Navigacija

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1399/2009, stran 4476 DATUM OBJAVE: 20.4.2009

VELJAVNOST: od 21.4.2009 / UPORABA: od 1.1.2009

RS 31-1399/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/09

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1399. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 19. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Z Odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
 
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina Križevci.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2009 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
 
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    V EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.905.551|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.303.563|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.037.812|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.861.602|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   78.160|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   98.050|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   265.751|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih    |   81.281|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.600|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |    1.170|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     250|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   174.450|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   105.900|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     900|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   105.000|
|   |in nemat. premož.             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   452.751|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   168.554|
|   |javnofin. instit.             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sreds. iz drž. proračuna   |   284.197|
|   |iz sredstev proračuna EU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   43.337|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |781 Prejeta sred. iz prorač. EU za    |   43.337|
|   |izvajanje skupne kmet. politike      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  3.463.230|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   431.407|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   116.162|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost|   18.170|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   260.625|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   22.450|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    7.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.029.477|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |    1.650|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   650.772|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim         |   90.986|
|   |org. in ustanovam             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   286.069|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.645.767|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.647.767|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   356.579|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investic.transferi pravnim      |   224.409|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transferi prorač.      |   132.170|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –557.679|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    4.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    4.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |   20.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |   20.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   20.000|
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |      |
|   |iz naslova privatizacije         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –15.500|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   39.920|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   39.920|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   39.920|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –613.099|
|   |(I.+IV.+VII.-II-V-VIII)          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |   –39.920|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.--IX)      |   557.679|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |   613.099|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Križevci.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window