Navigacija

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4135/2012, stran 11734 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 106-4135/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4135. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 14. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2013

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-----------------------------------------------+---------------+
|                        |     v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 17.337.695,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.608.242,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  4.968.716,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.529.901,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   315.315,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   123.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   639.526,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   574.406,14|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    5.120,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   54.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   261.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   261.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    2.890,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    2.890,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 11.465.562,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  5.179.771,68|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz  |  6.285.791,10|
|   |sredstev prorač. EU           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 18.370.704,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.058.406,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   394.575,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   66.808,23|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.514.922,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   50.100,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   32.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.608.511,22|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   398.777,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.403.549,94|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   316.644,44|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   489.538,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 13.353.072,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 13.353.072,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   350.713,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   129.058,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi PU     |   221.655,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      | –1.033.008,50|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
|   |(I. – II.) (Skupaj prihodki minus    |        |
|   |skupaj odhodki)             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |  –986.611,87|
|   |7102) – (II. 403 – 404) (Skupaj     |        |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti   |        |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil    |        |
|   |obresti)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |   941.225,36|
|   |(70 + 71) – (40 + 41)          |        |
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  |        |
|   |in tekoči transferi)          |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     800,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     800,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        |
|   |naložb                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |        |
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     800,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   730.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE 730.000,00         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   730.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –563.246,02|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   468.962,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  1.033.008,50|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   563.246,02|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window