Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-9/2013, stran 35 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-9/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

9. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 17. seji dne 27. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov NAMEN          |  Proračun|
|                         |    2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |6.618.205,19|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |5.176.772,31|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |4.219.247,25|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |3.690.288,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          | 353.982,25|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   | 174.977,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 957.525,06|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     | 209.594,80|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |  3.950,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |  30.200,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  41.121,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        | 672.659,06|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  66.000,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  66.000,00|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |1.375.432,88|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 424.707,88|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna| 950.725,00|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |9.629.462,55|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |2.170.113,80|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 394.781,77|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  65.254,77|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |1.635.268,75|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  15.484,58|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |  59.323,93|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |2.365.010,02|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               | 127.303,96|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |1.413.375,99|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in | 200.475,20|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     | 623.854,87|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |5.020.518,73|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |5.020.518,73|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  73.820,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  53.492,00|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  20.328,00|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)|3.011.257,36|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA  |    0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanja kapitalskih deležev     |    0,00|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    0,00|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN    |    0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |3.083.900,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        | 117.113,20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –44.470,56|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |2.966.786,80|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |2.966.786,80|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  44.470,56|
|   |NA DAN 31. 12. 2012            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window