Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

VSK Sklep II Kp 18770/2017 - zavrnitev zahteve za preiskavo - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - pranje denarja - načelo kontradiktornosti postopka - na...

SODIŠČE
Višje sodišče v Kopru
ODDELEK (*)
Kazenski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
5.3.2020
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSK Sklep II Kp 18770/2017
INTERNA OZNAKA (*)
VSK00031994
SENAT, SODNIK
Aleš Arh (preds.), Mara Bristow (poroč.), Vitomir Bohinec
INSTITUT VSRS
zavrnitev zahteve za preiskavo - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - pranje denarja - načelo kontradiktornosti postopka - načelo enakosti orožij - pravica do enakega varstva pravic - zakonski znaki kaznivega dejanja - skrbnost dobrega gospodarstvenika - utemeljen sum - opredelitev do zagovora - položaj stranke v postopku - posamezna preiskovalna dejanja pred uvedbo preiskave - uvedba preiskave - nasprotujoči si dokazi - izvedensko mnenje, ki ga pridobi stranka - izvedensko mnenje - poslovna odločitev
PODROČJE VSRS
KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO
IZREK
I. Pritožbam obdolženega R. Č. ter zagovornikov obdolžene I. A. T., M. P. ter P. V. se ugodi in izpodbijani sklep tudi po uradni dolžnosti glede obdolžene D. E., I. B. in družbe P. d.o.o., spremeni tako, da se zoper R. Č., I. A. T., D. E., M. P., P. V., I. B. in P. d.o.o., zavrne zahteva za preiskavo, da je podan utemeljen sum, da je: I. R. Č. ob pomoči D. E., M. P., P. V. in I. A. T. opisani pod tč. III/l - 4 pri vodenju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi družbam P. M. ekonomsko svetovanje, trgovina d.o.o., katere direktorica je D. E., P. d.o.o. in P. V. s.p. pridobil veliko premoženjsko korist, L. K. d.d. pa povzročil veliko premoženjsko škodo zlorabil svoj položaj s tem, da je v K.: kot predsednik uprave L. K. d.d. v okviru izvajanja pristaniške dejavnosti ter prekladanja, skladiščenja in izvajanja pomožnih dejavnosti v kopenskem prometu, ki jih je L. K. izvajala skladno s 3. členom Statuta družbe v obdobju od decembra 2006 do konec leta 2008 v K. zaradi izgradnje novih skladiščnih objektov za avtomobile, skladno z njihovim medsebojnim dogovorom, da L. K. d.d. ne bo naročala storitev direktno, pač pa bodo naročene storitve vsakič preko P. M. d.o.o. v vlogi inženiringa in zaračunane previsoko, da vrednosti izvedenih del v L. K. d.d. ne bodo kontrolirali, nekaterih storitev pa P. M. d.o.o. sploh ne bo opravila a jih bo L. K. d.d. vseeno plačala ter, da si bodo premoženjsko korist razdelili kot opisano v nadaljevanju, dogovoril in podpisal z družbo P. M. d.o.o.: 1. dne 21. 12. 2006 pogodbo št. 396 126, za "izdelavo kompletne projektne dokumentacije za izgradnjo novega skladiščnega objekta za avtomobile v L. K." v vrednosti 390.997.680,00 SIT - v protivrednosti 1.631.604,40 EUR brez DDV za fazo 1A in 1B, vse opravljene storitve pa je L. K. d.d. plačala v znesku 1.711.004,41 EUR, čeprav je projektno dokumentacijo takega objekta za L. K. v letu 1998 oz. 2004 že izdelala družba P. d.o.o. in bi lahko L. K. d.d. neposredno od nje naročila le novelacijo projekta, naročen projekt pa je bil vreden največ 650.000,00 EUR kot opisano pod tč. III/3 ter so bile tudi storitve samostojnega podjetnika P. V. zaračunane previsoko kot opisano pod tč. III/4, L. K. d.d. pa je projekt pridobila preko P. M. d.o.o. in ne z neposrednim