Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4106/2012, stran 11685 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 106-4106/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 11.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4106. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2013

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 48/10) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 21. 12. 2012 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 101/11, 36/12 in 81/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |   871.201|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |   758.124|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |   629.369|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |   545.650|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje           |   45.656|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   35.563|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki               |    2.500|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   128.755|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   94.368|
|   |premoženja                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     625|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni              |    5.125|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    9.475|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   19.163|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   13.750|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog        |    2.500|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   11.250|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     375|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     375|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |   98.953|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   98.953|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |   939.019|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   261.682|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   72.783|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost   |   12.295|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   171.603|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                 |    5.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   329.968|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   64.026|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|   183.396|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam |   24.883|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   57.664|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |   317.538|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   317.538|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   29.831|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |    4.500|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim  |   25.331|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)      |   –67.817|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje           |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |   –67.817|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-XI.)   |   67.817|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   308.536|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window