Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1240/2016, stran 4195 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 23.4.2016 / UPORABA: od 23.4.2016

RS 29-1240/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1240. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 81. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N  
proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun izkazuje:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.294.727
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.403.641
70
DAVČNI PRIHODKI
8.895.013
 
700 Davki na dohodek in dobiček
7.355.831
 
703 Davki na premoženje
756.815
 
704 Domači davki na blago in storitve
782.367
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.508.628
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.056.162
 
711 Takse in pristojbine
8.843
 
712 Globe in druge denarne kazni
13.634
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.107
 
714 Drugi nedavčni prihodki
392.882
72
KAPITALSKI PRIHODKI
125.696
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
65.575
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
60.121
73
PREJETE DONACIJE
135.210
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
50.767
 
731 Prejete donacije iz tujine
84.443
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.630.180
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
943.239
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
686.941
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.743.735
40
TEKOČI ODHODKI
2.566.956
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
573.573
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.072
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.638.452
 
403 Plačila domačih obresti
59.006
 
409 Rezerve
208.853
41
TEKOČI TRANSFERI
5.079.056
 
410 Subvencije
244.644
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.067.624
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
319.622
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.447.166
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.505.894
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.505.894
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
591.829
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
40.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
551.829
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
550.992
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
436.042
55
ODPLAČILA DOLGA
436.042
 
550 Odplačila domačega dolga
436.042
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
114.950
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–436.042
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–550.992
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2014 (del 9009 Splošni sklad 
za drugo)
421.655
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. Splošni del na nivoju trimestnih kontov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli pa na spletni strani občine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window