Navigacija

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4555/2009, stran 14032 DATUM OBJAVE: 14.12.2009

VELJAVNOST: od 15.12.2009 / UPORABA: od 15.12.2009

RS 103-4555/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 103/09

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.12.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4555. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Straža za leto 2010

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.709.701
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.301.384
70  DAVČNI PRIHODKI                2.500.928
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.965.841
   703 Davki na premoženje             451.370
   704 Domači davki na blago in storitve      83.717
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                800.456
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      50.717
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.920
   712 Globe in druge denarne kazni         4.160
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     1.500
   714 Drugi nedavčni prihodki           740.159
72  KAPITALSKI PRIHODKI               396.048
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       396.048
   neopredm. dolgor. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              3.012.269
   740 Transferni prihodki iz drugih       3.012.269
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna      0
   iz sredstev proračuna Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih       0
   institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.102.964
40  TEKOČI ODHODKI                 869.388
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      223.074
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      34.680
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        590.864
   403 Plačila domačih obresti              0
   409 Rezerve                   20.770
41  TEKOCI TRANSFERI               1.131.215
   410 Subvencije                 130.352
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  554.322
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   172.116
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        274.425
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             4.996.379
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.996.379
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             105.982
   431 Investicijski transferi pravnim in      42.000
   fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     63.982
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI   –393.263
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih     0
   skladih in drugih osebah javnega prava, ki
   imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                 0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –393.263
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     393.263
------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH DNE 31. 12.     393.263
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window