Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1650/2016, stran 5765 DATUM OBJAVE: 27.5.2016

VELJAVNOST: od 28.5.2016 / UPORABA: od 28.5.2016

RS 38-1650/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 38/16

Časovnica

Na današnji dan, 18.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1650. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisp) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni seji dne 18. maja 2016 sprejel
 

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.208.961
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.320.637
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.948.489
 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.434.321
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
321.168
 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
193.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.372.148
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
239.046
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.444
 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
106.560
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
200.600
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
819.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
101.009
 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
101.009
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
786.315
 
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
786.315
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.621.674
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.711.308
 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
309.999
 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
49.991
 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.205.318
 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
 
409 REZERVE
111.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.276.475
 
410 SUBVENCIJE
155.868
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.529.630
 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
165.048
 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
425.930
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.454.229
 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.454.229
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
179.662
 
430 INVESTICIJSKI TRANFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
 
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
177.662
 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–412.713
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
339.474
50
ZADOLŽEVANJE
339.474
 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
339.474
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–335.809
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
76.904
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
412.713
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
335.809
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu rebalansu in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
 

2. člen

 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window