naročilom, je L. K. d.d. povzročil skupno za najmanj 994.084,41 EUR velike premoženjske škode, ki jo je hotel povzročiti in, ki predstavlja razliko med plačili L. K. d.d. po prejetih računih kot so navedeni pod tč. III/lb, prva alineja v znesku 1.711.004,41 EUR in vrednostjo pridobljene dokumentacije v znesku 716.920,00 EUR kot opisano pod tč. III/3 in 4, ker pa družba P. M. d.o.o. dejansko ni dokumentacije izdelala sama, pač pa jo je pridobila in bi lahko bila upravičena največ do plačila storitev inženiringa v višini cca 4 % od pogodbene vrednosti naročenih del, ji je pridobil za najmanj 928.820,41 EUR velike protipravne premoženjske koristi, ki ji jo je hotel pridobili in je bila razdeljena z družbo P. d.o.o., ki je od tega prejela 418.900,00 EUR in P. V. s.p., ki je prejel 255.059.99 EUR tako, kot opisano pod tč. III/3 in 4, 2. dne 20. 9. 2007 pogodbo št. 39612611/45-6707 (št. 332-3258/07-PMR), za izvajanje gradbenega nadzora pri gradnji faze garažne hiše 1A, v vrednosti 29.680,00 EUR brez DDV, ki jo je L. K. d.d. tudi plačala, čeprav v dogovorjeni ceni ni bila zajeta kontrola betona, kakor ponudba P. K. s.p. v znesku 26.000,00 EUR brez DDV, s katerim ni bila sklenjena pogodba, zaradi česar je oškodoval L. K. d.d. še za najmanj 3.680,00 EUR, 3. dne 29. 1. 2008 pogodbo št. 396126/45-9702 (P. M. 332-3267/07) za izvedbeni inženiring GOI del garažne hiše faze 1A od (nad) koto 0.00 v vrednosti 13.098.826,31 EUR brez DDV vse za fiksno ceno na enoto in po dejansko ugotovljenih količinah, od česar je predstavljalo 611.861.29 EUR brez DDV plačilo za inženiring, čeprav je vedel, da vseh ponujenih del inženiringa iz te pogodbe (povabila oz. razpis zbiranja ponudb, analizo prispelih ponudb, pridobivanje uporabnega dovoljenja) družba P. M. d.o.o. ni/ne bo opravila in tega namena niti ni imela, pač pa so jih opravili zaposleni iz L. K., ker pa je L. K. za dela plačala 13.081.734,74 EUR brez DDV kot opisano pod tč. Ill/lb, tretja alineja in je bil strošek dogovorjenih in opravljenih del, ki jih je P. M. d.o.o. plačala podizvajalcem za najmanj 1.923.188,87 EUR nižji, razlika pa ni bila vrnjena, je P. M. d.o.o. na škodo L. K. d.d. pridobil za prav toliko velike protipravne premoženjske koristi, ki jo je hotel pridobiti oz. povzročiti, 4. dne 8. 10. 2008 pogodbo št. 396126/45-14672 za izvedbeni inženiring in izvedbo GOI del garažne hiše faze 1B s temeljenjem garažne hiše, v vrednosti 14.852.791,41 EUR brez DDV po ponudbi P. M. št. 203-3337/08-A v višini 14.159,000,00 EUR vse za fiksno ceno na enoto in po dejansko ugotovljenih količinah in 4,9 % kot plačilo za storitve inženiringa v višini 693.791,02 EUR brez DDV, čeprav je vedel, da so nekatera dela inženiringa tudi iz te pogodbe opravili že zaposleni iz investicijske službe L. K., ker pa je L. K. po tej pogodbi plačala 13.963.983,81 EUR brez DDV kot opisano pod tč. III/lb, četrta alineja in je bil strošek dogovorjenih in opravljenih del, ki jih je P. M. d.o.o. plačala podizvajalcem za najmanj 2.805.437,94 EUR nižji, razlika pa ni bila vrnjena, je P. M. d.o.o. na škodo L. K. d.d. pridobil za prav toliko velike protipravne premoženjske koristi, ki jo je hotel pridobiti oz. povzročiti, s čimer je skupno povzročil za najmanj 5.726.391,22 EUR velike premoženjske škode L. K. d.d. in pridobil P. M. d.o.o. za najmanj 4.995.287,22 EUR, družbi P. d.o.o. za 418.900 EUR in P. V. s.p. za najmanj 255.059,99 EUR velike protipravne