Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4509/2008, stran 13914 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4509/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 110/04) se v 5. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
C/18.120  Drugo tiskanje
C/18.130  Priprava za tisk in objavo
C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
G/47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
G/47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G/47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
I/56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103  Slaščičarne in kavarne
I/56.300  Strežba pijač
J/58.110  Izdajanje knjig
J/58.130  Izdajanje časopisov
J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190  Drugo založništvo
J/59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
J/62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120  Obratovanje spletnih portalov
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.200  Fotografska dejavnost
N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010  Umetniško uprizarjanje
R/90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030  Umetniško ustvarjanje
R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011  Dejavnost knjižnic
R/91.012  Dejavnost arhivov
R/91.020  Dejavnost muzejev.«.
 

2. člen

 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
 
-
štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
 
-
enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.
 
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
 
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
 
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
 
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
 
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
 

3. člen

 
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f členi, ki se glasijo:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window