Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1399/2016, stran 4752 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 6.5.2016 / UPORABA: od 6.5.2016

RS 32-1399/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 11. redni seji dne 19. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2015.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
   
V EUR
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4,132.019
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,420.861
70
DAVČNI PRIHODKI
1,929.768
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1,794.390
 
703 Davki na premoženje
100.572
 
704 Domači davki na blago in storitve
34.739
 
706 Drugi davki
67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
491.093
 
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.
329.193
 
711 Takse in pristojbine
5.954
 
712 Globe in denarne kazni
4.607
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.344
 
714 Drugi nedavčni prihodki
136.995
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.416
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.
31.416
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1,669.742
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.
513.074
 
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. Iz sredstev proračuna EU
1,156.668
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3,847.528
40
TEKOČI ODHODKI
571.949
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
105.419
 
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
15.702
 
402 Izdatki za blago in storitve
400.019
 
403 Plačila domačih obresti
6.252
 
409 Rezerve
44.557
41
TEKOČI TRANSFERI
1.263.708
 
410 Subvencije
230.217
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
757.015
 
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
90.952
 
413 Drugi tekoči domači transferi
185.524
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.870.049
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.870.049
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
141.822
 
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporab.
77.357
 
432 Investic. transf. proračunskim uporabnikom
64.465
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
284.491
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽ
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ.(440+441+442)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
 
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
 
50 ZADOLŽEVANJE
0
51
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
 
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
245.411
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–39.080
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
–284.491
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
399.145
 

3. člen

 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window