Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3801/2012, stran 10250 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 19.12.2012 / UPORABA: od 19.12.2012

RS 99-3801/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/12

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.12.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 
 
Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena v zvezi z 2. točko 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo in 90/12 - v nadaljevanju: ZZavar) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

1. člen

 
V Sklepu o podrobnejših pravilih naložb kritnega pre­moženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 115/07 v nadaljevanju: sklep) se v drugem odstavku 1. člena beseda »Določa« nadomesti z besedilom: »Ta sklep določa«.
 

2. člen

 
(1)
V 2. točki prvega odstavka 2. člena se na koncu stavka črta vejica in doda naslednje besedilo: »ter kratkoročne terjatve iz naslova drugih donosov od naložb kritnega premoženja,«.
 
(2)
V sklepu se 3. točka prvega odstavka 2. člena nado­mesti z naslednjim besedilom:
 
»3. terjatve do zavarovalcev za zavarovalne premije iz na­slova premoženjskih zavarovanj, kjer je od pripoznanja terjatve do presečnega datuma za poročanje (zadnji dan tromesečja) preteklo manj kot tri mesece.«
 
(3)
V 2. členu sklepa se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
 
»(4)
Za zavarovanje terjatev iz naslova posojil iz 9. toč­ke prvega odstavka 121. člena ZZavar se lahko upoštevajo le likvidni vrednostni papirji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar, ocenjeni s primerno bonitetno oceno, kot je opredeljena v drugem odstavku tega člena ter likvidni vrednostni papirji iz 4. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar.
 
(5)
Posojila iz 10. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar so ustrezno zavarovana, kadar vrednost zavarovanja presega vrednost odobrenega posojila skupaj z obračunanimi obrestmi, morebitnimi sodnimi stroški in zamudnimi obrestmi, kot tudi morebitnimi stroški izvedbe odprodaje zastavljenega ali pridržanega premoženja.«
 

3. člen

 
(1)
Drugi odstavek 3. člena sklepa se spremeni tako, da glasi:
 
»Naložbe kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar lahko obsegajo samo tržne vrednostne pa­pirje in investicijske kupone vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih ter kratkoročne depozite in denarna sredstva. Navedene naložbe so tudi edine vrste na­ložb, ki jih zavarovalnica lahko opredeli v zavarovalni pogodbi ali v prospektu kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar. Za navedene naložbe mora biti zagotovljen delujoč trg, ki bo omogočal zanesljivo vrednotenje po pošteni vrednosti, ki predstavlja vrednost, po kateri bi si takšno naložbo izmenjali dobro obveščeni in voljni stranki, ki sta medsebojno neodvisni in enakopravni.«
 
(2)
V 3. členu sklepa se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
 
»(3)
Zavarovalnica mora oblikovati ločene kritne sklade iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar za zavaro­valne pogodbe ali prospekte, če le-ti opredeljujejo različno naložbeno politiko. V pravilih upravljanja kritnega sklada, zavarovalnih pogojih in v prospektu mora biti zapisan način izračuna čiste vrednosti sredstev (ČVS), vrednosti enote pre­moženja kritnega sklada, postopek vplačil premij in izplačil iz kritnega sklada (vključno s pogoji in omejitvami le-teh), kot tudi določitev datuma konverzije vplačil in izplačil iz kritnega sklada.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window