Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3831/2017, stran 12312 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3831/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
 

2. člen

 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.552.170
70
DAVČNI PRIHODKI
1.106.757
 
700 Davki na dohodek in dobiček
997.438
 
703 Davki na premoženje
79.172
 
704 Domači davki na blago in storitve
26.826
 
706 Drugi davki
3.321
71
NEDAVČNI PRIHODKI
113.015
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
40.386
 
711 Takse in pristojbine
1.524
 
712 Denarne kazni
2.846
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
 
714 Drugi nedavčni prihodki
68.259
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. premoženja
73
PREJETE DONACIJE
3.000
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
 
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
329.198
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
329.198
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.597.762
40 
TEKOČI ODHODKI
623.620
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
110.731
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.435
 
402 Izdatki za blago in storitve
444.491
 
403 Plačila domačih obresti
13.880
 
409 Rezerve
38.083
41 
TEKOČI TRANSFERI
502.921
 
410 Subvencije
5.097
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
273.757
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
89.454
 
413 Drugi tekoči domači transferi
134.613
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
439.587
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
439.587
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
31.634
 
430 Investicijski transferi
 
431 Investicijski tranferi prav. 
in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki
25.177
 
432 Investicijski transferi javnim zavodom
6.457
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–45.592
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
26.791
 
750 Prejeta vračila danih posojil
26.791
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
26.791
 
DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI 
TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)
–18.801
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
 
50
ZADOLŽEVANJE
136.910
 
500 Domače zadolževanje
136.910
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
 
55
ODPLAČILA DOLGA
117.794
 
550 Odplačila domačega dolga
117.794
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
19.116
 
NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+IV.+X.) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
315
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
10.550
 

3. člen

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window