Navigacija

Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3212/2016, stran 10574 DATUM OBJAVE: 30.11.2016

VELJAVNOST: od 15.12.2016 / UPORABA: od 15.12.2016

RS 75-3212/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/16, 76/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.12.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3212. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter 40. in 50. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določajo prekrški in sankcije za izvajanje:
 
1.
Uredbe Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra 1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske potegalke in podobne mreže (UL L št. 318 z dne 7. 12. 1984, str. 23), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 146/2007 z dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2007, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3440/84/EGS),
 
2.
Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/1316 z dne 30. julija 2015 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 glede najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za brancina (Dicentrarchus labrax) (UL L št. 203 z dne 31. 7. 2015, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/1998/ES),
 
3.
Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1185/2003/ES),  
 
4.
Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L št. 349 z dne 31. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L št. 191 z dne 15. 7. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2187/2005/ES),
 
5.
Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/929 z dne 31. maja 2017 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja, ki lovijo v teritorialnih vodah Grčije (UL L št. 141 z dne 1. 6. 2017, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1967/2006/ES),
 
6.
Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi uredbe (ES) št. 973/2001 (UL L št. 123 z dne 12. 5. 2007, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah Uredbe (ES) št. 520/2007 (UL L št. 340 z dne 22. 12. 2007, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 520/2007/ES),
 
7.
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES),
 
8.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU),
 
9.
Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU),
 
10.
Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU) in  
 
11.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2015, str. 23), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1352 z dne 18. aprila 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L št. 190 z dne 21. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 98/2015/EU).
 

2. člen

(pristojni organ)

 
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe, odločanje o prekrških in dodelitev primernega števila točk opravlja ribiški inšpektor.
 

3. člen

(Uredba 3440/84/EGS)

 
(1)
Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
 
1.
ima spodnjo torno zaščito pritrjeno v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 3440/84/EGS,
 
2.
ima zgornjo torno zaščito tipa A v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
 
3.
ima zgornjo torno zaščito tipa B v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
 
4.
uporabi več zgornjih tornih zaščit hkrati v nasprotju s prepovedjo iz četrtega odstavka 5. člena Uredbe 3440/84/EGS,
 
5.
uporabi ojačevalno vrečo v nasprotju s 6. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
6.
uporabi zaščitni pas v nasprotju s 7. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
7.
uporabi zaporno vrv vreče v nasprotju z 8. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
8.
uporabi dvižno streme v nasprotju z 9. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
9.
uporabi stremena v nasprotju z 10. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
10.
uporabi zaklopnico v nasprotju z 11. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
11.
uporabi ojačevalne vrvi v nasprotju s 13. členom Uredbe 3440/84/EGS,
 
12.
uporabi »torquette« v nasprotju s 14. členom Uredbe 3440/84/EGS.
 
(2)
Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
(3)
Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
(4)
Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window