Navigacija

Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1901/2019, stran 5160 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 12.7.2019 / UPORABA: od 12.7.2019

RS 42-1901/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1901. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

 
 
Na podlagi 1. točke 196. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 261. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.), drugega odstavka 150. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) in drugega odstavka 163. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18) in po pridobitvi mnenja Ministrstva za finance z dne 3. 6. 2019 Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina in uporaba sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa:
 
1.
podrobnejše značilnosti storitev in poslov iz 3. točke prvega odstavka 176. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1),
 
2.
podrobnejša pravila o pripravljanju finančnih instrumentov za prodajo strankam in upravljanja teh instrumentov iz 233. in 253. člena ZTFI-1,
 
3.
podrobnejši način vodenja evidenc in hrambo dokumentacije iz 237. člena ZTFI-1,
 
4.
podrobnejša pravila o ravnanju s finančnimi instrumenti in denarnim dobroimetjem strank ter prenosu lastninske pravice v zavarovanje iz 239. do 241. člena ZTFI-1,
 
5.
podrobnejša pravila o prejemanju provizij, spodbud ali katerihkoli drugih denarnih ali nedenarnih koristi v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev za stranke od tretjih oseb iz 251. člena ZTFI-1,
 
6.
druga podrobnejša pravila o opravljanju investicijskih storitev za stranke.
 
(2)
Ta sklep se uporablja za:
 
1.
borznoposredniške družbe,
 
2.
banke skladno z določbami 60. člena ZTFI-1,
 
3.
družbe za upravljanje skladno z določbo 1. točke četrtega odstavka 59. člena ZTFI-1 in
 
4.
upravljavce AIS skladno z določbo 2. točke četrtega odstavka 59. člena ZTFI-1.
 
(3)
Ta sklep se skladno z določbami 61. člena ZTFI-1 uporablja tudi za borznoposredniške družbe in banke, kadar strankam prodajajo strukturirane vloge ali jim svetujejo v zvezi z njimi.
 
(4)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Prenos predpisov Evropske unije)

 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 500).
 

3. člen

(Pojmi)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah 4. člena Uredbe (EU) 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1) in v določbah ZTFI-1, kot na primer:
 
1.
ožji družinski član v tretjem odstavku 5. člena ZTFI-1,
 
2.
finančni instrumenti v 7. členu ZTFI-1,
 
3.
investicijske storitve in posli v 11. členu ZTFI-1,
 
4.
neprofesionalna stranka v tretjem odstavku 12. člena ZTFI-1,
 
5.
trajni nosilec podatkov v 18. členu ZTFI-1,
 
6.
pomožne investicijske storitve v 19. členu ZTFI-1,
 
7.
nadzorni organ v 48. členu ZTFI-1,
 
8.
nasprotje interesov v prvem odstavku 233. člena ZTFI-1.
 
(2)
Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
 
1.
»investicijska raziskava« je raziskava, kot je opredeljena v prvem odstavku 36. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 1),
 
2.
»povezana oseba« v zvezi z borznoposredniško družbo pomeni:
 
(a)
oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora,
 
(b)
oseba, ki v borznoposredniški družbi za račun strank opravlja posle v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter hrambo in vodenjem finančnih instrumentov,
 
(c)
ožji družinski član osebe iz (a) ali (b) podtočke te točke,
 
(d)
družba, ki je podrejena osebi iz (a), (b) ali (c) podtočke te točke,
 
(e)
delničarji borznoposredniške družbe, ki imajo posredno ali neposredno najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe ali glasovalnih pravicah,
 
(f)
pravne osebe, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,
 
(g)
člani organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz (e) in (f) podtočke te točke in njihovih ožjih družinskih članov,
 
3.
»posli financiranja z vrednostnimi papirji« pomeni posle, kot so opredeljeni v enajstem odstavku 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. 12. 2015, str. 1),
 
4.
»kvalificirani sklad denarnega trga« pomeni kolektivni naložbeni podjem z dovoljenjem na podlagi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), ali ki je predmet nadzora in, če je primerno, ima dovoljenje organa na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, ki izda dovoljenje ter izpolnjuje naslednje pogoje:
 
(a)
njegov glavni investicijski cilj mora biti ohranjati nominalno neto vrednost sredstev podjetja (neto zaslužka) ali vrednost začetnega kapitala vlagatelja plus zaslužek,
 
(b)
z namenom, da doseže navedeni primarni investicijski cilj, mora vlagati izključno v instrumente denarnega trga visoke kakovosti, z zapadlostjo ali preostalo zapadlostjo največ 397 dni, ali z rednim prilagajanjem donosa, skladnim s tako zapadlostjo, ter s povprečno tehtano zapadlostjo 60 dni. Ta cilj lahko doseže tudi s pomožnim vlaganjem v depozite pri kreditnih institucijah,
 
(c)
zagotoviti mora likvidnost s poravnavo istega ali naslednjega dne.
 
Za namene točke (b) se za instrument denarnega trga šteje, da je visoke kakovosti, če družba, ki ga upravlja izvaja lastno dokumentirano ocenjevanje kreditne kakovosti instrumentov denarnega trga, ki omogoča ugotovitev, da je instrument denarnega trga visoke kakovosti. Če je ena ali več bonitetnih agencij, ki so registrirane in nadzorovane s strani ESMA, zagotovila bonitetno oceno instrumenta, je treba pri notranjem ocenjevanju, ki ga izvede družba za upravljanje/investicijsko podjetje, med drugim upoštevati tudi te bonitetne ocene,
 
5.
»distributer« pomeni osebo, ki za borznoposredniško družbo opravlja prodajo finančnih instrumentov.
 

2. STORITVE IN POSLI IZ 3. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 176. ČLENA ZTFI-1

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window