Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3841/2017, stran 12333 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 12.1.2018 / UPORABA: od 12.1.2018

RS 79-3841/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3841. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 Odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 5/10, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 26. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(splošne določbe)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić, s.p., pod številko OPPN-03/11. Odlok je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor. Izdelan je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12).
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del, priloge in usmeritve za oblikovanje objektov in zunanje ureditve z naslednjo vsebino:
 
(A) Odlok o OPPN
 
(B) Kartografski del
 
– Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Prikaz obstoječega stanja
1:1000
– Prikaz ureditvenih enot
1 500
– Zazidalna situacija 
1:500
– Prerez A-A, Prerez B-B
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1:500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Pregledna situacija infrastrukture
1:1000
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prometna situacija
1:500
– Prikaz vplivov
1:1000
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
 
– Prikaz stanja prostora
 
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
 
– Odločba MOP
 
– Izvleček iz planskega akta
 
– Povzetek za javnost – zloženka
 
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
– Strokovne podlage
 
– Smernice nosilcev urejanja prostora
 
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
 
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
 
– Okoljsko poročilo
 
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN.
 
(D) Usmeritve za oblikovanje objektov in zunanjo ureditev
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
1) Parcela, namenjena gradnji – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti (npr. stanovanjski, nezahtevni in enostavni) vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
 
2) Gradbena linija – je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
 
3) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
 
4) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki imajo enega ali več prostorov, v katere lahko stopi človek.
 
5) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije (npr. med stropnima ploščama, temeljno in stropno ploščo ipd.).
 
6) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window