Navigacija

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 131-5612/2003, stran 18730 DATUM OBJAVE: 24.12.2003

VELJAVNOST: od 24.12.2003 / UPORABA: od 1.1.2004

RS 131-5612/2003

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 131/03, 29/04 - odl. US, 34/04, 122/08, 124/08

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

5612. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško

 
 
Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. – 63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 13. seji dne 18. 12. 2003 in 4. korespondenčni seji, dne 23. 12. 2003 sprejel
 

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
V občini Krško se za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
 

2. člen

 
Nadomestilo se plačuje letno od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
 

1. Zazidano stavbno zemljišče

 
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
 
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
 
1.
pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih Stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prosto stoječih garaž,
 
2.
pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
 
Ostala zazidana stavbna zemljišča:
 
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za odmero nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
 
-
površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, ipd.,
 
-
površine namenjene delavnicam na prostem,
 
-
kamnolomi in peskokopi,
 
-
površine za dejavnosti ob avtocesti,
 
-
površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov
 
-
javne površine namenjene trajni ali pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice,
 
-
ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
 
Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se upošteva velikost površin po določilih ustrezne odločbe oziroma pogodbe za uporabo javnih površin.
 
Za določitev površin za ostala zazidana stavbna zemljišča iz tega člena se uporabljajo sledeči kriteriji:
 
a)
Površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, delavnic na prostem, ipd. se določijo po vrsti rabe iz zemljiškega katastra, pri čemer se šteje za zazidano stavbno zemljišče vsako zemljišče, ki je opredeljeno po Pravilniku o vodenju vrste rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/82 in Uradni list RS, št. 52/00 – ZENDMPE) z vrsto rabe 210 do vključno 215 ali pa je bilo za tako zemljišče izdano lokacijsko, gradbeno ali enotno dovoljenje za gradnjo pri pristojni upravni enoti. V primeru dvoma se določi površina iz drugih uradnih evidenc ali pa se površina določi v posebnem ugotovitvenem postopku.
 
b)
Površine peskokopov in kamnolomov se določijo od dela pridobivalnega prostora po zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) nadomestilo pa se odmeri od površin za pisarne, skladiščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti ter od drugih površin, kot so interne ceste, odprta skladišča in podobno.
 
c)
Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnost ali parkiranje in niso objekti javne gospodarske infrastrukture,
 
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje tudi za stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, ki se ne uporabljajo (so nezasedene) ter za opuščena zazidana stavbna zemljišča. Pri odmeri nadomestila za take objekte se upošteva zadnja znana namembnost objekta ter dejanska komunalna opremljenost zemljišča.
 

2. Nezazidana stavbna zemljišča

 
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je po izvedbenim prostorskem aktu določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
 
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena se upošteva:
 
1.
v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
 
-
se določi površina za odmero nadomestila od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne namene,
 
-
za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu, na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in sicer ne glede na trenutno rabo zemljišča po zemljiškem katastru.
 
2.
v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa gradbenih parcel:
 
-
se določi površina za odmero nadomestila od celotne površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju zazidljive parcele) pri čemer se upošteva:
 
a)
kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, kateri je bila z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z dokončno odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določena gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče, se ta del površine zemljiške parcele šteje za zazidano stavbno zemljišče preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo.
 
b)
kolikor stoji na površini parcel stavba, kateri ni bila z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določena gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče, se za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površne takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili tega odloka.
 
Za določitev območja pobiranja nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo območja veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (zazidalni načrti in lokacijski načrti) in vsa območja kasneje sprejetih lokacijskih načrtov v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) oziroma območja sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
 

3. člen

 
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oziroma najemnik poslovno-stanovanjskih prostorov).
 
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Brežice (v nadaljevanju: davčni urad).
 
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska uprava občine Krško. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega uporabnika zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične postopek po uradni dolžnosti.
 
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Krško nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po spremembi.
 
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo dolžan na poziv občinske uprave Občine Krško v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
 
Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga je določil ta odlok priglašene pri Občinski upravi.
 
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo odločbe zakona o davčnem postopku.
 

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window