Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1067/2016, stran 3708 DATUM OBJAVE: 8.4.2016

VELJAVNOST: od 16.4.2016 / UPORABA: od 16.4.2016

RS 26-1067/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 26/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1067. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

 
 
Na podlagi 61. in 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 14. redni seji dne 29. marca 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

 

1.1 Splošne določbe

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo (v nadaljevanju: OPPN TSGC Dolenje Kronovo, OPPN ali akt), ki ga je izdelala Struktura, arhitekturna delavnica forme/vsebine d.o.o. Odlok je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor na območju urejanja. Izdelan je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12).
 

2. člen

(vsebina akta)

 
OPPN vsebuje:
 
1.0
Besedilo
 
1.1
Splošne določbe
 
1.2
Opis prostorske ureditve
 
1.3
Umestitev načrtovane ureditve v prostor po gradbenih enotah (GE)
 
1.4
Zasnova gospodarske javne infrastrukture, pogoji priključevanja in grajeno javno dobro
 
1.5
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
1.6
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
1.7
Rešitve za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami in požarno varstvo
 
1.8
Dopustna odstopanja in etapnost gradnje
 
1.9
Drugi pogoji izvedbe projekta in posegov v prostor, parcelacija
 
1.10
Prehodne in končne določbe
 
2.0
Kartografski del – karte
 
2.1
Prikaz stanja v prostorskih aktih
 
2.1.1
Izsek iz Odloka o OPN Občine Šmarješke Toplice
M 1:2000
2.1.2
Geodetski načrt
M 1:2000
2.2
Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
 
2.2.1
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:7500
2.2.2
Prikaz predvidenih rušitev stavb in infrastrukture
M 1:2000
2.2.3
Urbanistično arhitektonska ter krajinska zasnova
M 1:2000
2.2.4
Zakoličbeni načrt
M 1:2000
2.2.5
Zasnova ureditve omrežja gospodarske javne infrastrukture
 
2.2.5.1 
Zasnova ureditve omrežja energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture
M 1:2000
2.2.5.2 
Zasnova ureditve prometne infrastrukture
M 1:2000
2.2.5.3
Profili javnega prostora
M 1:100
2.2.6
Načrt členitve površin s prikazom površin grajenega javnega dobra
M 1:2000
2.2.7
Vplivno območje v času gradnje
M 1:2000
2.2.8
Prikaz ukrepov za izvajanje dejavnosti varstva pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami ter zagotavljanje požarne varnosti
M 1:2000
2.3.1
Vplivno območje v času obratovanja
M 1:2000
2.3.2
Prikaz podrobne namenske rabe prostora 
M 1:2000
3.0
Priloge
 
3.1
Izvleček iz hierarhično nadrejenega prostorskega akta
 
3.2
Prikaz stanja prostora
 
3.3
Strokovne podlage
 
3.4
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
3.5
Obrazložitev in utemeljitev prostorske ureditve
 
3.6
Povzetek za javnost
 
 

3. člen

(uporabljeni izrazi, pojmi in okrajšave)

 
(1)
V tem aktu uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), v 2. členu Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v 5. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v 2. točki Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) ter Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju tudi Pravilnik OPPN). V aktu pa se uporabljajo tudi naslednje okrajšave oziroma naslednje razumevanje izrazov ter pojmov:
 
AC – avtocesta
 
EKO – elektronska komunikacijska omrežja
 
EPO – ekološko pomembno območje
 
EMS – elektromagnetno sevanje
 
DC – državna cesta
 
GE – gradbene enote
 
GJI – gospodarska javna infrastruktura
 
GJD – grajeno javno dobro
 
MSC – stopnja lestvice protipotresne varnosti Marcalli-Cancan-Seiberg
 
NEP – neto etažna površina
 
OPN – Občinski prostorski načrt Občine Šmarješke Toplice
 
OU OPPN – območje urejanja OPPN TSGC Dolenje Kronovo
 
PM – parkirno mesto
 
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 
PNRP – podrobnejša namenska raba prostora po ZPNačrt
 
PE – prostorska enota
 
PZI – projekt za izvedbo
 
RC – regionalna cesta
 
RS – Republika Slovenija
 
SVPH – stopnja varstva pred hrupom
 
TK – telekomunikacije (e, i, o)
 
TP – transformatorska postaja
 
TSGC – turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
 
(2)
Kadar je v aktu uporabljen izraz »praviloma« le-tapomeni, da je treba upoštevati določila odloka, vendar pa v primeru, da to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, se lahko izvede tudi v skladu z ugotovljenimi razlogi. Takšno odstopanje od določil tega odloka pa je potrebno posebej obrazložiti in utemeljiti v vodilni mapi oziroma v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
 

1.2 Opis prostorske ureditve

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window