Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-664/2014, stran 2234 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

RS 19-664/2014

 
 

664. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
 
Št. 003-02-3/2014-2
 
Ljubljana, dne 14. marca 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2E)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo) se drugi odstavek 1. člena spre­meni tako, da se glasi:
 
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
 
-
Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov upo­rabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17), in
 
-
del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revi­zijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»17.
»Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti.«.
 
29. točka se črta, dosedanje 30. do 34. točka pa posta­nejo 29. do 33. točka.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 12. člena se v 1.a) in 2.a) točki vrednost »130.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »134.000 eurov«. V 1.b) in 2.b) točki se vrednost »200.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »207.000 eurov«. V 3. točki se vrednost »5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window