Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1152/2011, stran 3387 DATUM OBJAVE: 8.4.2011

VELJAVNOST: od 23.4.2011 do 14.7.2015 / UPORABA: od 23.4.2011

RS 26-1152/2011

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.9.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 - ZUTD-A, 100/13 - ZUTD-C, 47/15 - ZZSDT

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.9.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

1152. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)

 
Razglašam Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-28
 
Ljubljana, dne 6. aprila 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZDT-1)

 

IX. poglavje

Prenehanje veljavnosti in razveljavitev delovnih dovoljenj

 

57. člen

(prenehanje veljavnosti)

 
(1)
Delovno dovoljenje preneha veljati:
 
1.
s potekom časa, za katerega je bilo izdano,
 
2.
s pridobitvijo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela,
 
3.
če je razveljavljeno,
 
4.
v primeru smrti tujca.
 
(2)
Osebno delovno dovoljenje preneha veljati tudi, če se tujec odpove osebnemu delovnemu dovoljenju.
 
(3)
Dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo prenehata veljati tudi:
 
1.
če tujec pridobi osebno delovno dovoljenje,
 
2.
z odjavo dela tujca na zavodu v primeru iz 51. člena tega zakona.
 

58. člen

(razveljavitev)

 
(1)
Osebno delovno dovoljenje se razveljavi:
 
1.
če tujec iz 4. ali 5. točke prvega odstavka 22. člena tega zakona, ki v Republiki Sloveniji še nima urejenega prebivanja, v roku 15 dni od vročitve osebnega delovnega dovoljenja ne zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje in tujec v času odločanja o razveljavitvi še ni zaprosil za izdajo dovoljenja za prebivanje ali če tujec iz 4. ali 5. točke prvega odstavka 22. člena tega zakona v šestih mesecih po izdaji osebnega delovnega dovoljenja ni prijavljen v socialno zavarovanje ter v času odločanja o razveljavitvi ni prijavljen v socialno zavarovanje;
 
2.
če je tujcu po zakonu, ki ureja prebivanje tujcev, vloga za izdajo dovoljenja za prebivanje zavrnjena ali zavržena ali je postopek ustavljen ali mu je dovoljenje za prebivanje razveljavljeno ali mu preneha veljati iz naslednjih razlogov:
 
a)
tujcu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji,
 
b)
tujcu je bila v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna kazen izgona tujca iz države ali mu je druga država članica EU izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo prisilno odstranjen iz Republike Slovenije, ali
 
c)
tujec se je odrekel dovoljenju za prebivanje;
 
3.
če se tujec iz 2. ali 3. točke drugega odstavka 22. člena tega zakona v roku šestih mesecev od izdaje osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let ni prijavljen v socialno zavarovanje in v času odločanja o razveljavitvi ni prijavljen v socialno zavarovanje;
 
4.
če je samozaposleni tujec z osebnim delovnim dovoljenjem z veljavnostjo enega leta izbrisan iz poslovnega registra in se v roku 30 dni od izbrisa ni ponovno vpisal v poslovni register in v času odločanja o razveljavitvi ni vpisan v poslovni register;
 
5.
če tujec iz prvega odstavka 23. člena tega zakona izgubi status prosilca za mednarodno zaščito, status osebe z začasno zaščito, status žrtve trgovine z ljudmi, status žrtve nezakonitega zaposlovanja ali status osebe s subsidiarno zaščito;
 
6.
če pristojni organ s pravnomočno odločbo ali sodbo ugotovi, da je tujec zlorabil namen izdaje osebnega delovnega dovoljenja ali na njegovi podlagi izdano dovoljenje za prebivanje.
 
(2)
Dovoljenje za zaposlitev se razveljavi:
 
1.
če delodajalec ali tujec v roku 15 dni od vročitve dovoljenja za zaposlitev ne zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje in delodajalec ali tujec v času odločanja o razveljavitvi še ni zaprosil za izdajo dovoljenja za prebivanje;
 
2.
če je tujcu po zakonu, ki ureja prebivanje tujcev, vloga za izdajo dovoljenja za prebivanje zavrnjena ali zavržena ali če je postopek ustavljen ali če tujcu dovoljenje za prebivanje preneha veljati;
 
3.
če je tujcu pravnomočno izrečena kazen globe za prekršek po 67. členu tega zakona, ker je opravljal delo, za katero mu ni bilo izdano delovno dovoljenje;
 
4.
če zavezanec za prijavo ne opravi prijave začetka dela tujca v roku iz 49. ali 50. člena tega zakona in ne vrne dovoljenja za zaposlitev v predpisanem roku ter v času odločanja o razveljavitvi tujec ni prijavljen v socialno zavarovanje;
 
5.
če pristojni organ s pravnomočno odločbo ali sodbo ugotovi, da je tujec oziroma delodajalec zlorabil namen izdaje dovoljenja za zaposlitev ali na njegovi podlagi izdano dovoljenje za prebivanje;
 
6.
če je s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je bilo dokazilo o izobrazbi tujca, na podlagi katerega je bilo izdano delovno dovoljenje, ponarejeno.
 
