  2.318.652|
|   |   |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ  |  5.406.869|
|   |   |SRED. PRORAČUNA EU         |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  28.687.825|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|  4.700.232|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   732.263|
|   |   |ZAPOSLENIM             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   124.992|
|   |   |SOCIALNO VAR.            |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |  3.288.561|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   105.563|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |   448.853|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.676.743|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |410 SUBVENCIJE           |   393.613|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.486.036|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN  |   625.144|
|   |   |USTANOVAM              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |  1.171.950|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  18.729.454|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  18.729.454|
|   |   |SREDSTEV              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   581.396|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM |   471.231|
|   |   |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.      |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|432 |   |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM|   110.165|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –5.292.539|
|   |   |(I. – II.)             |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    2.158|
|   |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)|       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      –|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    2.158|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|752 |   |KUPNINE IZ NASLOVA         |       |
|   |   |PRIVATIZACIJE            |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |      –|
|   |   |DELEŽEV               |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |440 DANA POSOJILA          |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|441 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|442 |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |       |
|   |   |PRIVATIZ.              |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR.  |    2.158|
|   |   |KAP. DEL. (IV.-V.)         |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |  3.972.587|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |  3.972.587|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |   236.951|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |   236.951|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.  |  –1.554.745|
|   |   |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |  3.735.636|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)     |  5.292.539|
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  1.554.745|
|   |   |12. PRET. LETA           |       |
+-----+-----+------------------------------------+-------------+
 
Zmanjšanje sredstev na računu – proračunski primanjkljaj v višini 1.554.745 evrov se krije iz prenesenih sredstev iz preteklih let.
 
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2010 do leta 2013 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Rebalans proračuna se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window