Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3285/2011, stran 10041 DATUM OBJAVE: 3.10.2011

VELJAVNOST: od 18.10.2011 / UPORABA: od 18.10.2011

RS 77-3285/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.10.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 77/11

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.10.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

 
 
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 5. 9. 2011 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice

 

1. člen

 
V Odloku o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 81/98) se spremeni besedilo petega odstavka 5. člena, tako, da se glasi:
 
»Navedene dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
-
47.730 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
 
-
47.740 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
 
-
47.750 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
 
-
47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
 
-
47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
 
-
84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.«
 

2. člen

 
Spremeni se besedilo 8. člena, tako, da se glasi:
 
»Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
 
-
štirje predstavniki ustanovitelja,
 
-
dva predstavnika delavcev zavoda,
 
-
en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
 
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljena sta kandidata, ki dobita večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
 
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško.
 
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
 
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
 
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
 
Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
 
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
 
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
 
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
 
-
če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
 
-
če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
 
-
če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
 
-
če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
 
-
če ne opravlja svojih nalog,
 
-
če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
 
-
mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
 
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
 
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
 
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
 

3. člen

 
Spremeni se besedilo 12. člena, tako, da se glasi:
 
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
 
-
da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri (magister farmacije),
 
-
da ima opravljen strokovni izpit, ki je veljaven, v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost,
 
-
da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 
-
da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
 
-
da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti,
 
-
da je državljan Republike Slovenije.
 
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
 
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko ponovno izvoljen.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window