Navigacija

Pravilnik o reševalcih iz vode

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4421/2011, stran 13775 DATUM OBJAVE: 16.12.2011

RS 103-4421/2011

 
 

4421. Pravilnik o reševalcih iz vode

 
 
Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja ministrica za obrambo
 

P R A V I L N I K
o reševalcih iz vode

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
S tem pravilnikom se določajo:
 
-
psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode oziroma oseba, ki se želi usposobiti za reševanje iz vode;
 
-
vrste programov usposabljanja za reševanje iz vode (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja);
 
-
obseg in način izvajanja preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode;
 
-
pogoji za izdajanje pooblastil za izvajanje programov usposabljanja.
 
(2)
Psihofizične sposobnosti, vsebine, obseg preizkusa usposobljenosti in pogoje za izvajanje programov usposabljanja za reševanje iz vode članov in pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodah, se določijo v programih usposabljanja teh enot v skladu s predpisi o usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer se upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom.
 

2. člen

(psihofizične sposobnosti)

 
(1)
Kandidat za reševalca iz vode dokaže psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
 
-
opravi predpisan zdravniški pregled;
 
-
opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti.
 
(2)
Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi kandidat za reševalca iz vode, če plava 200 m v času največ štirih minut, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kandidat za reševalca iz vode v bazenih z globino do 1,35 m, če plava 100 m v času največ dveh minut in deset sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
 
(4)
Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi kandidat za reševalca iz vode na divjih vodah, če plava 200 m v času največ štirih minut in 25 m pod vodo.
 
(5)
Za reševanje iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba, ki opravi zahtevan zdravniški pregled, če plava 100 m v času največ dveh minut in 30 sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
 
(6)
Zdravniški pregled mora opraviti ter izkazati znanje plavanja in plavalne sposobnosti v skladu s prejšnjim odstavkom tudi pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enote Civilne zaščite, ki se bo usposobil za reševanje iz vode. S programom usposabljanja teh pripadnikov se lahko določijo tudi zahtevnejši pogoji glede znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kot so določeni v prejšnjem odstavku.
 
(7)
Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, izvedejo pooblaščeni izvajalci usposabljanja v skladu s tem pravilnikom pred začetkom usposabljanja. Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti morajo pred začetkom usposabljanja za reševanje iz vode opraviti tudi pripadniki gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi. O preizkusu plavanja in plavalnih sposobnosti se izdela zapisnik, ki vsebuje datum in kraj izvajanja preizkusa, program usposabljanja, za katerega se izvaja preizkus, za posameznega kandidata pa najmanj ime in priimek ter rezultate preizkusa.
 
(8)
Predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka tega člena je zdravniški pregled, opravljen na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.; v nadaljnjem besedilu: predpisan zdravniški pregled).
 
(9)
Zdravniški pregled iz petega odstavka tega člena je pregled, s katerim se ugotovi splošna delovna sposobnost osebe, ki se bo usposobila za reševanje iz vode.
 
(10)
Zdravniški pregled iz šestega odstavka tega člena je za pripadnike podvodne reševalne službe oziroma potapljače reševalce, zdravniški pregled predpisan za potapljače, ki uporabljajo avtonomno potapljaško opremo oziroma so usposobljeni za tehnično potapljanje, za pripadnike gasilske in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, pa zdravniški pregled predpisan s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08 in 9/11).
 

3. člen

(vrste programov usposabljanja)

 
(1)
Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, se usposobijo po programih usposabljanja, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za:
 
-
program A za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih, ki se deli na modul A1 program za bazene z globino do 1,35 m in modul A2 program za bazene z globino vode nad 1,35 m;
 
-
program B za reševalce iz vode na naravnih kopališčih;
 
-
program C za reševalce iz vode na divjih vodah;
 
-
program D usposabljanje za reševanje iz vode oseb, ki izposojajo plovila;
 
-
programe E, ki obsegajo različne programe usposabljanja pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.
 
(2)
V programih usposabljanja iz prejšnjega odstavka se obvezno določijo tudi vsebine in obseg preverjanja usposobljenosti za reševanje iz vode. Preverjanje usposobljenosti za reševanje iz vode po posameznem programu, razen programa C, mora vključevati tudi praktičen predpisan preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami določenimi v prejšnjem členu. K programom usposabljanja A, B in C daje soglasje minister, pristojen za šport.
 
(3)
V program C za reševalca iz vode na divjih vodah se na predlog nacionalne panožne športne zveze ali zveze športnih društev, lahko vključi tudi posebne vsebine pri reševanju iz vode, ki so značilne za določeno športno ali drugo dejavnost na divjih vodah (npr. upravljanje plovil, soteskanje), vendar se program usposabljanja ne deli na module.
 
(4)
Kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja, določenem v prvem odstavku tega člena in želi opraviti preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev naziva reševalca iz vode po drugem programu usposabljanja, samo preizkus za vsebine, ki so različne od programa, za katerega že ima opravljen preizkus usposobljenosti. Šteje se, da je kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po A programu, modulu A2 usposobljen tudi za reševalca iz vode po A programu, modul A1 oziroma, da je kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po programu B, usposobljen tudi za reševalca iz vode po programu A (modul A1 in A2).
 
(5)
Nacionalna panožna športna zveza ali zveza športnih društev, ki izvaja usposabljanje svojih članov za reševanje iz vode, lahko zaprosi Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) za oceno primerljivosti vsebin svojih programov z vsebino programov iz prvega odstavka tega člena. Kandidat, ki je opravil usposabljanje po primerljivem programu lahko pridobi naziv reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, če opravi še usposabljanje iz vsebin, ki v primerljivem programu niso zajete ter opravi predpisan ali zahtevan zdravniški pregled, predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode oziroma za reševanje iz vode v skladu s programi usposabljanja, določenimi s tem pravilnikom.
 
(6)
Naloge reševalca iz vode pri prireditvah in dejavnostih s pridobitnim namenom na divjih vodah lahko opravljajo samo reševalci iz vode na divjih vodah, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti po programu C iz prvega odstavka tega člena in izpolnili druge zahtevane pogoje.
 
(7)
Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode po programu D iz prvega odstavka tega člena, lahko opravlja dejavnost izposoje plovil na mirnih vodah in vodah brez divje vodnih tvorb (kot so npr. brzice, slapovi) ter upravlja plovila na vodah brez divje vodnih tvorb.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window