premoženjske koristi, ki jo je hotel pridobiti oz. povzročiti, pri tem pa je imel R. Č. kot predsednik uprave L. K. d.d. na podlagi določila 27. in 28. člena statuta L. K. d.d. v zvezi s 4. členom Poslovnika o delu uprave družbe pravico, da sklepa tovrstne pogodbe, vendar jo je zlorabil tako, da je te pogodbe sklenil v imenu L. K. d.d. na ta način prav zato, da bi L. K. d.d. pa povzročil tako veliko premoženjsko škodo in P. M. d.o.o. pridobil premoženjsko korist torej, ni ravnal vestno in v dobro družbe, kot mu je to nalagal 263. člen ZGD-1; III. I. A. T., D. E., M. P. in P. V. so naklepoma pomagali R. Č. pri izvršitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1, opisanega pod točko I s tem, da so mu skladno z njihovim medsebojnim dogovorom kot tam opisano, zaradi pridobitve velike premoženjske koristi družbi P. M. d.o.o. oz. povzročitve škode L. K. d.d., ki so jo hoteli pomagati pridobiti oz. povzročiti, omogočili, da je R. Č. storil navedeno kaznivo dejanje in sicer tako, da so v obdobju od decembra 2006 do konec leta 2008 v K., C. in M.: 1. I. A. T. kot tedanja vodja investicijske službe L. K. d.d. je skladno z dogovorom: a) v decembru 2006 organizirala pridobivanje ponudb za pridobitev projektne dokumentacije za projekt pod tč. I/l tako, da k oddaji ponudbe namenoma ni bila povabljena družba P. d.o.o., ki je tak projekt za L. K. d.d. že izdelala, pač pa poleg družb K. d.o.o. in PN. d.o.o.. za kateri je bilo dogovorjeno, da ne bosta izbrani, povabila še P. M. d.o.o., da je bila slednja nato po odpiranju ponudb dne 18.12.2006 tudi izbrana; b) s svojim podpisom potrdila in odredila izplačilo računov družbe P. M. d.o.o.: - za izdelavo projektne dokumentacije iz tč. I/l: z dne 16.2.2007 v znesku 335.605,16 EUR, z dne 24.5.2007 v znesku 650.921,26 EUR, z dne 7.4.2008 v znesku 174.260,23 EUR, z dne 14.1.2008 v znesku 470.817,76 EUR, z dne 16.12.2008 v znesku 79.400,00 EUR vse brez DDV, - za opravljen nadzor nad temeljenjem garažne hiše 1A s temeljenjem dovozne rampe pod tč. 1/2: št. 218 v znesku 13.356,00 EUR, št. 32 v znesku 4.452,00 EUR, št. 2 v znesku 7.420,00 EUR, št. 47 v znesku 2.077,60 EUR, št. 130 v znesku 3.423,45 EUR vse brez DDV, - za gradnjo konstrukcije garažne hiše 1A s konstrukcijo dovozne rampe pod tč. 1/3: z dne 3.3.2008 v znesku 598.475,80 EUR, 1.4.2008 v znesku 1.046.740.84 EUR, z dne 28.4.2008 v znesku 1.529,827,58 EUR, z dne 2.6.2008 v znesku 1.660.031,87 EUR, z dne 7.7.2008 v znesku 1.839.036,70 EUR, z dne 4.8.2008 v znesku 1.721.362,35 EUR, z dne 4.9.2008 v znesku 1.258.102,02 EUR, z dne 2.10.2008 v znesku 1.025.768,31 EUR, z dne 7.11.2008 v znesku 508.446,27 EUR, z dne 4.12.2008 v znesku 366.417,19 EUR, z dne 22.12.2008 v znesku 60.865,21 EUR, z dne 6.2.2009 v znesku 173.286,01 EUR, z dne 19.3.2009 v znesku 1.292.974,59 EUR vse brez DDV, - za gradnjo garažne hiše 1B s temeljenjem in konstrukcijo pod tč. 1/4: z dne 7.11.2008 v znesku 697.714,76 EUR, z dne 4.12.2008 v znesku 869.327,28 EUR, z dne 22.12.2008 v znesku 747.90296 EUR, z dne 2.2.009 v znesku 1.212.965,55 EUR, z dne 2.3.2009 v znesku 1.395.950,99 EUR, z dne 6.4.2009 v znesku 1.584.997,84 EUR, z dne 7.5.2009 v znesku 1.481.211,13 EUR, z dne 1.6.2009 v znesku 1.289.814,59 EUR, z dne 6.7.2009 v znesku 1.532.362,73 EUR, z dne 6.8.2009 v znesku 1.495.490,31 EUR, z dne 7.9.2009 v znesku 1.059.754,30 EUR, z dne v znesku 1.465.818,65 EUR, čeprav je vedela, da so