Navigacija

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1199/2010, stran 3711 DATUM OBJAVE: 2.4.2010

VELJAVNOST: od 10.4.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 27-1199/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 27/10

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1199. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09 in 14/10 Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 17. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del rebalansa proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |Proračun 2010|
|   |                     |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  14.274.009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  9.088.350|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  7.981.556|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  6.901.603|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   806.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   273.353|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.106.794|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   517.000|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    13.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    20.000|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   550.794|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.928.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   352.500|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  1.576.000|
|   |neopr. dolgo. sredstev          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.257.159|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.864.050|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.393.110|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  15.039.817|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.986.913|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   502.819|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    87.281|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.257.613|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   127.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    11.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3.525.355|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    72.596|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.435.508|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   508.913|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.508.338|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.275.428|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.275.428|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   252.121|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   115.987|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi       |   136.134|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –765.808|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAP. DELEŽEV (750+751+752)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    7.500|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    7.500|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    7.500|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    -7.500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   450.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |50 ZADOLŽEVANJE             |   450.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   450.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   100.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA            |   100.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   100.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   –423.308|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   350.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= - |   765.808|
|   |III)                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |   423.308|
|   |PRETEKLEGA LETA (na dan 31.12.2009 )   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
 
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
 
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za obdobje 2010–2013, ki ga sestavljajo projekti, so priloga k temu odloku.
 
Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine in skupine kontov.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodek požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window