(3)
Dovoljenje za delo se razveljavi:
 
1.
če delodajalec ali tujec v roku 15 dni od vročitve dovoljenja za delo ne zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje in delodajalec ali tujec v času odločanja o razveljavitvi še ni zaprosil za izdajo dovoljenja za prebivanje;
 
2.
če je tujcu po zakonu, ki ureja prebivanje tujcev, vloga za izdajo dovoljenja za prebivanje zavrnjena ali zavržena ali če je postopek ustavljen ali če tujcu dovoljenje za prebivanje preneha veljati;
 
3.
če je tujcu pravnomočno izrečena kazen globe za prekršek po 67. členu tega zakona, ker je opravljal delo, za katero mu ni bilo izdano delovno dovoljenje;
 
4.
če zavezanec za prijavo ne opravi prijave začetka dela tujca v roku iz 49. ali 50. člena tega zakona in ne vrne dovoljenja za delo v predpisanem roku ter v času odločanja o razveljavitvi tujec ni prijavljen v socialno zavarovanje ali še ni opravil prijave začetka dela tujca na zavodu;
 
5.
če je tujec, ki je zastopnik družbe ali samostojnega podjetnika, izbrisan iz ustreznega registra;
 
6.
če pristojni organ s pravnomočno odločbo ali sodbo ugotovi, da je tujec, delodajalec, tuji delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ali naročnik storitve zlorabil namen izdaje dovoljenja za delo ali na njegovi podlagi izdano dovoljenje za prebivanje.
 
 • topic_Lex_Register
 • topic_DELOVNOPRAVNA_UREDITEV,_SOCIALNA_POLITIKA_in_POKOJNINSKI_SISTEM
 • topic_Delovna_razmerja,_Sindikati,_Varstvo_pri_delu
 • topic_Zaposlovanje_in_brezposelnost
 
Št. 101-08/10-14/81
 
Ljubljana, dne 29. marca 2011
 
EPA 1505-V
 
Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega zakona

 
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), Uradni list RS 47-1930/2015 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

72. člen

(vložene vloge in pridobljene pravice)

 
(1)
O vlogah, ki so bile vložene pred začetkom uporabe tega zakona, se odloča v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C, v nadaljnjem besedilu: ZZDT-1).
 
(2)
Delovna dovoljenja, ki so bila izdana po ZZDT-1, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
 
(3)
V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve tujcu, ki ima veljavno osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, izdano po ZZDT-1, se v času veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja šteje, da je soglasje podano.
 

73. člen

(prepovedi zaposlovanja in dela)

 
Prepovedi zaposlovanja in dela tujcev, uveljavljene po ZZDT-1, ostanejo v veljavi do poteka prepovedi.
 

75. člen

(prehodna določba k Zakonu o urejanju trga dela)

 
(1)
Ne glede na določbo drugega odstavka 8. člena zakona se za brezposelno osebo šteje tudi tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim na podlagi ZZDT-1, do poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja.
 
(2)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 167. člena zakona lahko delodajalec za zagotavljanje dela, ki je vpisan v register oziroma v evidenco, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku tudi za tujca z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem z veljavnostjo treh let, izdanim na podlagi ZZDT-1, do poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja.
 

76. člen

(prehodna določba k Zakonu o delovnih razmerjih)

 
(1)
Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka 54. člena zakona se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas tudi v primeru, če gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje, izdano na podlagi ZZDT-1 (razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja), do poteka veljavnosti delovnega dovoljenja.
 
(2)
Ne glede na drugi odstavek 119. člena zakona pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu tudi z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja, izdanega na podlagi ZZDT-1.
 

79. člen

(pravica zbiranja podatkov nosilcev javnih pooblastil)

 
Nosilci javnih pooblastil, ki so po predpisih, veljavnih na dan uveljavitve tega zakona, upravičeni do podatkov o delovnih dovoljenjih, so upravičeni tudi do podatkov o enotnem dovoljenju, modri karti, pisni odobritvi, soglasju ali dovoljenju za sezonsko delo po tem zakonu in po zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev.
 

80. člen

(prenehanje veljavnosti podzakonskih aktov)

 
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
 
-
Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi (Uradni list RS, št. 73/11),
 
-
Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela (Uradni list RS, št. 45/11 in 11/15),
 
-
Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/11),
 
-
Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/11) in
 
-
Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov (Uradni list RS, št. 8/01).
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se podzakonska akta iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka uporabljata do začetka uporabe tega zakona, podzakonska akta iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka pa se uporabljata do uveljavitve podzakonskih aktov po tem zakonu, kolikor z njim nista v nasprotju.
 

81. člen

(prenehanje veljavnosti Zakona o zaposlovanju in delu tujcev)

 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C), uporablja pa se do začetka uporabe tega zakona, razen določb prvega, drugega in tretjega odstavka 57. člena in prvega, drugega in tretjega odstavka 58. člena, ki se za ugotavljanje razlogov za prenehanje veljavnosti in razveljavitev delovnih dovoljenj, izdanih po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C), uporabljajo do poteka veljavnosti delovnih dovoljenj, izdanih po navedenem zakonu.
 

82. člen

(uveljavitev zakona)

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2015.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window