opravljene storitve zaračunane previsoko oz. niso bile opravljene, s čimer je naklepoma pomagala oškodovati L. K. d.d. tako, kot opisano pod tč. I/l – 4; 2. D. E. kot direktorica P. M. d.o.o. skladno z dogovorom: a) podpisala pogodbe, navedene pod tč. 1/1-4 tako kot je tam opisano in na podlagi podpisanih pogodb odredila izdati L. K. d.d. račune iz tč. ll/lb, ki so bili vsi plačani, čeprav je vedela, da so storitve obračunane previsoko, ker je njihova vrednost nižja oz. storitve niso bile opravljene, kot opisano pod tč. 1/1-4. b) naročila izdelavo projektne dokumentacije kot izhaja iz tč. I/l pri družbi P. d.o.o. za ceno 1.068.900,00 EUR brez DDV in pri P. V. s.p. za ceno 295.930,00 EUR brez DDV in odredila plačilo računov: - družbe P. d.o.o.: št. 12-2007 v znesku 252.225,00 EUR, št. 38-2007 v znesku 353.115,00 EUR, št. 02-2008 v znesku 280.000,00 EUR, št. 20-2008 v znesku 123.560,00 EUR, št. 07-2009 v znesku 60.000,00 EUR, - Arhitekt biroja za projektiranje P. V. s.p. št. 447/09 z dne 4.9.2009 v znesku 4.700,00 EUR, št. 61/09 v znesku 3.500,00 EUR, št. 38/09 v znesku 1.500,00 EUR, št. 344/08 v znesku 49.161,10 EUR, št. 338/08 v znesku 45.658,90 EUR, št. 351/08 v znesku 1.630,00 EUR, št. 313/07 v znesku 170.313,80 EUR, št. 301/07 v znesku 30.796,19 EUR, št. 376/09 v znesku 14.250,00 EUR, brez št. z dne 21.9.2009 v znesku 564,00 v znesku 470,00 EUR, čeprav je vedela, da sta izdelka družbe P. d.o.o. oz. Pi. d.o.o. ter P. V. vredna skupno največ 720.000,00 EUR kot opisano v tč. III/3 in 4, s čimer jima je omogočila, da sta si pridobila premoženjsko korist v višini, kot opisano isto tam; 3. M. P. kot direktor in lastnik družbe P. d.o.o. družbi P. M. d.o.o. oddal ponudbo št. P-40-2006 v vrednosti 1.062.000,00 EUR brez DDV z dne 14.12.2006, podpisal pogodbo št. PG-01-2007 z dne 8.1.2007 ter njen dodatek z dne 12.1.2009 in odredil izdati račune navedene v tč. III/2b prva alineja, ki so bili tudi plačani, čeprav je vedel, da bo/je projekt dejansko izdelala oz. novelirala njegova Pi. d.o.o. in le za 650.000,00 EUR brez DDV. s čimer je svoji družbi P. d.o.o. pridobil za najmanj 418.900,00 EUR protipravne premoženjske koristi, ki sta si jo P. in V. M. v znesku vsak po 200.000,00 EUR razdelila in prilastila, 4. P. V. kot samostojni podjetnik s firmo A. za projektiranje P. V. s.p. izdelal ponudbo št. 219A/06 z dne 14.12.2006 v vrednosti 295.930,00 EUR brez DDV, čeprav je vedel, da so dela iz ponudbe vredna največ 70.000 EUR, dejansko pa podizvajalce, ki so projekte izdelali plačal v skupnem znesku 66.920 EUR in nato P. M. d.o.o. izdal račune pod tč. III/2b, druga alineja v skupni višini 321.979.99 EUR, ki so bili plačani, s čimer je pridobil za najmanj 255.059,99 EUR protipravne premoženjske koristi; VI. D. E. kot direktorica družbe P. M. d.o.o., ki je vedela, da je bil denar pod tč. I/1-4 pridobljen s kaznivim dejanjem, ker je pri tem sodelovala kot opisano pod tč. III/2a in b in I. B. kot samostojna podjetnica, ki bi morala in mogla vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem pod tč. I/l - 4, sta ta denar uporabili pri gospodarski dejavnosti na način, ki tudi po 1. in 2;.tč, I. odst. 2.čl. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pomeni pranje denarja in prikrili njegov izvor tako, da sta v obdobju od maja 2007 do konec aprila 2010 v D., C. in v L.: B. izdajala lažne račune, ki so poslovne listine, ki jih mora voditi na podlagi 21. Slovenskega računovodskega standarda (SRS), izdanega na podlagi Zakona o revidiranju in so pomembne za poslovni promet s pravnimi in fizičnimi osebami, E. pa jih je odredila izplačati in sicer: l. št. 16-2007 z dne 30.5.2007 za svetovanje pri urejanju nepremičninskih razmerij za objekt v Č., št. 22-2007 z dne 5.7.2007 za svetovanje pri prestavitvi poti MOL - objekt Č., št. 28-2007 z dne 24.9.2007 za študijo pozidave območja 13-ih objektov V., št. 33-2007 z dne 16.11.2007 za dela na projektu T., ki jih ni nikoli opravila in na svojem poslovnem računu sprejela nakazila P. M. d.o.o.: - dne 6.4.2007 v znesku 28.560 EUR, - dne 16.7.2007 v znesku 15.840 EUR, - dne 28.9.2007 v znesku 36.969,60 EUR, - dne 16.11.2007 v znesku 15.021,60 EUR, ki jih je v obdobju do 20.11.2007 deloma prenesla na svoj osebni račun, nato pa vse v skupnem znesku 96.391,20 EUR v gotovini dvignila in izročila D. E., 2. na podlagi lažnih računov št. 38-2007 z dne 4.1.2008 za svetovalne storitve študentski dom R.: blok 1,2; št. 02-2008 z dne 12.2.2008 za dela na projektu T., št. 10-2008 z dne 5.6.2008 za prodajo zemljišča R. M. in Ka. d.o.o. T., dogovorjene posredniške provizije 1 del, št. 12- 2008 dne 21.7.2008 za stroške opravljenega dela na projektu T., št. 16-2008 z dne 28.8.2008 za stroške študije komunalne opremljenost zemljišča za stanovanjsko cono G. G., št. 18-2008 in št. 20-2008 za dela po pogodbi 300507 za projekt T., ki jih ni nikoli opravila in na svojem poslovnem računu sprejela nakazila P. M. d.o.o.: - dne 11.1.2008 v znesku 12.960,00 EUR, - dne 28.2.2008 v znesku 7.422,00 EUR, - dne 20.6.2008 v znesku 92.534,40 EUR, - dne 8.8.2008 v znesku 32.280,00 EUR, - dne 5.9.2008 v znesku 41.856,00 EUR, - dne 10.9.2008 v znesku 49.344,00 EUR, - dne 10.11.2008 v znesku 49.449,60 EUR, - dne 5.12.2008 v znesku 57.600 EUR, 3. na podlagi lažnih računov št. 02-2009 z dne 8.1.2009 za dela po pogodbi za projekt R., št. 04-2009 z dne 17.2.2009 za stroške po pogodbi 300507 za projekt T., št. 07-2009 z dne 7.4.2009 za dela po pogodbi 300507 za projekt T., št. 09-2009 z dne 20.5.2009 za dela po pogodbi 300507 za projekt T., št. 11-2009 z dne 18.6.2009 za dela po pogodbi 300507 za projekt T., št. 15-2009 z dne 30.9.2009 za dela po pogodbi 300507 za projekt T., št. 17-2009 z dne 28.10.2009 za stroške po pogodbi 14-4-08 za objekt SM 3260, ki jih ni nikoli opravila in na svojem poslovnem računu sprejela nakazila P. M. d.o.o.: - dne 10.2.2009 v znesku 60.147,60 EUR, - dne 17.2.2009 v znesku 7.800,00 EUR, - dne 7.4.2009 v znesku 62.400,00 EUR, - dne 27.5.2009 v znesku 54.480,00 EUR, - dne 10.7.2009 v znesku 34.200,00 EUR, - dne 30.9.2009 v znesku 38.400,00 EUR, - dne 13.11.2009 v znesku 76.800,00 EUR in - dne 20.4.2010 v znesku 86.985,60 EUR, torej skupno 732.208,80 EUR, ki jih je v obdobju do 27.8.2010 deloma v manjših razdrobljenih zneskih prenesla na svoj osebni račun, kjer si jih je v znesku cca 73.000,00 EUR prilastila, ostalo pa v manjših razdrobljenih zneskih v gotovini dvignila in izročila D. E., ki je denar v istih časovnih in krajevnih okoliščinah sprejela in nakazila pod tč. VI/1 izročila Č., da je bilo z njim navidezno plačano stanovanje kot opisano v tč. V, preostali denar pa si prilastila in z njim razpolagala na še neugotovljen način, s čimer sta s pranjem zakrili izvor skupno najmanj 732.208,80 EUR s kaznivim dejanjem pridobljenega denarja, ki je denar velike vrednosti. VII. Družba P. d.o.o. je na podlagi 1. in 2. točke 4. člena v zv. s 9. točko 25. člena ZOPOKD odgovorna za kaznivo dejanje iz tč. III/3 izreka, ker pomeni izvršitev protipravne odločitve njenega vodstvenega organa kot tam opisano in je njen vodstveni organ omogočil storilcu, da je izvršil kaznivo dejanje tako, kot opisano pod tč. I/l; s čimer naj bi storili: - R. Č. kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240.