Navigacija

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-777/2010, stran 2199 DATUM OBJAVE: 8.3.2010

VELJAVNOST: od 9.3.2010 / UPORABA: od 9.3.2010

RS 18-777/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/10

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 32. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09 in 82/09) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |     2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  16.634.655|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.756.335|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  11.931.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.816.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.290.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   825.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.824.835|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.638.715|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    45.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.128.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.360.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   860.000|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   517.620|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   367.620|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna |   150.000|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  18.156.445|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.276.254|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   812.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   130.454|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.019.750|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   140.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   173.350|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.231.296|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    54.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.708.534|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.104.042|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.364.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.297.519|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.297.519|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  1.351.376|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  1.122.660|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   228.716|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.|  –1.521.790|
|   |-II.)                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA  |    46.200|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA  |    46.200|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    44.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    1.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREM.    |    46.200|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV-V)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –827.790|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   647.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=- |  1.521.790|
|   |III.)                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |2009                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)      |   827.790|
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
 

2. člen

 
Za 11. členom odloka se doda nov 12. člen, ki se glasi:
 

»12. člen

(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)

 
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti nad 20.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window