Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3046/2016, stran 9967 DATUM OBJAVE: 15.11.2016

VELJAVNOST: od 30.11.2016 / UPORABA: od 30.11.2016

RS 71-3046/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.11.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 71/16

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.11.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3046. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 26. 10. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet odloka)

 
S tem odlokom se na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski podrobni prostorski načrt Avtobusni terminal v Kranju (v nadaljevanju: OPPN).
 

2. člen

(predmet OPPN)

 
(1)
Predmet izdelave OPPN so predvsem gradnja avtobusnega terminala z garažno hišo, gradnja objekta Severna vrata, ureditve in gradnje znotraj zdravstvenega kareja ter prometne ureditve. Gradi se nova cestna povezava med Levstikovo in Nazorjevo ulico. Od vseh umestitvah objektov in posegih v prometne koridorje se prednostno rešuje varnost ranljivejših uporabnikov, predvsem pešcev in kolesarjev.
 
(2)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
 
-
gradnja avtobusnega terminala za medkrajevni promet (14 peronov) in mestni promet (4 peroni) severno od Kidričeve ulice. Umesti se centralna mestna kolesarnica. Obstoječi objekti, vključno s stanovanjskim objektom in toplarno, se rušijo;
 
-
gradnje garažne hiše pod avtobusnim terminalom;
 
-
rekonstrukcija Kidričeve ceste med križiščem z Bleiweisovo do vključno krožišča, ki zajema tudi krake do šole in avtobusnega terminala;
 
-
gradnja javnega podhoda pod izvozom iz krožišča do avtobusnega terminala;
 
-
gradnja objekta Severna vrata na severnem vogalu med Bleiweisovo in Kidričevo ulico s podzemno garažno hišo;
 
-
gradnja novega cestnega priključka na Bleiweisovo (za objekt Severna vrata);
 
-
gradnja nadstreška porodnišnice in razširitev objekta BGPK, ureditev uvoza v porodnišnico;
 
-
gradnja internega podhoda pod Kidričevo ulico, ki povezuje objekt Severna vrata in objekt BGPK;
 
-
gradnja objekta babiške hiše;
 
-
gradnja nadstreška urgence in ureditev dovoza do urgence;
 
-
gradnja nadstreška pri objektu zobozdravstva;
 
-
rušitev objekta na Gosposvetski ulici 9 in gradnja parkirišča ali parkirne hiše za potrebe obiskovalcev;
 
-
gradnja novega objekta s podzemno garažno hišo na vogalu ob križišču med Levstikovo in Gosposvetsko ulico; obstoječi objekt reševalne postaje se ruši, obstoječa TP se premesti;
 
-
gradnja nove prometne povezave med Levstikovo in Nazorjevo ulico, pri čemer se odstranijo trije pomožni objekti;
 
-
ureditev dodatnih parkirišč ob objektu ZZV;
 
-
ureditev peščevih in kolesarskih poti ob Kidričevi, Bleiweisovi, Gosposvetski in novi cestni povezavi;
 
-
ureditev zelenih in utrjenih površin v zdravstvenem kareju;
 
-
gradnja infrastrukturnih vodov in naprav.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
 
(2)
Tekstualni del OPPN vsebuje:
 
-
splošne določbe,
 
-
območje OPPN,
 
-
opis prostorskih ureditev,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
-
prehodne in končne določbe.
 
(3)
Grafični del OPPN obsega:
 
-
List 1: Prikaz lege občinskega podrobnega načrta na digitalnem orto-foto posnetku; merilo 1:2500;
 
-
List 2: Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:1000;
 
-
List 3: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija; merilo 1:1000;
 
-
List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:1000;
 
-
List 5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:1000;
 
-
List 6: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:1000.
 
(4)
Priloge OPPN so:
 
-
Sklep o začetku priprave OPPN za območje Avtobusni terminal v Kranju;
 
-
Izsek iz izvedbenega dela OPN;
 
-
Prikaz stanja prostora;
 
-
Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta:
 
Celovita prostorska ureditev območja zdravstvenega doma v Kranju (idejna zasnova), december 2012, Tria studio d.o.o.,
 
Elaborat – prometna študija, št. proj. PR230-STU-P, Naklo, oktober 2014, Provia d.o.o.,
 
Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrt ceste, IDZ za rekonstrukcijo ceste, št. proj. PR230- IDZ_CE, Kranj, oktober 2014, Provia d.o.o.,
 
Elaborat študije hrupa – novelacija, št. proj. PR232- STU-H_NOV, Naklo, november 2014, Provia d.o.o.,
 
Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. proj. 1029, 6401/13, Elektro Gorenjska d.d.;
 
-
Prejete smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 
-
Odločba MKO, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN za območje treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, okoljsko poročilo in mnenje o ustreznosti;
 
-
Okoljsko poročilo za OPPN Avtobusni terminal v Kranju, Domžale, september 2015, Ipsum d.o.o.;
 
-
Mnenje MOP o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila za OPPN »Avtobusni terminal« v Mestni občini Kranj;
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
 
-
Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
 

II. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window