člena KZ-1, - I. A. T., D. E., M. P. in P. V. kaznivo dejanje pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s členom 38 KZ-1, - D. E. kaznivo dejanje pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena KZ-1, - I. B. kaznivo dejanje pranja denarja po prvem, tretjem in petem odstavku 245. člena KZ-1, - obdolžena družba P. d.o.o., kaznivo dejanje pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 18. členom KZ-1 v zvezi z 9. točko 25. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD). II. Na podlagi prvega odstavka 96. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), bremenijo stroški postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP, potrebni izdatki obdolžencev ter potrebni izdatki in nagrada njihovih zagovornikov, proračun.
JEDRO
Sodišče prve stopnje izhaja iz zmotne predpostavke, da v tej fazi kazenskega postopka (pri odločanju o zahtevi za preiskavo) ni zagotovljena (predvidena) kontradiktornost postopka. Zahteva po kontradiktornem sodnem postopku kot izrazu pravice do enakega varstva pravic (načela enakosti orožij) mora biti spoštovana v vseh postopkih in v vseh fazah postopka. Preiskovalna sodnica je pravilno navedla, da če sodišče nima specifičnega znanja, na podlagi katerega bi lahko presodilo, ali je ali ni podan utemeljen sum (kar pomeni, da tega znanja nimata niti tožilstvo niti policija), o zahtevi za preiskavo ne more pravilno odločiti oz. preiskave ne sme uvesti, če zahteva za preiskavo ne temelji na ustreznih mnenjih strokovnjakov (izvedencev). Kazensko sodišče ni supervizor poslovnih odločitev v gospodarskih družbah, ampak ugotavlja, ali so poslovne odločitve prerasle v kriminalna dejanja. Tega ni mogoče ugotavljati na način, da se za nazaj odloča, kaj bi bilo v konkretnem primeru smotrna ali bolj smotrna odločitev oz. gospodarna ali bolj gospodarna odločitev. Prav tako ne, ali je gospodarstvenik ravnal skrbno, kajti skrbnost je predmet presoje disciplinskih organov in civilnega sodišča. V kazenskem postopku se presoja, ali so podane okoliščine, ki kažejo na namerno zlorabo, zato je o skrbnosti nesmiselno govoriti, ker pomanjkanje skrbnosti predpostavlja malomarnost in izključuje naklep, sploh obarvani kot je v obravnavanem primeru. Če okoliščine primera pokažejo, da storilec sam ni mogel storiti kaznivega dejanja in so odločitve drugih pogoj očitkov storilcu, če torej storilcu ni mogoče očitati protipravnosti, v kolikor se protipravnost ne očita tudi drugim ali pa dokler ni podatkov, da so bili ti drugi, ki so z njim odločali zavedeni, potem ni mogoče govoriti o utemeljenem sumu, ampak gre še vedno za utemeljene razloge za sum, ki je standard za policijsko preiskovanje in ne za sodno preiskavo. Prag med predkazenskim postopkom in sodno preiskavo se ne sme nižati do mere, ko je ob zahtevi za preiskavo v precejšnji meri vse še nejasno, od sodišča pa se pričakuje, da bo "raziskalo", kar ni raziskala policija v predkazenskem postopku.

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window