Navigacija

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3443/2012, stran 8950 DATUM OBJAVE: 16.11.2012

VELJAVNOST: od 1.1.2013 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 87-3443/2012

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 31.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3443. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javne službe), in sicer za:
 
-
oskrbo s pitno vodo,
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 
-
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 
-
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
 
-
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
 
(2)
Ta uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
izvajalec javne službe je izvajalec, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, ali z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, izvaja javne službe iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec);
 
2.
storitev javne službe je storitev, ki jo pri opravljanju javne službe iz prvega odstavka prejšnjega člena opravlja izvajalec v skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske javne službe, javno-zasebno partnerstvo in varstvo okolja;
 
3.
zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik storitve, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezne javne službe iz prejšnjega člena te uredbe;
 
4.
omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
 
5.
vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo;
 
6.
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
 
7.
cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
 
8.
predračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture;
 
9.
obračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
 
10.
potrjena cena storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine;
 
11.
zaračunana cena storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: zaračunana cena) je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev iz 1. člena te uredbe plača uporabnik;
 
12.
subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;
 
13.
poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe;
 
14.
posamezne izvirne vrste stroškov (stroški materiala, stroški storitev v ožjem pomenu, stroški amortizacije in stroški dela) so vrste stroškov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi;
 
15.
neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, splošni (posredni) proizvajalni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški so stroški v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi;
 
16.
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe;
 
17.
okoljska dajatev je dajatev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
18.
plačilo za vodno pravico je plačilo za vodno pravico v skladu z zakonom, ki ureja vode;
 
19.
vodno povračilo je vodno povračilo v skladu z zakonom, ki ureja vode;
 
20.
finančno jamstvo je finančno jamstvo v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;
 
21.
infrastruktura javne službe so objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe;
 
22.
stanovanjske stavbe za posebne namene so stanovanjske stavbe za posebne namene v skladu s predpisom, ki ureja vrste stanovanjskih stavb;
 
23.
gradbeni inženirski objekti so gradbeni inženirski objekti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
 
24.
stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene;
 
25.
lastna oskrba s pitno vodo je lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;
 
26.
kombinirani vodomer je vodomer v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah za vodomere;
 
27.
vodne izgube so izgube pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
 

3. člen

(obračun najemnine za javno infrastrukturo)

 
(1)
Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, v skladu s to uredbo.
 
(2)
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
 
(3)
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
 
(4)
Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window