Navigacija

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4150/2012, stran 11770 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 20.12.2012 / UPORABA: od 20.12.2012

RS 106-4150/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4150. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 20. redni seji dne 20. decembra 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+---------------------------------------------------+-----------+
|                          |   v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 4.345.148|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.509.104|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 3.032.874|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.648.504|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  270.960|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  112.410|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  476.230|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |  275.230|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   2.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   4.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  193.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   72.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   22.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   50.000|
|   |neopredmetenih sredstev           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   30.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   30.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  733.294|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  537.294|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  200.000|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.649.161|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  861.552|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  190.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.630|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  543.942|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   60.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   33.230|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.453.025|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  101.130|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  854.480|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  102.865|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  394.550|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.581.754|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.581.754|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  752.829|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fiz. |   82.500|
|   |osebam, ki niso PU             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |  670.329|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –304.013|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih|      |
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  198.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  198.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |  –502.013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –198.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  304.013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |  503.000|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window