Navigacija

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-334/2020, stran 989 DATUM OBJAVE: 21.2.2020

VELJAVNOST: od 22.2.2020 / UPORABA: od 22.2.2020

RS 10-334/2020

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 30.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/20, 61/20, 78/20

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

334. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
 
1.
Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
 
2.
Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
 
4.
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
 
5.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
6.
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
 
7.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15);
 
8.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);
 
9.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
 
10.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
 
11.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 149 z 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
 
12.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2019/1804 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo (UL L 276 z dne 29. 10. 2019, str. 12), (nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
 
13.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
 
14.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58);
 
15.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);
 
16.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8);
 
17.
Izvedbene uredbe komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/532/EU).
 
(2)
IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena Uredbe 1306/2013/EU uporablja za naslednje ukrepe kmetijske politike:
 
1.
sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
 
2.
ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
 
3.
ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).
 
(3)
Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabljajo za:
 
1.
ukrep naložbe v osnovna sredstva in podukrep podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
2.
podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete);
 
3.
podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
4.
ukrep sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
5.
ukrep sodelovanje iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kadar se nanaša na kmetijska gospodarstva;
 
6.
podukrep ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki se nanaša na člane skupin in člane organizacij proizvajalcev;
 
7.
spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz uredbe, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva in ukrep mladi prevzemniki kmetij za obveznosti, ki še vedno potekajo;
 
8.
ukrepe kmetijske politike iz uredbe, ki ureja pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na kmetijska gospodarstva;
 
9.
podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/EU;
 
10.
vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije za ukrep šolska shema iz uredbe, ki ureja izvajanje šolske sheme;
 
11.
ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih iz uredbe, ki ureja ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih;
 
12.
državne pomoči s področja kmetijstva;
 
13.
preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejavnosti iz uredbe, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
 
(4)
V predpisih iz prejšnjega odstavka se določita vrsta in način uporabe posameznih elementov IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1131 – začasno travinje in 1190 – rastlinjak;
 
2.
kmetijska parcela pomeni kmetijsko parcelo iz točke (a) četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU;
 
3.
trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
 
4.
trave ali druge zelene krmne rastline so trave ali druge zelene krmne rastline iz 14. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
 
5.
potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat do 24. februarja 2020 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 24. februarja 2020 ter je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisano v centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami in je 1. januarja 2020 mlajša od 15 let;
 
6.
potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev v obdobju od 1. novembra 2019 do 31. oktobra 2020 in je na dan 1. januarja 2020 mlajši od treh let. Žival, za katero se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, določenih v Uredbi o shemah neposrednih plačil, in se za neizpolnjevanje teh pogojev uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU, se od te ugotovitve naprej ne šteje za potencialno upravičeno žival;
 
7.
glavni posevek je večletna kmetijska rastlina ali kmetijska rastlina, ki se poseje ali posadi jeseni 2019 ali spomladi 2020 in je na kmetijski površini pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2020 oziroma do tehnološke zrelosti. Če sta na isti kmetijski površini zaporedoma dve kmetijski rastlini in za eno od teh dveh kmetijskih rastlin upravičenec vlaga vlogo za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice ter ena od teh rastlin izpolni tehnološko zrelost, druga pa je na površini pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2020, se za glavni posevek šteje tista kmetijska rastlina, ki je na površini prisotna pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2020;
 
8.
upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je določen v predpisih, navedenih v drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
 
9.
gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
 
10.
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva iz prejšnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako izmed njih svojo G-MID;
 
11.
planina je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje eno ali več planin, kot jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in imajo v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) GERK z identifikacijsko oznako planine ter so del istega kmetijskega gospodarstva;
 
12.
skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje enega ali več skupnih pašnikov, kot jih določa ZKme-1 in imajo v RKG GERK z identifikacijsko oznako skupnega pašnika in so del istega kmetijskega gospodarstva;
 
13.
upravni ukrep je upravna kazen iz Uredbe 1306/2013/EU, Uredbe 640/204/EU in Uredbe 809/2014/EU in pomeni v skladu s 64. členom Uredbe 1306/2013/EU znižanje zneska pomoči ali podpore, plačilo zneska, izračunanega na podlagi količine oziroma obdobja, ki ju zadeva neizpolnjevanje, začasno prekinitev ali ukinitev odobritve, priznanja ali dovoljenja in odvzem pravice do sodelovanja v zadevnem sistemu pomoči ali pri zadevnem podpornem ali drugem ukrepu.
 

3. člen

(pristojni organi in odbor za spremljanje)

 
(1)
Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje IAKS in navzkrižne skladnosti, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
(2)
Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
 
(3)
Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(4)
Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window