Navigacija

Pravilnik o evidenci trga nepremičnin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1758/2018, stran 5323 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

RS 35-1758/2018

 
 

1758. Pravilnik o evidenci trga nepremičnin

 
 
Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance
 

P R A V I L N I K
o evidenci trga nepremičnin

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejši opis pravnih poslov in podatkov za potrebe vodenja evidence trga nepremičnin, način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin.
 

II. PRAVNI POSLI EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN

 

2. člen

(podrobnejša opredelitev kupoprodajnih pravnih poslov, ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin)

 
(1)
V evidenci trga nepremičnin se kot vrsta kupoprodajnega pravnega posla z nepremičnino vodijo:
 
-
prodaja na prostem trgu,
 
-
prodaja v izvršilnem ali stečajnem postopku,
 
-
prodaja povezanemu kupcu,
 
-
finančni najem (lizing) in
 
-
razlastitve.
 
(2)
Prodaja na prostem trgu je prostovoljna prodaja nepremičnine nepovezanemu in neodvisnemu kupcu ter prodaja na prostovoljni javni dražbi ali druga oblika prostovoljne javne prodaje.
 
(3)
Prodaja v izvršilnem ali stečajnem postopku je prodaja nepremičnine stečajnega ali drugega dolžnika na javni dražbi ali druga oblika prodaje v izvršilnem postopku, stečajnem postopku ali prisilni poravnavi.
 
(4)
Prodaja povezanemu kupcu je prodaja nepremičnine družinskemu članu ali katerikoli drugi osebi, ki jo nadzira ali običajno nadzira prodajalec. Za družinskega člana se šteje zakonec prodajalca, prednik ali potomec prodajalca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca prodajalca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Za zakonca se šteje oseba, ki živi s prodajalcem v zakonski skupnosti ter oseba, s katero prodajalec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. Šteje se, da prodajalec nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25št. v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima prodajalec v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je s prodajalcem povezana.
 
(5)
Finančni najem (lizing) je sklenitev pogodbe o finančnem najemu nepremičnine, pri katerem pride do prenosa lastninske pravice po najemnikovem plačilu zadnjega obroka.
 
(6)
Razlastitev je odvzem lastninske pravice na nepremičnini v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi oziroma na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena namesto razlastitve.
 

3. člen

(podrobnejša opredelitev najemnih pravnih poslov, ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin)

 
(1)
V evidenci trga nepremičnin se kot vrsta odplačnega najemnega pravnega posla za stavbe in dele stavb vodijo:
 
-
oddajanje v najem na prostem trgu,
 
-
oddajanje v najem povezanemu najemojemalcu,
 
-
oddajanje stanovanjskih stavb in delov stavb v najem za najemnino, določeno na podlagi zakona,
 
-
oddajanje denacionaliziranih stanovanjskih stavb in delov stavb v najem na podlagi upravne ali sodne odločbe in
 
-
drugo odplačno oddajanje v najem.
 
(2)
Oddajanje v najem na prostem trgu je prostovoljno oddajanje stavb ali delov stavb nepovezanemu in neodvisnemu najemojemalcu.
 
(3)
Oddajanje v najem povezanemu najemojemalcu je oddaja stavbe ali dela stavbe družinskemu članu ali katerikoli drugi osebi, ki jo nadzira ali običajno nadzira najemodajalec, pri čemer se za opredelitev družinskega člana ali osebe, ki jo nadzira ali običajno nadzira najemodajalec, smiselno uporablja opredelitev iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
 
(4)
Oddajanje stanovanjskih stavb in delov stavb v najem za najemnino, določeno na podlagi zakona, je oddajanje stanovanj, ki jih oddajajo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti ter državni in občinski skladi za najemnino, ki je določena v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja.
 
(5)
Oddajanje denacionaliziranih stanovanjskih stavb in delov stavb v najem na podlagi upravne ali sodne odločbe je oddaja denacionaliziranih stanovanj ali stanovanjskih stavb imetnikom stanovanjske pravice.
 
(6)
Drugo odplačno oddajanje v najem je oddajanje stavb in delov stavb proti plačilu, ki ga ni mogoče uvrstiti med vrste najemnih pravnih poslov iz drugega do petega odstavka tega člena.
 

III. PODROBNEJŠI PODATKI EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window