Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3718/2018, stran 11706 DATUM OBJAVE: 30.11.2018

VELJAVNOST: od 1.12.2018 / UPORABA: od 1.12.2018

RS 76-3718/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 76/18

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3718. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi

 
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
 

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi,

 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018.
 
Št. 3505-5/2015
 
Piran, dne 2. oktobra 2018
 
Župan  Občine Piran  Peter Bossman l.r.
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 32. redni seji dne 2. oktobra 2018 sprejel naslednji
 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi 

 

I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

1. člen

(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Med vrtovi (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
OPPN za ureditev območja Med vrtovi je izdelalo podjetje PIA Studio, d.o.o., Portorož, Obala 26, Portorož, pod številko projekta št. 23/15.
 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje besedni in grafični del.
 
(2)
Besedni del vsebuje odlok.
 
(3)
Grafični del OPPN vsebuje:
 
1.
Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega plana
 
2.
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
 
3.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 
4.
Ureditvena situacija
 
4a. Geodetska zazidalna situacija
 
5.
Zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
 
6.
Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 
7.
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
8.
Načrt parcelacije.
 
(4)
Priloge OPPN so:
 
1.
izvleček iz strateškega prostorskega plana
 
2.
prikaz stanja v prostoru
 
3.
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 
4.
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
5.
obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
6.
povzetek za javnost.
 

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

3. člen

(lega območja in njegova meja)

 
(1)
Območje OPPN se nahaja v Portorožu, na pobočju nad obalno štiripasovnico, južno od kompleksa bivše vrtnarije. Na vzhodu sega območje do Prečne poti, na severozahodu pa do vzgojno-izobraževalnega kompleksa. Na zahodu območje meji na obstoječo stanovanjsko sosesko.
 
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah št. 1363, 1364, 1366/7, 1368/1, 1368/2, 1366/1, 1366/9, 1366/10, 1328/1, 7723, 1396/1, 1396/2, 1398/3, 1398/1, 7724, 1529/3, 1545, 1544, 1546, 1533, 1547, 1540/1, 1551/1, 1551/2, 1553/3, 1553/4, 1559/5, 1317, 1318/1, 1320/2, 1322/1, 1325/2, 1323/2, 1323/3, 1324, 1326/1, 1366/17, 1367/2, 1367/3, 1352/1, vse k.o. Portorož.
 
(2)
Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN. Z navezavami na obstoječo infrastrukturo se delno posega v zemljišča, ki so izven območja OPPN.
 
(3)
Grafično je meja območja prikazana v grafičnem delu OPPN, grafični načrt št. 2 – Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window