Navigacija

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-553/2022, stran 1451 DATUM OBJAVE: 4.3.2022

VELJAVNOST: od 5.3.2022 / UPORABA: od 5.3.2022

RS 29-553/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.7.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/22

Časovnica

Na današnji dan, 6.7.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

553. Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

 
Razglašam Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-38
 
Ljubljana, dne 2. marca 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NUJNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV (ZUOPVCE)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se zaradi vpliva visokih cen energentov določajo začasni ukrepi na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.
 
(2)
S tem zakonom se odstopa od določb:
 
-
Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in
 
-
Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).
 

2. člen

(solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine)

 
(1)
Za odpravo posledic energetske revščine se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka (v nadaljnjem besedilu: dodatek) v višini 150 eurov.
 
(2)
Upravičenci do dodatka iz prejšnjega odstavka so:
 
-
osebe, ki so opredeljene kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov ali manj;
 
-
upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, ki niso upravičeni do dodatka iz prejšnje alineje;
 
-
prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, in niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve ali druge alineje tega odstavka;
 
-
upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, ki niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka;
 
-
upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, ki niso upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje ali četrte alineje tega odstavka ali če se otroci, za katere so upravičeni do dodatka za veliko družino, upoštevajo kot povezane osebe pri izračunu otroškega dodatka, na podlagi katerega so upravičeni do dodatka iz četrte alineje tega odstavka;
 
-
rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, in ki niso sami ali otroci v rejništvu upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje tega odstavka.
 
(3)
Dodatek iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., dodatek iz tretje do šeste alineje pa ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Dodatek se izplača najpozneje do 15. aprila 2022.
 
(4)
Upravičenci iz prve do pete alineje drugega odstavka tega člena, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka iz prvega odstavka tega člena, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 eurov.
 
(5)
Sredstva za izplačilo dodatka se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.
 
(6)
Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.
 
(7)
Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dodatka ne plača dohodnina.
 
(8)
Od dodatka se ne plačuje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
 
(9)
Dodatek iz prvega odstavka tega člena je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B in 36/21), iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
 
(10)
Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za potrebe ugotovitve upravičenosti do dodatka iz drugega odstavka tega člena v elektronski obliki posreduje podatke o upravičencih iz tretje, četrte, pete in šeste alineje ter njihovih povezanih oseb ali za mesec december 2021, in sicer osebno ime, EMŠO in davčno številko te osebe. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovane podatke upari s podatki o upravičencih do dodatka iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena in ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, v elektronski obliki posreduje podatke o upravičencih do dodatka iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena.
 

3. člen

(začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije)

 
(1)
S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se zaračunava na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21), za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.
 
(2)
Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window