Navigacija

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-19/2013, stran 58 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-19/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

19. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2014

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2014 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Proračun Občine Sežana za leto 2014 se določa v višini 17.368.426 EUR.
 
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
 
+------+------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  16.367.926|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  12.461.704|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.596.565|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  6.893.821|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.351.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   351.344|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  3.865.139|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  3.224.198|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    7.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    20.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    8.441|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   605.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  1.331.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   231.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.100.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730)          |     800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  2.573.922|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki od drugih     |   954.257|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.619.665|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.910.428|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40.  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  4.680.646|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   984.224|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   163.022|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.154.806|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   172.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   206.594|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41.  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  5.931.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   264.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  2.823.947|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   266.706|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.576.355|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42.  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  5.864.625|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.864.625|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   433.749|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    50.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   383.749|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |   –542.502|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     500|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     500|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750)      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     500|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA          |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA              |   457.998|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   457.998|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   457.998|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   542.002|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   542.502|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      0|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
 
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2014–2017. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
 
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
 
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
 
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
 
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window